پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد

رشته تحصیلی کارشناسی ارشد:  MBA

 موضوع:

مطالعه تاثیر فناوری پیشرفته و توسعه مدل پذیرش فناوری RFID توسط کارمندان در خرده‌فروشی‌ها

استاد راهنما:

دكتر بلوريان تهراني

استاد مشاور:

دكتر مهدوي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده‌ فارسی…………………….. ۴

فصل اول: مقدمات و کلیات……………………. ۱۳

۱-۱- مقدمه……………………. ۱۴

۱-۲- تعریف مسئله……………………. ۱۷

۱-۳- فناوری‌های جدید……………………. ۱۹

۱-۳-۱- سیستم‌های همیار خرید……………………. ۱۹

۱-۳-۲- آینه‌ هوشمند……………………. ۲۲

۱-۳-۳- RFID ……………………. 

۱-۴- جنبه نوآوری پژوهش……………………. ۲۵

  ۱-۵- پیشینه‌ی پژوهش……………………. ۲۶

۱-۶- توجیح ضرورت انجام طرح……………………. ۳۰

۱-۷- هدف از اجرا ……………………. ۳۱

۱-۷-۱- هدف اصلی……………………. ۳۱

۱-۷-۲- اهداف فرعی……………………. ۲۸

۱-۸- فرضیات مساله……………………. ۳۲

فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ پژوهش……………………. ۳۳

۲-۱- وضعیت RFID در گذشته وحال……………………. ۳۴

۲-۲- RFID چگونه کار می کند؟……………………. ۳۶

۲-۳- RFID، فناوری و روش های دسته بندی کردن………. ۳۷

۲-۴- استاندرهای شناسه‌گذاری……………………. ۴۴

۲-۵- مزایای بهره گیری از RFID ……………………. 

۲-۵-۱- در خرده‌فروشی‌ها……………………. ۴۸

۲-۵-۲- در خط تولید……………………. ۴۹

۲-۵-۳- در مراکز درمانی……………………. ۵۰

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

۲-۵-۴- مدیریت انبار……………………. ۵۲

۲-۵-۵- کنترل تردد……………………. ۵۲

۲-۵-۶- ردیابی و تشخیص حیوانات……………………. ۵۳

۲-۵-۷- سیستم‌های هوشمند……………………. ۵۴

۲-۶- موانع در انتشار و پیاده‌سازی فناوری…………… ۵۵

۲-۶-۱- چالش‌های فناوری……………………. ۵۶

۲-۶-۲- هزینه‌ی تگ‌ها و پیاده‌سازی……………………. ۵۸

۲-۶-۳- استانداردسازی……………………. ۶۰

۲-۶-۴- حریم خصوصی و پذیرش مصرف‌کننده…….. ۶۲

۲-۶-۴-۱- دستور از بین‌بردن……………………. ۶۵

۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده ……………………. ۶۶

۲-۶-۵- پذیرش کارمندان……………………. ۶۷

۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای) ……………………. ۶۸

۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱……۶۹

۲-۸- مدل پذیرش فناوری……………………. ۷۲

۲-۹- مدل پذیرش فناوری ……………………. ۷۳

۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری…… ۷۵

۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی……………………. ۷۶

۲-۱۰-۲- اثبات نتایج……………………. ۷۷

۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری……………………. ۷۹

۲-۱۰-۴- جنسیت……………………. ۸۱

۲-۱۰-۵- تجربه……………………. ۸۳

۲-۱۰-۶- فرهنگ……………………. ۸۴

۲-۱۱- رضایت‌مندی……………………. ۸۵

۲-۱۲- قصد بهره گیری از فناوری……………………. ۸۶

۲-۱۴- مدل پژوهش……………………. ۸۷

فصل سوم: روش پژوهش……………………. ۸۹

۳-۱- روش پژوهش……………………. ۹۰

۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات……………………. ۹۰

۳-۳- طراحی مطالعه……………………. ۹۰

۳-۴- طراحی نمونه……………………. ۹۱

۳-۵- گردآوری اطلاعات……………………. ۹۳

۳-۶- طراحی پرسش‌نامه ……………………. ۹۳

۳-۷- اعتبار داده‌های پژوهش……………………. ۹۵

۳-۸- جامعه‌ی آماری……………………. ۹۵

۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه …….. ۹۵

۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها……۹۶

۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده ……………۹۸

فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های پژوهش…… ۹۹

۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه ……………………. ۱۰۰

۴-۲- مشاهدات توصیفی……………………. ۱۰۰

۴-۳- روایی و پایایی……………………. ۱۰۲

۴-۳-۱- روایی ……………………. ۱۰۲

۴-۳-۲- پایایی……………………. ۱۰۴

۴-۴- آزمون فرض‌های پژوهش……………… ۱۰۶

۴-۴-۱- مطالعه ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند…….۱۰۶

۴-۴-۲- مطالعه ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت بهره گیری از فناوری موثرند ……. ۱۰۸

۴-۴-۳- مطالعه آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت بهره گیری از فناوری… ۱۱۰

۴-۴-۴- مطالعه آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲……………………. ۱۱۱

۴-۵- مطالعه گزاره‌های پژوهش……………………. ۱۱۲

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ي پیشنهادات………… ۱۱۳

۵-۱- مقدمه……………………. ۱۱۴

۵-۲- مباحثه ……………………. ۱۱۴

۵-۲-۱- فناوری‌های جدید……………………. ۱۱۴

۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری……………………. ۱۱۸

۵-۲-۳- ارتباط شغلی……………………. ۱۲۱

۵-۲-۴- قابلیت توضیح نتایج……………………. ۱۲۱

۵-۲-۵- نگرانی بهره گیری از فناوری……………………. ۱۲۲

۵-۲-۶- فرهنگ ……………………. ۱۲۳

۵-۲-۷- جنسیت……………………. ۱۲۳

۵-۲-۸ تجربه……………………. ۱۲۵

۵-۳- نتیجه‌گیری……………………. ۱۲۷

۵-۴- محدودیت‌ها……………………. ۱۳۱

۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی………… ۱۳۳

منابع و مآخذ……………………. ۱۳۵

پیوست‌ها……………………. ۱۴۰

پیوست ۱: پرسش‌نامه……………………. ۱۴۰

پیوست ۲: فروشگاه‌های جامعه‌ي آماری…………… ۱۴۴

چکیده‌ی انگلیسی……………………. ۱۴۹

چکیده:

در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته می باشد. در این مطالعه فناوری‌هایی را که رفتار خرید مشتریان در داخل از فروشگاه را تغییر می‌دهند مطالعه کردیم و به این نتیجه رسیدیم که این تاثیرات چند جنبه‌ي کلی دارند. (۱) ظاهر فروشگاه و نقطه‌ي پایان فروش را دستخوش تغییر قرار می‌دهند. (۲) از طریق کمک و المان‌های جذاب مشتریان بیشتری را جذب کرده و در نتیجه طریقه خرید را بهبود می‌بخشند. (۳) رفتار خرید مشتریان را تحت تاثیر قرار می‌دهند. پس از مطالعه فناوری‌های روز دنیا به این مسئله برخورد کردیم که برای پیاده‌سازی فناوری در هر سازمان یا فروشگاهی کارمندان سازمان/فروشگاه بایستی اجرای آن فناوری را قبول کنند. درادامه به مطالعه ِ فناوری RFID ‌پرداختیم. با در نظر داشتن اشاعه‌ي این فناوری در محصولات، نیاز به مطالعه پذیرش آن توسط کارمندان احساس می گردد. به مقصود پاسخگویی به این سوال که کدام ويژگی شخصیتی کارمندان در پذیرش RFID موثر می باشد، یک بازدید از کارکنان فروشگاه‌هایی که RFID را اجرا کرده اند انجام گردید. از این رو این مقاله‌ی حاضر با بهره گیری از مدل پذیرش فناوری (TAM) به مطالعه تاثیر۶ متغیر خارجی (ارتباط شغلی، قابلیت توضیح نتایج، فرهنگ، نگرانی در بهره گیری از فناوری، تجربه و جنسیت) بر درک سهولت و سودمندی بهره گیری از RFID پرداخته می باشد. بدین مقصود پرسش‌نامه‌ي تهیه شده در میان اعضای جامعه‌ی آماری خرده‌فروشی‌های تهران توزیع شده و داده‌های جمع‌آوری شده با بهره گیری از روش رگرسیون خطی ِ چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته می باشد. نتایج به دست آمده حاکی از اهمیت بالای فرهنگ درک شده در سطح جامعه، میزان ارتباط شغلی با فناوری و قابلیت توضیح نتایج ِ بهره گیری از این فناوری را دارد. این پژوهش می‌تواند به مدیران، سازمان‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده‌ي خدمات RFID کمک شایانی نماید و توسعه‌ي این فناوری را در کشور تسهیل نمایند.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

از دیدگاه بازاریابی پارامترهای زیادی مانند قیمت، ترفیع‌، مدیریت برند، خدمات، تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتریان، رفتار مصرف کننده، کانال‌های توزیع و… برای موفقیت یک کسب و کار بایستی به موازات یکدیگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار کسب و کار امروز، با در نظر داشتن سطح رقابت بالا بین بنگاه‌های اقتصادی، مشتری در محور عملیات قرار داشته و برآورده کردن نیازهای او از مهمترین ارکان بقا برای یک کسب و کار می باشد. با آگاهی از این موضوع، در سال‌های اخیر اهمیتِ تجربه خرید لذت‌بخش در بین مشتریان در حال افزایش می باشد. بدین معنی که فضای خرید، محیط جذابی را برای مشتری فراهم آورد. در نتیجه بسیاری از محققان با تاکید بر بهبود تجربه خرید لذت‌بخش مشتریان و مطالعه ماهیت خرید ایشان، کوشش در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در نقاط فروش را دارند. برای درک جذابیت محل‌های فروش، در بازاریابی، متدهای مختلفی در دیدگاه‌های سنتی، جدید و الکترونیک هست که از مهم‌ترین متدهای جدید ایجاد محرک‌های حسی برای برانگیختن هیجان مصرف کننده و بهره گیری از تکنولوژی‌های جدید برای بقا در بازار رقابتی می باشد. مساله دیگري که نشان از ضرورت و اهمیت در نظر داشتن این موضوع دارد، این می باشد که در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پایدار با اقتصاد جهانی ایجاب می کند که، نه تنها کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین مورد مبادله و و داد و ستد قرار گیرد، بلکه استانداردها و موازین پیشرفته جهانی نیز توسط کشورهاي مختلف و سازمان هاي بین المللی به کار گرفته گردد. یکی از این موازین و استانداردهاي موضوع، توجه، التزام و رعایت به‌کارگیري فناوري‌هاي روز و جدید در کسب و کار می باشد که روز به روز از اهمیت و ضرورت بیشتري برخوردار می گردد. خرده فروشان که در صدد برجسته کردن خودشان در يک بازار رقابتي پر ازدحام هستند، بايد بطور فزاينده فناوري را جهت بهينه کردن تصميم‌گيري، فراهم ساختن خدمات شخصي بيشتر، بالابردن کارايي زنجيره عرضه واصلاح فرايندهاي تجارت خود بکار گيرند. مشتريان خودشان خواستار توجه ويژه به محصولات خوب با قيمت هاي مناسب، پاداش براي وفاداريشان وتجربه خريد لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشي ازجمله بخش‌هايي می باشد که به لحاظ تکنولوژيکي بسيار توانمند شده می باشد. آهنگ تغيير، خرده فروشان را به جستجوي ابزاري ترغيب مي‌کند که به آنها امتيازي در برابر رقبايشان بدهد، اعم از اينکه در بخش فروش باشد و يا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دليل روبرو شدن با مزاياي اندک و سودهاي نازل، بين المللي شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن خريداران متقاضي عقیده دارند که مي بايستي بطور دائم توانايي خودشان را براي بر طرف کردن نياز هاي مصرف کنندگان بيشتر کنند. بکارگيري فنآوري براي حل اين چالش ها ضروري به نظر مي‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مرکزي ودر مراکز تصميم گيري خود براي گردآوري اطلاعاتي در مورد مشتريان، محصولات، طریقه فروش، حمل ونقل تدارکات واطلاعات مربوط به بازاريابي وابسته به فناوري هستند.

فناوري به اندازه خرده‌فروشي هايي زیرا خواربارفروشي ها فراگير شده می باشد. صندوق هاي خود پرداز، کيوسک ها وتجهيزات مراکز فروشي … ، انبارگرداني، رايانه هاي کيفي وسيستم هاي مديريت، شبکه هاي قيمت گذاري الکترونيکي، سيستم کنترل کننده صندوق، دستگاههاي سطح سنج، مديريت نيروي کار وابزارهاي محاسبه قدرت فروش، شبکه هاي مديريت امنيت براي سرعت دادن به معاملات، برچسب زني الکترونيکي وابزارهاي زنجيره عرضه جهاني ، در ميان برخي از کاربردهاي تکنولوژيکي که اکنون در بسياري از عمليات‌هاي خرده فروشي جديد رايج می باشد .

خرده فروشان بين المللي، بدون استثناء ، بايد بتوانند مقادير بسيار زيادي از کالاها را در شبکه هاي جهاني فروشگاههاي موجود خود توزيع کنند. آنها براي روبرو شدن با چالش هاي ناگزير مربوط به اين امر، سيستم‌هاي پيشرفته مديريت انبارداري وتدارکات را که هدف اصلي شان افزايش بهره وري وظرفيت عملي می باشد بکارگرفته‌اند. براي چنين خرده فروشان ، فنآوري بابت کاهش هزينه ها در زنجيره عرضه، بهينه سازي ظرفيت حمل ونقل وايجاد ساختارهاي تدارکاتي بين المللي مناسب ضروري می باشد. وقتي اين مشاغل در سطح بين المللي توسعه مي‌يابند ومقياس عملکرد خود را بالا مي‌برند، در مي‌يابند که بايد فرايندهايي را براي اتوماسيون ومديريت تهيه وتوزيع ايجاد کنند و آن‌ها را در سيستم‌هاي انبارداري خودشان ادغام نمايند. براي پشتيباني ساختارهاي پيچيده حاصل، سيتم هاي مديريت اطلاعات قوي براي تسهيل در ارتباطات ميان شبکه عمليات درون کشوري، فروشگاه‌ها و مراکز تصميم گيري، کارمندان فروشگاه‌ها و مشتريان، مشتريان وپرسنل خدمات مشتريان، حرفه‌هاي بازاريابي ومديريت فروشگاهي بکار گرفته مي‌شوند .

در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته می باشد. در واقع، نویسندگان زیادی به این نتیجه رسیدند، مصرف‌کنندگانی که از محیط خرید لذت می‌برند بیشتر از کسانی که این لذت را تجربه نمی‌کنند،اقدام به خرید می‌کنند. لذا با جذاب‌کردن محیط خرید می‌توان تجربه خرید را در میان مصرف‌کنندگان افزایش داد. به گونه خاص، این تجربه تأثیر مهمی را در طریقه رضایت مصرف‌کنندگان بازی خواهد نمود. در واقع جذاب کردن محیط خرید می‌تواند ارزش افزوده‌ای به کالاها و خدمات ارائه شده در فروشگاه بیفزاید.

بسیاری از فروشگاه‌ها تمرکز خود را بر روی انتخاب بهترین المان لذت‌بخش بر روی پایانه فروش برای مشغول نگه‌‌داشتن مشتریان بیشتر، خرید لذت بخش و نحوه ارتباط مشتریان با برند قرار داده اند. برای رسیدن به این امر، المان‌های مختلفی مانند سالن ورزشی، میکده و رستوران برای سرگرم کردن مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید به‌کار برده‌اند. برای مثال برند معروف آرمانی رستوران معروف خود به نام نوبو را در یکی از مهمترین شعبات خود در میلان ِ ایتالیا افتتاح نمود. برند رلف‌رولن نیز رستوران خود را در آمریکا به گو‌نه‌ای ساخت که هر یک از المان‌های رستوران و محیط‌‌، یادآوری از برند بود. پس روز به روز متوجه این مساله می‌شویم که مراکز و فروشگا‌ه‌های خرید تبدیل به مراکز سرگرم‌کننده و تفریحی نیز می شوند. فناوری‌های روز دنیا ابزاری مفید برای رسیدن به این امر برای هر فروشگاهی محسوب می شوند.

2-1- تعریف مسئله

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ایران به عنوان یک بازار خرده فروشی بزرگ و بکر به شمار می رود. با ورود بعضی رقبای بزرگ در بخش خرده فروشی های بزرگ مانند هایپر استار می توان به این موضوع پی برد که این بازار بسیار رقابتی می باشد و هر کدام از خرده فروشی ها ملزم به اجرا کردن برنامه های مختص به خود هستند تا مشتریان جدید کسب کرده و مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. پس با در نظر داشتن پیشرفت تکنولوژی و نفوذ آن در هر کسب‌وکاری به ویژه خرده‌فروشی، بهره گیری از فناوری جدید برای جذاب کردن محیط خرید و ترفیعات برای مشتری ضروری می‌باشد.

فاصله زیاد کشور ما با کشورهای پیشرفته در زمینه ایجاد فناوری باعث شده تا ما شاهد ورود فناوری‌های جدید که در بعضی موارد هزینه‌های سنگینی را نیز به همراه دارد، باشیم. از طرفی در بسیاری موارد شاهد هستیم که این فناوری‌ها به گونه مناسب مورد بهره گیری قرار نگرفته و پس از بهره گیری‌ای کوتاه مدت به‌دلیل عدم بهره‌گیری مناسب به‌گونه کلی کنار گذاشته می شوند. مثال واضح آن ورود رایانه‌های پیشرفته در سازمان‌ها و دستگاه‌های پایانه فروش در خرده‌فروشی‌هاست که به دلیل عدم پذیرش از سوی کارکنان و قصد آن‌ها برای بهره گیری از سیستم‌های دستی و سنتی، بهره گیری‌های بسیار محدود و غیرقابل توجیه اقتصادی از آن‌ها به اقدام می‌آید. در صورتی که اگر ورود فناوری به کسب‌وکار مورد قبول و پذیرش کاربران آن باشد، کارایی مطلوب‌تری حاصل می گردد.

با در نظر داشتن رشد و توسعه بهره گیری از فناوری (به ویژه RFID) در عرضه و فروش محصولات، مروری بر ادبیات موضوع در این زمینه نشان می دهد که اکثر پژوهش‌های گذشته بر مبنای معرفی فناوری‌، زیرساخت و نحوه پیاده‌سازی آن بنا شده می باشد و تاکید بر مسائل توسعه فنی آن داشته‌اند. لذا در این پژوهش آغاز به معرفی فناوری‌های جدید و کاربرد آنها در خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. سپس با تمرکز بر فناوری RFID و با در نظر داشتن اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات به مطالعه پذیرش آن توسط کارمندان خرده فروشی‌ها خواهیم پرداخت. از این‌رو پژوهش حاضر با بسط مدل پذیرش فناوری TAM به مطالعه عوامل موثر و متغیرهای خارجی بر پذیرش این فناوری پرداخته می باشد. مدل TAM یکی از برجسته ترین مدل‌های تئوریک در مطالعه قبول یا رد فناوری جدید می‌باشد، که در بخش ادبیات موضوعی به تشریح آن خواهیم پرداخت. از این رو در این پژوهش با در نظر داشتن بازار ایران این مدل برای فناوری مذکور با بسط مدل موجود، متغیر ارتباط شغلی، قابلیت اثبات نتایج، سازگاری با فناوری، جنسیت، فرهنگ و تجربه در پذیرش فناوری RFID در بین کارمندان، به عنوان متغیرهای خارجی که بر سودمندی و سهولت بهره گیری از فناوری تاثیرگذارند، در نظر گرفته می شوند.

فناوری RFID دارای کاربردهای بسیار زیادی در صنعت می‌باشد که بهره گیری از آن‌ها طی سال‌های اخیر به شدت فراگیر شده می باشد. با در نظر داشتن اشاعه این فناوری در عرضه و فروش محصولات، نیاز به مطالعه پذیرش آن در سطح خرده‌فروشی‌ها احساس می گردد. فناوری‌های سیستم‌های همیار خرید و آینه هوشمند نیز مانند فناوری‌های به روز هستند که به توضیح هر یک خواهیم پرداخت. فناوری RFID به نسبت فناوری‌های دیگر در ایران چه از لحاظ زیرساخت و چه از لحاظ دانش عمومی شناخته شده‌تر می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 151

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان