پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد مرودشت

 

دانشكده علوم تربيتي وروانشناسي-مديريت آموزشي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش:مديريت آموزشي

 

عنوان:

بررسي تاثيرسبك هاي مديريت مشاركتي وسنتي برخلاقيت دبيران

مطالعه موردي دبيرستانهاي ناحيه 1و2شهرشيراز

 

استادراهنما:

دكترعبدالمحمدطاهري

 

استادمشاور:

دكترعباداله احمدي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: كليات پژوهش                                                                                   

1-1- مقدمه                                                                                   2

1-2- بيان مساله                                                                              5

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش                                                             7

1-4- اهداف پژوهش0                                                                        9

1-5-تعريف اصطلاحات كليدي 11                                                        10

1-6-سؤالات پژوهش                                                                        12

1-7-تعاريف عملياتي                                                                        13

 

فصل دوم: مباني نظري و تحقيقات پيشين

2-1- نظريه هاي كلاسيك مديريت                                                         17

2-2- مباني نظري مديريت مشاركتي                                                       20

2-2-1- نظريه هاي مديريت مشاركتي                                                     20

2-2-2- الگوهاي مديريت مشاركتي                                                        21

2-2-3- تعاريف مديريت مشاركتي                                                         24

2-2-4- راهكارهاي اجرايي مديريت مشاركتي                                             25

2-3- مباني نظري خلاقيت                                                                  26

2-3-1- نظريه هاي خلاقيت                                                                26

2-3-2- تعاريف خلاقيت و نوآوري                                                         29

2-3-3- فرآيند خلاقيت                                                                    30

2-3-4- موانع خلاقيت افراد                                                                31

2-3-5- وي‍ژگيها و خصوصيات افراد خلاق                                                 32

2-4- پيشينة تحقيق                                                                        33

2-4-1- تحقيقات خارجي و داخلي                                                        33

 

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه                                                                                   39

3-2-روش تحقيق                                                                            39

3-3- جامعه آماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه                                     39

3-4- ابزارهاي پژوهش                                                                       40

3-4-1- مقياس افتراق مفهومي مديريت                                                   40

3-4-2- پرسشنامه خلاقيت دبيران                                                         43

3-5- شيوه جمع آوري اطلاعات                                                            45

3-6-روشهاي آماري                                                                          45

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

4-نتايج                                                                                        48

4-1-نتايج آمار توصيفي                                                                      48

4-2-نتايج آمار استنباطي                                                                   50

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1-بررسي نتايج                                                                            60

5-2-محدوديتها و مشكلات تحقيق                                                         68

5-3-پيشنهادهای كاربردي                                                                   69

5-4- پيشنهادهای پژوهشی                                                                  70

منابع فارسي                                                                                   71

منابع لاتين                                                                                    73

پيوستها

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

جدول شماره3- 1- جامعه و نمونه آماري                                                            40

جدول شماره3- 2- نتايج حاصل از (تحليل گزينه)                                                  42

جدول شماره3- 3- ضريب آلفاي كرونباخ ابعاد مقياس افتراق مفهومي مديريت                  43

جدول شماره3-4- نتايج حاصل از (تحليل گزينه)                                                   44

جدول شماره 4-1- شاخصهاي آمار توصيفي متغيرهاي پيوسته تحقيق                           49

جدول شماره 4-2- شاخص هاي آمار توصيفي سطح تحصيلات                                   49

جدول شماره 4-3- فراواني و درصد فراواني جنسيت در سه سبک مديريت                      50

جدول شماره 4-4- ضرايب همبستگي بين سبک هاي مديريت  و خلاقيت دبيران              51

جدول شماره 4-5-1- ماتريس همبستگي بين مؤلفه‌هاي سبك مديريت و خلاقيت دبيران     52

جدول شماره4-5- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت سنتي  و خلاقيت دبيران          52

جدول شماره 4-6- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت متعادل و خلاقيت دبيران                   54

جدول شماره 4-7- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت مشارکتي وخلاقيت دبيران       55

جدول شماره4-8- ضريب رگرسيون بين مولفه هاي مديريت وخلاقيت دبيران                   56

جدول شماره 4-9- مقايسه تفاوت ضرايب همبستگي سبک هاي مديريت  و خلاقيت دبيران   57

جدول شماره 4-10- تفاوت ميانگين نمرات مديريت دبيران زن و مرد                            58

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

نمودار1- ويژگي‌ها و خصوصيات افراد خلاق                                                         32

 

چکیده

 

بررسي تاثير سبکهاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران: مطالعه موردي دبيرستانهاي شهر شيرازناحيه 1و2

 

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي تاثير سبكهاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران در مدارس متوسطه دولتي شهر شيراز بوده می باشد.جامعه آماري961 نفرو گروه نمونه تحقيق شامل275 نفر از دبيران (زن129 و مرد146) مدارس متوسطه مي با گردید كه در سال تحصيلي89-88 مشغول كار بوده اند و با روش تصادفي سهميه اي انتخاب گرديده اند. از دو ابزار، مقياس افتراق مفهومي مديريت و پرسشنامه خلاقيت دبيران براي جمع آوري اطلاعات بهره گیری گردید.پرسشنامه ازدبيران نواحي1و2ازنواحي چهارگانه شهرشيراز مي باشد.روش تحقيق حاضرازنوع پيمايشي همبستگي می باشد. روايي وپايايي ابزار ها با بهره گیری از روش تحليل گزينه و آلفاي كرونباخ بدست آمد. نتايج به دست آمده از پژوهش عبارتند از:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1- ضرايب همبستگي بين سبكهاي مديريت (سنتي، متعادل و مشاركتي) و خلاقيت نشان داد كه ارتباط بين هر سه سبک مديريت (سنتي، متعادل و مشارکتي) با خلاقيت دبيران مثبت و در سطح 01/ 0معني دار می باشد

2-ضرايب تعيين بدست آمده از رگرسيون بين سبكهاي مديريت (سنتي، متعادل و مشاركتي) و خلاقيت نشان مي دهد سبك مديريت مشاركتي نسبت به ساير سبكها (سنتي و متعادل)پيش بيني دقيق تري براي خلاقيت دبيران ارائه مي دهد. وهمچنين رگرسيون بين سبك مديريت  و خلاقيت نيز (55/0R2=) می باشد.

3- تفاوت بين ضرايب همبستگي بدست آمده از سبك مديريت مشاركتي و خلاقيت با سبك مديريت سنتي و خلاقيت در سطح 01/0 معنی داراست.

4- بين سبک مديريت مديران زن و مرد تفاوت معنی داري در سطح 01/0 هست.

كليد واژه: سبكهاي مديريت، مشارکتي، سنتي، متعادل، خلاقيت

 

كليات

1-1- مقدمه:  

خلاء و شكاف ميان عصر سنگ تا عصر فضا را خلاقيت و ابتكار بشر پركرده می باشد. بشر در تطور تاريخي خود همواره مديون و مرهون ابداع و نوآوري خود بوده می باشد.در عصر انفجار اطلاعات و توسعه سريع فناوري پرداختن به فرآيند خلاقيت و ارائه راهکارهاي عملي براي رشد و آموزش آن امري ضروري و اجتناب ناپذير براي ادامه حيات يک جامعه می باشد. هرچند خلاقيت بالقوه در بشر به وديعه نهاده شده می باشد اما ظهور آن مستلزم پرورش و بکارگيري آن می باشد. تورنس(1982) معتقد می باشد بشر براي بقا نيازمند می باشد که قدرت خلاقيت را پرورش و مورد بهره گیری قرار دهد )حسيني، 1385).

گسترش و سرعت تغييرات در سراسر جهان باعث شده که خلاقيت بيش از پيش اهميت يابد، کشورها فقط با ابتکار و نوآوري مي توانند خود را با شرايط جديد وفق داده و همگام با دگرگونيها به پيش طریقه. بديهي می باشد در دنياي پيچيده کنوني، سازمانهايي در رقابت با سايرين موفق ترند که بتوانند از فرصت هاي پيش رو به بهترين نحو بهره گیری کنند و اين امر غیر از با افزايش خلاقيت و نوآوري امکان پذير نيست.

امروزه شعار “نابودي در انتظار شماست مگر اينکه خلاق و نوآور باشيد” در پيش روي مديران همه سازمانها قرار دارد و سازمانهايي موفق هستند که دايماً افکار و انديشه هاي جديد را در سازمان کاربردي کنند و اين امر توسط مديران و کارکنان خلاق امکان پذير می باشد (ساکي،1380).

توانايي مديريت بر منطبق کردن و سازگار کردن سازمان با شرايط جديد در محيط به ترتيبي که اين شرايط و عوامل به نفع سازمان اقدام کند و نه به ضرر آن بستگي به شيوه مديريت و يافتن راههاي جديد ابتکار دارد، در شرايط متغير و متحول، تنها ادامه راه گذشته براساس تجربه هاي گذشته کافي نخواهد بود و دوام و حيات سازمان بر فکر و عقيده تازه و خلاق نياز خواهد داشت. در واقع، قوه خلاقه موجود در يک سازمان يکي از با ارزشترين سرمايه­هاي آن سازمان می باشد که توسط مديريت سازمان بارور مي گردد(عالي، 1379).

لوازم مديريت مشاركتي: براي پياده كردن نظام مديريت مشاركتي در سازمانهاي آموزشي بايد قبلا مقدمات كار و زمينة اجرا مهيا گردد. جهت نيل به اين مقصود در نظر داشتن عوامل زير ضروري می باشد:

 

1- گرايش به عدم تمركز[1]:

گرايش فلسفه، اهداف وفعاليتهاي سازمان هاي آموزشي از تمركز بسوي عدم تمركز موجب تفويض اختيار بيشتر به زيردستان خواهد بود و مشاركت آنها را در تصميم­گيري­ها بيشتر خواهد كرد. در نظر داشتن نيازها، شرايط و امكانات اجرايي، امكان تبادل نظر از بالا به پايين يا ارتباط متقابل مديران و برنامه ريزان و مجريان، در نظر داشتن تفاوتهاي فردي كاركنان، در نظر داشتن خلاقيت­ها، ابتكارات وآزادي اقدام و در نظر داشتن تصميم گيري دررده هاي پايين از ويژگيهاي مثبت گرايش به عدم تمركز در نظام مديريت مشاركتي می باشد.

 

2- كاهش بوروكراسي [2]

بوروكراسي به خاطر ويژگي هاي ذاتي خود نمي تواند به مشاركت كاركنان و برخورد خلاقيت ها و ابتكارات آنها ميدان دهد و در بسياري از موارد كيفيت را فداي كميت مي‌سازد، تمركز ذاتي بوروكراسي خود دليل قانع كننده اي براين ادعا مي باشد. علاوه بر اين كاهش بوروكراسي در سازمانهاي آموزشي زمينة مشاركت را تسهيل مي‌كند و اين خود تحولي ديگر در استقرار مديريت مشاركتي می باشد.

 


– ثبات مديريت:

از آنجا كه در نظام مديريت مشاركتي اثربخشي وكيفيت مورد انتظار می باشد و تحقق اين امر منوط به برنامه ريزي هاي دراز مدت مي‌باشد، ثبات مديريت عامل تعيين كننده اي در اين زمينه خواهد بود. تغيير مديران سازمانهاي آموزشي در جريان نوسانات سياسي جامعه ضربة جبران ناپذيري بر پيكرة سازمان وكيفيت فعاليتهاي آن وارد مي‌آورد. اين تغييرات توجه مديران را به اهداف و برنامه­ريزي­هاي كوتاه مدت و كمي سوق مي‌دهد و از ميزان مشاركت مي‌كاهد.

 

4- آموزش نيروي انساني

برنامه­ريزي آموزش براي ارتقاي سطح علمي نيروي انساني سازمانهاي آموزشي به صورت مستمر موجب آشنايي با تحقيقات جديد، روش­هاي نو در زمينة انجام كار و… خواهد گردید و تحقق نظام مديريت مشاركتي را تسهيل خواهد كرد.

 

5- تغيير وتحول در ساختار اداري و آموزشي

ساختار و تشكيلات نظام آموزشي ما گرايش به تمركز دارد و طبيعي می باشد كه مناسب نظام مديريت مشاركتي نيست. بنابراين ضروري می باشد كه علاوه بر تغيير و تحول در ساختار اداري و آموزشي، قوانين و آيين­نامه­هاي آموزشي نيز متناسب با مديريت مشاركتي تغيير يابند (تصديقي، 1380).

در پژوهش حاضر به بررسي تاثير سبک هاي مديريت (مشارکتي و سنتي) بر خلاقيت دبيران  دبيرستانهاي شهر شيراز(ناحيه1و2) پرداخته شده می باشد.

سبک مديريت مشارکتي شامل پنج جزء اساسي به توضیح زيرمي باشد: (تصميم گيري[3]‏، ارتباطات[4]، رهبري[5]، ساختار[6]و كنترل[7]) سبک مديريت سنتي نيز شامل عوامل فوق مي‌باشد با اين تفاوت که سبک مديريت مشارکتي سبکي می باشد که امتيازات بالاتري را در مقياس مديريت که اين عوامل را مي‌سنجد، کسب مي‌كند. در اين تحقيق به بررسي ارتباط سبکهاي مديريت (مشارکتي، متعادل و سنتي) و خلاقيت دبيران پرداخته مي گردد همچنين تاثير سبک­هاي مديريت (مشارکتي،متعادل و سنتي) بر خلاقيت سنجيده مي‌گردد سپس تفاوت ضرايب همبستگي سبک مديريت مشارکتي و خلاقيت با سبک مديريت سنتي و خلاقيت دبيران بررسي مي‌گردد و در پايان تفاوت سبک مديريت مديران زن و مرد بررسي مي گردد.

[1]-Decentralization

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

[2]-Bureaucracy

[3]-Decision making

[4]-Communication

[5]-Leadership

[6]-Structure

[7] – Control

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 89

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان