متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامي مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم ناحیه 2 شهر بندرعباس دردرس علوم

 

استاد راهنما:

دکتر حسین زینلی پور

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-  اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………………..6

1-3-  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش……………………………………………………………………………….9

1-4-  اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………10

1-5-  سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………….10

1-6-  تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه های پژوهش……………………………………………………………..11

 

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1-  الگو چیست؟………………………………………………………………………………………………………….15

2-2-  معرفی الگوهای تدریس……………………………………………………………………………………………15

2-3-  الگوی تدریس جیگ ساو…………………………………………………………………………………………16

2-3-1-  مراحل طرح تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………..16

2-3-2-  مراحل تدریس جیگ ساو……………………………………………………………………………..17

2-3-3-  کاربرد الگو………………………………………………………………………………………………….21

2-4-  پیشرفت تحصیلی ……………………………………………………………………………………………………21

2-4-1-  معیارهای پیشرفت تحصیلی ………………………………………………………………………….24

2-4-2-  عوامل مهم تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی………………………………………………………..25

2-4-3-  خانواده و پیشرفت تحصیلی…………………………………………………………………………..29

2-4-4-  ارزشها و انتظارات والیدن و پیشرفت تحصیلی………………………………………………….29

2-4-5-  شرایط اجتماعی و اقتصادی و  پیشرفت تحصیلی……………………………………………..30

2-4-6-  سطح تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………30

2-4-7-  مدرسه و پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………30

2-4-8-  انتظارات معلم و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………….31

2-4-9-  نمره و ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی………………………………………………………………31

2-5-  مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………32

2-6-  محیط های یادگیری…………………………………………………………………………………………………32

2-6-1-  رویکرد رقابتی………………………………………………………………………………………………32

2-6-2-   رویکرد انفرادی……………………………………………………………………………………………32

2-6-3-  رویکرد مشارکتی………………………………………………………………………………………….32

2-6-4-  ویژگی های یادگیری مشارکتی……………………………………………………………………….33

2-6-5-  دیدگاههای عمده در یادگیری مشارکتی……………………………………………………………34

2-6-6-  روشهای یادگیری مشارکتی…………………………………………………………………………….36

2-7-  سازماندهی کلاس درس برای روش تدریس جیگ ساو………………………………………………..42

2-7-1-  تأثیر معلم در روش تدریس جیگ ساو……………………………………………………………46

2-7-2-  اثرات کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………………………..48

2-7-3-  محدودیت های کاربرد روش جیگ ساو………………………………………………………….48

2-8-  روش يادگيري در حد تسلط ……………………………………………………………………………………51

2-8-1-  مفهوم تسلط…………………………………………………………………………………………………51

2-8-2-  مراحل روش يادگيري در حد تسلط………………………………………………………………..52

2-8-3-  محاسن روش یادگیری در حد تسلط………………………………………………………………53

2-8-4-  محدوديت‌ها………………………………………………………………………………………………..53

2-8-5-  یادگیری تا حد تسلط (انفرادی) …………………………………………………………………….53

2-8-6-  روش آموزش برای یادگیری…………………………………………………………………………..55

2-8-7-  مراحل آموزش برای یادگیری در حد تسلط……………………………………………………..56 2-9-  خانواده الگو های انفرادی ………………………………………………………………………………………..60

2-9-1-  روش های آموزش انفرادی…………………………………………………………………………….61

2-9-2-  آموزش انفرادی و ویژگی های آن……………………………………………………………………62

2-9-3-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه اسکینر…………………………………………………………..64

2-9-4-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه بلوم………………………………………………………………65

2-9-5-  آموزش انفرادی بر اساس دیدگاه کلر………………………………………………………………..66

2-10-  روش تدریس یادگری در حد تسلط…………………………………………………………………………68

2-10-1-  مراحل اجرای روش تدریس یادگیری در حد تسلط…………………………………………69

2-11-  سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………………………….70

     2-11-1-  تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………………………………….70

     2-11-2-  تحقیقات انجام شده در خارج کشور……………………………………………………………..72

2-12-  جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………….74

 

فصل سوم:روش پژوهش

3-1-  روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………76

3-2-  جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….77

3-3-  نمونه آماری و شیوه نمونه گیری………………………………………………………………………………..77

3-4-  روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………..78

3-5-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………78

 

فصل چهارم: نتایج

4-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….80

4-2-  یافته­های استنباطی ………………………………………………………………………………………………….86

4-3-  فرضیه  اصلی اول……………………………………………………………………………………………………86

4-4-  فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………….89

4-5-  فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………………91

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-  مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..95

5-2-  بحث و نتیجه‎گیری…………………………………………………………………………………………………..97

5-3-  فرضیه اول ( روش تدریس جیگ ساو)………………………………………………………………………98

5-4-  فرضیه دوم(یادگیری در حد تسلط)……………………………………………………………………………98

5-5-  فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………..100

5-6-  محدویت­های پژوهش…………………………………………………………………………………………….101

5-7-  پیشنهادهای پژوهشی……………………………………………………………………………………………..101

5-8-  پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………101

 

فهرست منابع

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………104

منابع غیرفارسی……………………………………………………………………………………………………………….106

پیوست ها

پیوست الف

چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………..107

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                              صفحه

جدول (4-1) اختصار نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی (روش تدریس جیک ساو فرضیه 1)…………………………………………………………………………………………………………….86

جدول (4-2) نتایج آزمون لون برای مطالعه فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی روش تدریس جیک ساو………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول (4-3) نتایج آزمون کواریانس تاثیر روش تدریس جیک ساو بر پیشرفت تحصیلی……………………………88

جدول(4-4) اختصار نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون متغیر پیشرفت تحصیلی( در حد تسلط)………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

جدول(4-5) نتایج آزمون لون برای مطالعه فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی در حد تسلط……………..89

جدول(4-6) نتایج آزمون تحلیل کواریانس تاثیر روش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………90

جدول (4-7) اختصار نتایج آزمون تی تست گروه های مستقل پیش آزمون و پس آزمون پیشرفت تحصیلی………….91

جدول(4-8) نتایج آزمون لون برای مطالعه فرض برابری واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی…………………………………92

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول(4-9) نتایج آزمون تحلیل کواریانس تاثیر روشهای تدریس جیگ ساو و در حد تسلط………………………92

.

چکیده:                                                                                                                                

هدف این پژوهش مطالعه تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان،پایه ششم شهر بندرعباس بوده می باشد.این پژوهش به روش شبه تجربی و بهره گیری از طرح پیش آزمون و پس آزمون گروه گواه و گروه آزمایش صورت گرفت.جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پایه ششم ناحیه دو شهر بندرعباس در سال تحصیلی 93-92 بوده اند که جمعا 2817دانش آموز،که از این تعداد  1484 دانش آموز پسر و 1333دانش آموز دختر بوده می باشد که با شیوه ی نمونه گیری تصادفی طبقه ای خوشه ای 80 دانش آموز از بین مدارس ابتدایی ناحیه 2 بندرعباس دو مدرسه پسرانه  دانش و دخترانه سید قطب جهت مطالعه  انتخاب که از هر مدرسه دو کلاس در یک پایه و به تصادف یکی بعنوان گروه گواه و دیگری بعنوان گروه آزمایش بعنوان نمونه پژوهش لحاظ گردیده اند.داده ها و اطلاعات جمع آوری شده با بهره گیری از نرم افزار spss  و روش کواریانس تحلیل گردید.نتایج و یافته های پژوهش حاضر حاکی از تایید فرضیه کلی پژوهش می باشد.یعنی روش تدریس جیگ ساو و روش تدریس در حد تسلط بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهر بندرعباس تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی: روش تدریس جیگ ساو، روش تدریس در حد تسلط، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم.

 

 

 

 

 

مقدمه

” به راستي که دل ها خسته مي شوند، همان گونه که بدن ها خسته مي شوند، پس نوبرانه ها و تازه يافته های حکمت را براي اين دل ها بجوييد. ” حضرت علي (ع)

آينده ای که امروزه پيش بينی مي گردد از راه خواهد رسيد. اگر ما بدانيم که آينده چگونه بايد باشد، مي توانيم بر آن تأثير بگذاريم. فرزندان ما در کلاس های درس از روش هايی بهره مي گيرند که پنجاه سال پيش به کار مي رفت و اگر ما مي خواهيم آنان را براي آينده آماده کنيم، بايد درک درستي از روش هاي آموزشی نوين پيدا کنيم.

از آن جا که قواعد علمی و دانش بشری دائماً در حال پيشرفت و جايگزيني هستند، ما بايد به دانش آموزان مهارت های فراگيری علوم را هم بياموزند تا هيچ گاه در تنگنا قرار نگيرند. يادگيري مشارکتی يا آموزش از طريق همياری، رويکردی جديد در آموزش دنياست که هدف های عمده آن عبارتند از: درگير کردن دانش آموزان در فرايند يادگيری، از بين بردن حالت تک بعدی و معلم محور کلاس ها و ايجاد علاقه و انگيزه به يادگيری فعال در دانش آموزان. با در نظر داشتن تغييرات و پيشرفت هاي سريعي که در علوم روی می دهد، دانش آموزان ما نيازمند روش هايی هستند که از طريق آن ها به مهارت های يادگيری دست يابند تا خود بتوانند علوم را بهتر و سريع تر و همگام با پيشرفت ها بياموزند. روش يادگيری مشارکتی يا آموزش از طريق همياری دانش آموزان را در اين امر ياری مي دهد(جانسون و جانسون[1]، 2000).

اﻣﺮوزه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارزﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺎمﻫﺎی آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻤﺎن، داﻧﺶآﻣﻮزان، واﻟﺪﻳﻦ، ﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازان، و ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎدﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻼکﻫﺎی ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻌﻠﻤﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد و پیشرفت تحصیلی فراگیران بستگی به کیفیت تدریس معلمان و بهره گیری از روش های تدریس فعال دارد .روشهای فعال تدریس به روشهایی تصریح دارد که بتواند فعالیتهایی دانش‌آموزان را تقویت و یادگیری را به یک جریان دو سویه تبدیل نماید  ( فضلی خانی ، 1378  )

پس معلم بایستی فراگیران را با مطالب یادگرفتنی درگیر سازد و راه و روش دانستن را به آنها بیاموزد نه اینکه صرفاً به انتقال اطلاعات و معلومات اکتفا کند .بعضی اوقات ، معلمان مطالب زیادی را تدریس می‌کنند اما بعداً متوجه می شوند دانش‌آموزان می‌توانند حتی مقدار کمی از آن چیز که که را که مطرح شده می باشد بازگو نمایند .راستی دلیل این امر چیست ؟ چرا، گاهی بعد از ارائه توضیح مفصل در مورد موضوعی فراگیران نمی‌توانند حتی بخش کوچکی از آن موضوع را بازیابی کنند ؟ چرا دانش‌آموزان بجای درک معنائی مطالب ، به حافظه خود فشار می‌آورند ؟

در پاسخ به این سوالات می‌توان بی توجهی معلمان به روشهای یاددهی یادگیری یعنی به کار نگرفتن روشهای فعال در آموزش را دلیل اصلی قلم داد نمود .به همین ، دلیل ، کیفیت آموزشی در بسیاری از مدارس از سطح مطلوب برخوردار نیست و دانش‌آموز اغلب مطالب را حفظ ، و پس از پایان یافتن امتحانات آنها را فراموش می کند . بکارگیری روشهای فعال تدریس باعث می گردد تا یادگیری تا عمق جان دانش‌آموزان رسوخ کند و نه تنها یافته‌ها و کشفیات خود را به سادگی فراموش نکنند بلکه در طول زندگی آن را به صورت کاربردی به کار ببرند . در این پژوهش نیز بدون غفلت از سایر متغیرهای مهم نظیر پیشرفت تحصیلی و… تاثیر روش تدریس جیگ ساو وروش تدریس یادگیری در حد تسلط دانش آموزان مورد مطالعه و مطالعه قرار گرفت و امید می باشد که روزنه برای مطالعه و پژوهش بیشتر و گامی برای فرایند یاددهی و یادگیری باشد.

[1] .Johnson&Johnson

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 119

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان