پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته مديريت اجرايی

عنوان:

مطالعه ارتباط بين مولفه های کيفيت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبيل

استاد راهنما :

دکتر محمد فيضی

استاد مشاور :

دکتر حسين عليپور

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده فارسي ………………………………………………………………………………………………………..1  

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….3

2-1- بيان مساله …………………………………………………………………………………………………….4

3-1- اهميت و ضرورت انجام تحقيق ………………………………………………………………………..6

4-1- جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق…………………………………………………………………..6

5-1- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………..7

6-1- فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………. 8

7-1- تعريف واژه ها و اصطلاحات فني و تخصصي ……………………………………………………..9

8-1- مدل مفهومي تحقيق ……………………………………………………………………………………..14

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام شده

2- 0   مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..16

1-2- چارچوب نظري تحقيق ………………………………………………………………………………….16

گفتاراول : كيفيت زندگي كاري………………………………………………………………………………..16

1-1-2- تاريخچه كيفيت زندگي كاري………………………………………………………………………..16

2-1-2- تعارف و مفاهيم كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………..17

3-1-2- برنامه ها و شاخص هاي كيفيت زندگي كاري…………………………………………………19

4-1-2- نظريه هاي كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………………….22

گفتار دوم : رفتار ضد بهره ور ……………………………………………………………………………….30

5-1-2- تعاريف و مفاهيم رفتار ضد بهره ور………………………………………………………………30

6-1-2- انواع رفتار هاي ضد بهره ور و طبقه بندي آنها……………………………………………….33

7-1-2- مدل طبقه بندي رفتار ضد بهره ور ……………………………………………………………..38

2-2- پيشينه تحقيق………………………………………………………………………………………….38

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فصل سوم: مواد و روشها

1-3- مقدمه …………………………………………………………………………………………………..46

2-3- روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………46

3-3- روش و ابزار گرد آوري داده ها …………………………………………………………………..47

4-3- روايي و پايايي پرسشنامه ………………………………………………………………………..48

5-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري………………………………………………………………..51

6-3- روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………….52

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

1-4- مقدمه ………………………………………………………………………………………………….54

2-4- توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي …………………………………………………………….55

3-4- آمار توصيفي ……………………………………………………………………………………………58

4-4- آمار استنباطي و آزمون فرضيه ها ………………………………………………………………..60

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..72

2-5- اختصار پژوهش …………………………………………………………………………………………72

3-5- بحث و تفسیر نتایج پژوهش …………………………………………………………………………74

4-5- پیشنهادهاي پژوهش براساس آزمون فرضیه ها ………………………………………………..78

5-5- محدوديت هاي پژوهش …………………………………………………………………………….80

6-5- پيشنهادها براي تحقيقات آينده …………………………………………………………………..81

فهرست منابع فارسي ……………………………………………………………………………………….82

فهرست منابع انگليسي ……………………………………………………………………………………..86

پيوست ها …………………………………………………………………………………………………….88

چكيده انگليسي …………………………………………………………………………………………….103

چکیده:

هدف از انجام تحقيق حاضر مطالعه ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت استان اردبيل مي باشد. جامعه آماري در اين پژوهش شامل كليه كاركنان بانك ملت استان اردبيل بوده كه به تعداد 282 نفر مي باشد و حجم نمونه آماري با بهره گیری از فرمول كوكران محاسبه و تعداد 163 نفر به روش نمونه گيري تصادفي انتخاب گرديد. براي جمع‎آوري داده ها از پرسشنامه بهره گیری گرديد كه مشتمل بر 46 سوال و در دو بخش طراحي شده بود كه بخش اول مربوط به گويه هاي كيفيت زندگي كاري بود و براساس پرسشنامه استاندارد ريچارد والتون تهيه شده بود و بخش دوم مربوط به گويه‎هاي رفتار ضد بهره‎ور بود. در ارتباط با روايي پرسشنامه به مشاوره و تاييد اساتيد مجرب و متخصص اكتفا شده می باشد و پايايي پرسشنامه با بهره گیری از روش ضريب آلفاي كرونباخ (براي گويه هاي متغير رفتار ضد بهره ور 86/0 و براي گويه هاي متغير كيفيت زندگي كاري 92/0) مورد تاييد واقع گرديد. در تجزيه و تحليل داده ها، براي توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي و طبقه بندي و تهيه نمودارها و جداول فراواني از آمار توصيفي بهره گیری شده و براي آزمون روابط بين متغيرها از آمار استنباطي بهره گیری كرده ايم، بدين صورت كه براي آزمون فرضيه اصلي و فرضيه هاي 1 تا 8 آغاز با بهره گیری از فرمول ضريب همبستگي اسپيرمن شدت ارتباط را بدست آورده و سپس به آزمون معني داري آن پرداخته ايم و براي آزمون فرضيه 9 فرعي جهت اولويت‎بندي مولفه هاي كيفيت زندگي كاري از روش ” فريدمن ” بهره گیری شده می باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه بين كيفيت زندگي كاري و همچنين مولفه هاي آن (به غيراز حقوق منصفانه و كافي و فضاي كلي زندگي) با رفتار ضدبهره ور كاركنان بانك ملت استان اربيل ارتباط معنادار و معكوس هست. و همچنين مولفه های کیفیت زندگی کاری از دید کارکنان بانک ملت استان اردبیل از اولویت و اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و کارکنان بیشترین اهمیت و اولویت را به وابستگی اجتماعی زندگی کاری (با ميانگين گروهي 16/6) داده اند و کمترین اهمیت نیز مربوط به فضای کلی زندگی (با ميانگين گروهي 75/2) می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

فلسفه وجودی یک سازمان متکی به منابع انسانی آن می باشد. اداره سازمانها بدون وجود منابع انسانی میسر نخواهد بود حتی اگر با پیشرفت تکنولوژی، سازمانها مجهز به فناوریهای پیشرفته روز گردند. زیرا این بشر می باشد که این تکنولوژیها را آفریدهو اهداف و استراتژیهای سازمان را تدوین مینماید و برای رسیدن به این اهداف تدوین شده برنامه ها و راه حل هایی ارایه نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید و مسائل و معضلات سازمان را حل کرده و کارآیی و اثربخشی و در نهایت بهره وری سازمان را بهبود می بخشد. پس سازمانها کاملا به این نکته پی برده اند که با ارزش ترین منبع برای هر سازمانی نیروی انسانی آن سازمان میباشد.

بانکها و موسسات مالی نیز با در نظر داشتن اهداف سازمانی که دارند (جذب منابع و ارائه خدمات بهینه به مشتریان) برای کسب رضایت مشتریان و حفظ آنها، بیشتر از سازمانهای دیگر نیاز به کارکنانی با عملکرد بسیار بالا دارند پس به منابع نیروی انسانی خود به عنوان یک دارایی با ارزش نسبت به سایر داراییهای سازمان توجه دارند.

عوامل و شاخصهای زیادی وجود دارند که کیفیت زندگی کاری کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهند و این امر باعث توجه مدیران سازمان به این مقوله شده می باشد.

کارکنان یک سازمان انتظار دارند بدانند که پیش روی انجام تلاشهای بی وقفه خود جهت تحقق اهداف سازمانی، به خواسته ها و انتظارات و شان آنها چگونه توجه میشود. یا به تعبیری تا چه اندازه به کیفیت زندگی کاری کارکنان اهمیت داده می گردد. که چه بسا برآورده نشدن خواسته ها و انتظارات کارکنان و عدم در نظر داشتن کیفیت زندگی کاری آنها باعث به وجودآمدن یک سری رفتارهای انحرافی و کناره گیرانه و ضد بهره ور در کارکنان گردیده و در نهایت بهره وری سازمان را پایین بیاورد.

دراین پژوهش آغاز به اظهار مسئله پرداخته شده و سپس به اهمیت و ضرورت پژوهش تصریح می گردد، در ادامه جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش تشریح و سپس با یک نظم سیستماتیک اهداف و فرضیه های پژوهش مطرح می گردد و متغیرهای پژوهش به صورت مفهومی و عملیاتی تعریف می گردد. سپس ادبیات پژوهش و روش شناسی پژوهش و در انتهای پژوهش به تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از آن پرداخته شده می باشد.

2-1- اظهار مسئله

سازمانهای عصر حاضر با نگاه راهبردی به منابع انسانی، آن را به عنوان یک دارایی هوشمند و ارزشمند در نظر داشته و بیش از پیش به ارتقاء عملکرد و رضایت شغلی کارکنان توجه دارند. بهبود زندگی کاری کارکنان مستلزم اهتمام مدیریت سازمان به تدوین سیاستهای طرفداری گرایانه از منابع انسانی می باشد. (مهدی زاده اشرفی و ایلکا ، 1388 ، 2)

بهبود کیفیت زندگی کاری به صورت یکی از مهمترین اهداف سازمان وکارکنان درآمده می باشد. از آنجایی که بین رویه های مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری ارتباط مستقیمی هست فلذا حیات مجدد برای کارکنان از طریق ارتقاء کیفیت زندگی کاری کلید موفقیت هر سازمانی به شمار می رود. (خدیوی، 1386)

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته می باشد. اما در مورد معنای آن توافق کمی هست. حداقل سه بهره گیری رایج از این اصطلاح هست. اول اینکه کیفیت زندگی کاری تصریح به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان، نظیر رضایتمندی شغلی و فرصتهای رشد روانشناختی و امنیت شغلی و روابط مناسب کارفرما و کارکنان و میزان پایین حوادث دارد. شاید این شایع ترین بهره گیری از این اصطلاح باشد. دوم اینکه کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی و غنی سازی شغلی و سیستم پرداختی که عملکرد خوب را تشویق می کند و تضمین شغلی و شرایط کاری مطمئن تصریح دارد. بالاخره کیفیت زندگی کاری اغلب به یک نوع برنامه تغییر سازمانی تصریح دارد. (میر سپاسی، 1386، 145)

بطور کلی کیفیت زندگی کاری به معنی تصور ذهنی و برداشت کارکنان یک سازمان از مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار و شرایط کار خود می باشد. با وجود تفاوت در برداشتها، تحقیقات نشان می دهد که بعضی از شاخصها در اغلب جوامع مشترک هستند که از آن جمله می توان به حقوق و مزایا و خدمات رفاهی و بیمه بازنشستگی و مواردی از این قبیل تصریح نمود که دانشمندان متعددی آنها را به عنوان اجزای کیفیت زندگی کاری معرفی کرده اند. (سلمانی، 1384، 16)

والتون (1973) در تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری هشت متغیر اصلی را به عنوان هدف ارتقاء کیفیت زندگی کاری مورد توجه قرار می دهد که همه این متغیرها با یکدیگر ارتباط دارند. این متغیرها عبارتند از: 1- پرداخت منصفانه و کافی 2- محیط کاری ایمن و بهداشتی 3 – تامین فرصت رشد و امنیت مداوم 4 – قانون گرایی در سازمان کار 5- وابستگی اجتماعی زندگی کاری 6- فضای کلی زندگی 7- یکپارچگی و انسجام در سازمان کار 8- توسعه قابلیتهای انسانی. (میر سپاسی، 1386، 145)

در هر سازمانی یک سری فعالیتهایی هست که متضاد با اهداف سازمانی می باشد و به رفتار های ضد بهره ور معروف می باشد و به عنوان رفتارهای کارکنانی که بصورت عمدی مانع رسیدن به اهداف سازمان می‎شوند تعریف شده می باشد. رفتار ضد بهره ور اقداماتی می باشد که کارکنان آگاهانه انجام می دهند و اقداماتی نیست که بر حسب تصادف آن را انجام دهند. اگر چه انواع بسیار متفاوتی از رفتارهای ضد بهره ور هست اما تحقیقات این رفتارها را به دو طبقه مشخص دسته بندی کرده می باشد که عبارتند از رفتارهای ضد بهره ور بین فردی و رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 42)

رفتارهای ضد بهره ور بین سازمانی:

شامل: 1- انحرافات شخصیتی (خرابکاری، سرقت)  2- انحرافات از تولید (اتلاف منابع، سوء بهره گیری از اشیاء)

رفتارهای ضد بهره ور بین فردی:

شامل: 1- انحرافات سیاسی (شایعه پراکنی، گستاخی و بی ادبی) 2- پرخاشگری فردی (آزار و اذیت، سوء بهره گیری کردن). (کول کویت و همکاران به نقل از فیضی و همکاران، 1390، 42)

پس سوال اصلی پژوهش حاضر این بوده می باشد که آیا بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت مدیریت شعب استان اردبیل ارتباط ای هست.

3-1- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

نظر به اینکه مدیریت محترم عامل بانک ملت ، منابع انسانی را به عنوان سرمایه اصلی بانک می شمارند و آنها را یکی از عوامل اصلی در جهت نیل به اهداف سازمانی می دانند و همواره بر ارتقاء سطح کیفیت زندگی کاری کارکنان تاکید دارند و از آنجائیکه رفتارهای ضد بهره ور کارکنان چه از نوع بین فردی و چه از نوع بین سازمانی رفتارهایی هستند که بصورت عمدی و آگاهانه باعث صدمه وارد کردن به سازمان و کاهش کارآیی و اثربخشی و در نهایت مانع رسیدن سازمان به اهداف تعیین شده میباشد و زیرا بانک یک موسسه مالی می باشد و رفتارهای ضد بهره ور کارکنان می تواند صدمات جبران ناپذیری به سازمان وارد آورد لذا با مطالعه ارتباط کیفیت زندگی کاری با رفتار ضد بهره ور کارکنان بانک ملت مدیریت شعب استان اردبیل به دنبال راهکارهایی هستیم تا بتوانیم رفتارهای ضد بهره ور کارکنان را کاهش داده و سازمان را در راه رسیدن به اهداف تعیین شده یاری نماییم.

همچنین مطالعه حاضر می تواند درک ما را از متغیرهایی که در کاهش رفتارهای منحرف موثر هستند ارتقاء دهد.

4-1- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

در کتابهای رفتار سازمانی به ارتباط انواع متغیرهای مدیریتی با رفتار ضد بهره ور پرداخته شده می باشد و همچنین تحقیقات و پژوهشهای متعددی در خصوص ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری با سایر متغیرهای مدیریتی صورت پذیرفته می باشد اما ارتباط مولفه های کیفیت زندگی کاری با رفتارهای ضد بهره ور از این قاعده مستثنی شده می باشد و با در نظر داشتن اینکه بانک یک موسسه مالی می باشد و تبعات حاصل از رفتارهای ضد بهره ور می‎تواند در این سازمان سنگین باشد پس شدت ارتباط این دو متغیر در بین کارکنان بانک ملت می تواند دارای اهمیت بوده و یک نوع نوآوری محسوب گردد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 116

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان