پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

شناسایی عوامل موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان مالی در دانشگاه علوم پزشکی قزوین 1392

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول………………………. 1

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه و اظهار مسأله……………………….. 1

1-1 مقدمه:………………………. 2

1-2: اظهار مساله و اهمیت پژوهش:………………………. 3

1-3 اهداف و سوالات پژوهشی:……………………….6

1-3-1 هدف اصلی: ……………………….6

1-3-2 اهداف فرعی:………………………. 7

1-3-3 هدف کاربردی: ……………………….7

1-4-5 سؤالات پژوهش:………………………. 8

فصل دوم……………………….. 11

مبانی نظری پژوهش…………………………. 11

2-1 مقدمه:……………………….12

2-2 تعاریف و مفاهیم نظام بودجه ریزی: ……………………….12

2-2-1 مقدمه :………………………. 12

2-2-2 مفاهیم بودجه : ……………………….13

2-2-3 تعاریف بودجه :………………………. 14

2-2-4 مقاصد و اهداف بودجه ریزی:………………………. 18

2-1-5 وظایف بودجه ریزی :………………………. 19

2-1-6 روش های پیش بینی درآمد ……………………….20

2-1-7 روش های برآورد هزینه :………………………. 20

2-3 بودجه ریزی عملیاتی:………………………. 27

2-3-1 تعاریف بودجه ریزی عملیاتی:………………………. 27

2-3-2 ماهیت بودجه ریزی عملیاتی : ……………………….28

2-3-3 ویژگی های بودجه ریزی عملیاتی : ……………………….29

2-3-4 وظایف بودجه ریزی عملیاتی :………………………. 30

2-3-5 مزایای بودجه ریزی عملیاتی :………………………. 32

2-3-6 الزامات بودجه ریزی عملیاتی :………………………. 35

2-3-7 مراحل انجام بودجه ریزی عملیاتی:………………………. 37

2-3-8 فواید بودجه ریزی عملیاتی : ……………………….39

2-4مروری بر تحولات نظام بودجه ریزی و تجربه بعضی از کشورها در پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی:……. 40

2-4-1 بودجه وسیله ای برای کنترل :………………………. 41

2-4-2 بودجه وسیله ای برای بهبود مدیریت :………………………. 41

2-4-3 بودجه وسیله ای برای برنامه ریزی اقتصادی و مدیریت عملکرد :………… 42

2-4-4 مسیر بودجه ریزی عملیاتی جدید :………………………. 43

2-4-5 تجربه بعضی از کشورها در اجرای بودجه عملیاتی :………………………. 47

2-5 نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران:………………………. 49

2-5-1 فلسفه و اهمیت بودجه ریزی عملیاتی در ایران:………………………. 49

2-5-2 سیر تحولات نظام بودجه ریزی در ایران :………………………. 51

2-5-3 تأثیر قوه مقننه در بودجه ریزی عملیاتی :………………………. 52

2-5-4 الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی در ایران :………………………. 53

2-4-5 معضلات عمده بودجه بندی دولتی در ایران : ……………………….58

2-4-6 طریقه حال و آینده بودجه ریزی عملیاتی در ایران :………………………. 65

2-6 بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت:………………………. 70

2-6-1 اهمیت فرایند بودجه ریزی عملیاتی در بخش سلامت و بیمارستان ها:………… 70

2-6-2 تجزیه و تحلیل هزینه ها در بخش سلامت:………………………. 71

2-6-3 سیاست های کلان اقتصادی در بخش سلامت:………………………. 84

2-6-4 مراحل تنظیم بودجه عملیاتی در بخش سلامت:………………………. 85

2-7 مروری بر مطالعات انجام یافته:………………………. 87

2-7-1مطالعات داخلی:………………………. 87

2-7-2 مطالعات خارجی:………………………. 89

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فصل سوم. ……………………….91

روش پژوهش…………………………. 91

3-1مقدمه:………………………. 92

3-2 نوع پژوهش:………………………. 92

3-3جامعه پژوهش:………………………. 92

3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه:………………………. 92

3-5 روش گردآوري داده ها:………………………. 92

3-6 ابزار گردآوري داده ها: ……………………….93

3- 7 ابزار تجزيه و تحليل داده ها:………………………. 93

3-8 مکان و زمان مطالعه:……………………….93

3-9 محدودیت های پژوهش:………………………. 94

3-10 ملاحظات اخلاقی: ……………………….94

3-11 تعریف واژه ها: ……………………….94

فصل چهارم……………………….. 97

یافته ها ……………………….97

فصل پنجم……………………….. 113

بحث و نتیجه گیری………………………… 113

5-1 بحث: ……………………….118

5-2 نتیجه گیری:………………………. 120

5-3 پیشنهادات کاربردی:………………………. 121

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی:………………………. 121

منابع:………………………. 122

ضمائم……………………….. 126

فصل اول: مقدمه و اظهار مسئله

1-1- مقدمه

نظام بودجه ریزی یکی از خرده نظام های موجود در یک نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و به عنوان یک موجود زنده می باشد که وظیفه انتقال خون حیات بخش درآمدهای دولت به اجزای مختلف جامعه و اقتصاد را بر عهده دارد. به همین دلیل هر گونه اختلال، گرفتگی و بیماری در این شریان، کل پیکره کشور را با بحران مواجه می کند. از آنجاییکه نظام های سنتی بودجه ریزی تنها به دنبال کنترل این می باشد که مبالغ بودجه ای “کجا” و “چگونه” هزینه می گردد در پی این نبوده می باشد که این هزینه ها برای “چه اهدافی” انجام می گردد.در حالیکه در دنیای امروز بودجه ریزی به صورت ابزار کارآمد جهت مدیریت صحیح دولت و بخش عمومی به شمار می آید آگاهی مدیران و تصیم سازان سطوح خرد و کلان از شیوه های جدید بودجه ریزی علاوه بر بهره گیری عقلایی از منابع و تخصیص بهینه آن، بستر مناسبی برای رشد و کارایی در دستگاه ها و سازمان های دولتی فراهم می سازد و علاوه بر ارتقاء کارایی، از اسراف و تبذیر اموال عمومی جلوگیری نموده و توزیع عادلانه و مطلوب منابع ملی را به دنبال خواهد داشت. از این رو امروزه تقاضا نسبت به بهره گیری از ابزارها و رویکردهای جدید مدیریتی از قبیل مدیریت فرآیند ها، مدیریت کیفیت، ارزیابی و مدیریت عملکرد و نظایر آن که غالبا مورد بهره گیری بخش خصوصی بود در دولت ها قوت و قدرت گرفته می باشد ورویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازار گرایی که رویکرد های بخش خصوصی می باشد جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرآیند محوری، بوروکراسی مداری انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی جدید را به وجود آورده می باشد. لذا مانند نظام های بودجه ریزی که در اکثر کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه با در نظر داشتن تحولات محیطی، تغییر رویکردها و الزام تفکر سیستمی در طراحی و اجرای نظام های مدیریتی و اقتصادی مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، نظام بودجه ریزی عملیاتی می باشد(حسن آبادی و نجار 1387).

بودجه ریزی عملیاتی، نمایشی می باشد که اهداف استراتژیک و بلند مدت را به نحو شفاف به اهداف عملیاتی سالانه سازمان ها و نیز به هزینه های مربوط به دستیابی به این اهداف پیوند می دهد. در چارچوب بودجه ریزی عملیاتی، بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخص تحت عنوان شاخص های عملکرد پاسخگو هستند و مدیران در تعیین شیوه نیل به نتایج از اختیار اقدام بیشتری برخوردارند. از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای امکان مشارکت سیاست گذاران، مدیران و حتی شهرو ندان در قالب برنامه های راهبردی، اولویت های هزینه ای و ارزیابی عملکرد فراهم می گردد(حسن آبادی و نجار 1387).

با این تفاصیل بودجه ریزی در ایران به رغم جایگاه ممتاز برنامه ریزی و اهمیتی که بودجه در تهیه و اجرای برنامه های عمرانی دارد. ابزاری ناکارآمد می باشد. تهیه و تصویب بودجه برا ی هر دوره مالی، توان قابل توجهی از نیروهای کارشناسی دستگاه ها را به خود اختصاص می دهد و بحث های گسترده ای را بین قوای اجرایی و قانون گذاری مطرح می کند. در مقایسه با دگرگونی های بسیاری که طی دهه های اخیر در مفاهیم و ماموریت های بودجه در اداره امور عمومی کشور ها پدید آمده می باشد.سازمان دهی،مدیریت تهیه و اجرای بودجه در ایران در نیم قرن به مسئله پیچیده و دشواری در مدیریت بخش عمومی مبدل شده می باشد که پیامد های نامطلوب و رو به تزاید خود را به دولت تحمیل می کند و علی رغم تاکید مواد 138 و 144 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی کشور از سال 1381 مبنی بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی آن چیز که در اقدام اتفاق افتاده صرفا به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای اختصار شده و در اجرا چندان تغییراتی ایجاد نشده می باشد(احمدی 1387).

2-1- اظهار مساله و اهمیت پژوهش:

پژوهش ها نشان می دهد که در بيشتر كشورهاي با سطح درآمد متوسط، بيش از پنج درصد توليد ناخالص داخلي و 5 تا 10 درصد از هزينه‌هاي دولت به بخش سلامت اختصاص يافته می باشد(ابوالحلاج رمضانیان1390). اين در حالي می باشد كه تا زماني كه زير ساختهای مناسب براي بهره گیری اثر بخش از منابع و بويژه منابع مالي وجود نداشته باشد كارآمدي، اثربخشي، ارزيابي و نظارت بر اين منابع امكان پذير نخواهد بود، و حتي افزايش پيوسته اعتبارات مالی نيز در حل مشكلات سيستم سودمند واقع نخواهد گردید(باباجانی 1385).از این رو نظام بودجه ریزی به عنوان یکی از خرده نظام های مدیریتی و اقتصادی در نحوه تخصیص منابع همواره مورد توجه دولت ها و سازمان ها بوده می باشد (سعیدی و مزیدی 1385). به طوری که دهه گذشته با پیشرفت های نظری و کاربردی در فرآیندهای بودجه ریزی همراه بوده می باشد. از این رو اکنون در نظام ملی اقتصادی پیش رو، بودجه به عنوان مهم ترین ابزار هدایت و تخصیص بهینه منابع در جهت دستیابی به اهداف توسعه تبدیل شده می باشد. دوران گذر از بودجه ریزی سنتی و متداول به بودجه بندی عملیاتی سرآغازی می باشد برای شفاف سازی هزینه ها و انجام اصلاحات ساختاری و منطقی ساختن تأثیر دولت در فعالیت های اقتصادی و فرهنگی می باشد. به بیانی دیگر تدابیری که دولت برای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی اتخاذ می کند، در بودجه انعکاس می یابد. در واقع بودجه شکل اختصار شده ای از چگونگی برنامه ریزی، سازمان دهی، هدایت و کنترل روندهای مالی دولت می باشد که از پشتوانه فکری منسجم و ارگانیک تخصیص منابع مالی و غیر مالی محدود پیش روی نیاز های نامحدود در سطح کلان برخوردار می باشد(سعیدی و مزیدی 1385). ايده بودجه ريزي عملياتي در ايران، از اوايل دهه 1380 ، در ادبيات بودجه اى مطرح گردید و در اقدام نيز آغاز در بودجه هاى سنواتى مورد توجه قرار گرفت و در سال هاى بعد، در قوانين فرادستى مطرح گردید. در بند “ر” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1382 كل كشور، مقرر شده سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمدها و هزينه ها براى سال 1383 ، براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام می باشد، اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

اين موضوع عيناً در بند “ز” تبصره ” 1″ قانون بودجه 1383 نيز تكرار گرديد:سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوردر راستاى اصلاح نظام بودجه نويسى نسبت به عملياتى كردن بودجه، اصلاح نظام برآورد درآمد ها و هزينه ها براى سال 1384 براى تمام دستگاه هاى اجرايى و شركت ها و سازمان هايى كه شمول قوانين و مقررات عمومى بر آنها، مستلزم ذكر نام می باشد اقدام نموده و توزيع اعتبارات مربوط به هزينه ها را بر اساس نياز دستگاه ها و فعاليت هايى كه صورت مى گيرد، انجام دهد. مواد 138،137 و 144 در در فصل “نوسازى دولت و ارتقاى اثربخشى حاكميت قانون” قانون برنامه چهارم توسعه دولت، درمورد احصاى امور حاكميتى به مقصود افزايش بهره ورى و بودجه ريزى عملياتى بود(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

در تبصره هاى قانون بودجه 1384 ، موضوع بودجه ريزى عملياتى مسكوت گذاشته گردید و الزامى براى هيچ دستگاهى تعيين نشد. در قانون بودجه سال 1385 نيز در هيچ تبصره اى، درمورد بودجه ريزى عملياتى بحث نشده می باشد، ولى کوشش شده می باشد كه اعتبار دستگاه ها، در جدول اعتبارات دستگاه هاى اجرايى، بر اساس شاخص هايى نظير “واحد”، “مقدار” يا “هزينه واحد” (به عنوان يگانه نمود عملياتى كردن بودجه) بيان گردد. قانون بودجه سال 1386 نيز همانند بودجه سال 1385 ، اقدامات محسوسى را درمورد بودجه ريزى عملياتى شامل نمى گردید و دقيقاً به صورت بودجه سال 1385 ، تنظيم گردید كه همان ايراد هاى بودجه سال 1385 ، بر آن نيز وارد بود. قانون بودجه سال 1387 (با در نظر داشتن لايحه تقديمى دولت) نسبت به قوانين بودجه سنواتى، تغييرات گسترده اى كرده بود، گرچه در آن درمورد عملياتى كردن بودجه صحبت نشده می باشد، ولى با تجميع رديف ها، اختيارات گسترده به مديران در سطوح مختلف، به ويژه به دستگاه هاى اصلى اعطاء شده بود. گرچه اين نوع اختيار، جزءالزام هاى بودجه ريزى عملياتى محسوب مى گردد، ولى اين ويژگى، با تعريف و تعيين شاخص هاى دقيق عملكردى همراه نبود. قانون بودجه سال 1388 ، زمانى تنظيم گرديد كه قانون مديريت خدمات كشورى، تصويب شده بود. بر اساس ماده ( 16 ) قانون مذكور، دستگاه هاى اجرايى موظف هستندبه مقصود افزايش بهره ورى و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول و كنترل مراحل انجام كار واعطاى اختيارات لازم به مديران، اقداماتى مانند تعيين قيمت تمام شده فعاليت ها و خدمات، تعيين شاخص هاى هدفمند و نتيجه گرا و استانداردهاى كيفى خدمات و نظارت بر كنترل كميت و كيفيت خدمات، انعقاد تفاهم نامه با مديران واحدهاى مجرى و اعطاى اختيارات لازم را براى پيشنهاد جابجايى فصول و برنامه اى اعتبارات انجام دهند(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

بر اساس لايحه برنامه پنجم توسعه در قالب فصل نهم ماده 195 ، دولت ملزم می باشد تا پايان سال دوم برنامه، به تدريج زمينه هاى لازم را براي تهيه بودجه با روش عملياتي، در همه دستگاه هاى اجرايي ايجاد كند، به نحوي كه لايحه بودجه سال دوم برنامه، با روش مذكور تدوين گردد و به مجلس شوراي اسلامي تقديم گردد. در بند “الف” ماده ( 24 ) نيز بيان شده می باشد كه هزينه سرانه تربيت نيروى انسانى متخصص مورد تقاضاى دولت و هزينه هاى خدمات پژوهشى، فناورى مورد حمايت در چارچوب بودجه ريزى عملياتى براى هر دانشگاه و مؤسسه آموزشى، پژوهشى و فناورى محاسبه و به گونه ساليانه تأمين گردد در نهايت، در بند ” 32 “، بر سياست هاى كلى برنامه پنجم، مجدداً تأكيد شده می باشد(پناهی 1389، طاهر پور و همکاران1390).

لذا با در نظر داشتن مطالب مذکور و تاکید دولت بر ایجاد مقدمات لازم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی در کلیه دستگاه های اجرایی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی از سال 1382 اجرای بودجه ریزی عملیاتی در 40 بیمارستان از 38 دانشگاه های علوم پزشکی را به صورت پایلوت آغاز نمود و زمینه اجرای این امر را در قالب نظام جدید مالی فراهم آورد که با در نظر داشتن دستور وزیر وقت مرکز بودجه و پایش عملکرد معاونت توسعه و منابع انسانی متصدی اجرای این امر گردید(گزارش وزارت بهداشت 1386) که با در نظر داشتن گزارشات حاصل از مرکز بودجه و پایش عملکرد دانشگاه های علوم پزشکی تهران، قزوین و تبریز در این مهم به خوبی اقدام نموده و قدم های موثری برداشته اند (گزارش وزارت بهداشت 1392) در حالیکه پژوهش های دیگری در سایر دستگاه های اجرای حاکی از این موضوع می باشد که بودجه ریزی در این دستگاه ها تغییر نکرده می باشد و همچنان از طریق چانه زنی بوده می باشد(جفره و روشناسان 1389). از این رو با نظر به تنگناهای بودجه در نظام بودجه ریزی فعلی، ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی در بخش بهداشت و درمان و الزامات قانونی بودجه ریزی عملیاتی استقرار این نوع بودجه ریزی جدید در دستگاه های اجرایی مانند وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی امر ضروری و خطیر می باشد لذا در پژوهش حاضر پژوهشگر با در نظر داشتن اهمیت استقرار بودجه ریزی عملیاتی و عدم استقرار مناسب این نوع بودجه ریزی در دستگاه های اجرایی به دنبال شناسایی عوامل موثر در استقرار بودجه ریزی عملیاتی از دیدگاه مدیران و کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد تا با شناسایی هر یک از عوامل و ارایه راهکارهایی در این زمینه استقرار بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های بهداشتی و درمانی را تسریع بخشیده و زمینه حل معضلات را فراهم آورد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 140

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان