پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد مرودشت

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسی

(M.A) پایان  نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت آموزشی

عنوان :

مطالعه تاثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت

استاد راهنما:

دکتر عبدالمحمد طاهری

استاد مشاور:

دکترسید مسعود سیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1- مقدمه. 1

1-2- اظهار مساله. 2

3-1- اهميت و ضرورت… 3

4-1- هدف کلی.. 6

5-1- اهداف جزئی.. 6

6-1- فرضیه های  تحقيق.. 7

7-1- تعاریف اصطلاحات و واژه ها 8

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 10

2-2- اوقات فراغت… 12

2-2-1- دیدگاه نظری حاصل از تأثیر روانی و معنوی.. 14

2-3- استراحت… 15

2-3-1- تمایل به خواب… 16

2-3-2- تأثیر مواد غذایی در حافظه بیشتر. 16

2-3-3- عوارض کم خوابی.. 17

2- 3-4- استراحت و تمدد اعصاب… 19

2-3-5- فواید استراحت عضلانی.. 19

2-3-6- برنامه ریزی برای استراحت و تمدد اعصاب… 20

2-3-7- استراحت کلی بدن. 21

2-3-8- راه های جلوگیری از خستگی.. 22

2-4- یادگیری.. 24

2-4-1- تعریف یادگیری و آموزش و تعلیم وتربیت… 25

2-4-2- تفاوت آموزش وپرورش ( تعلیم وتربیت ) 26

2-4-3- نظریه های یادگیری.. 28

2-4-4- نظریه رفتاری ( محرک وپاسخ ) 29

2-4-5- نظریه یادگیری اجتماعی.. 29

2-4-6- نظریه شناختی ( گشتالت ) 30

2-4-7- رشد شناختی.. 31

2-4-8- سطوح مختلف یادگیری.. 33

2-4-9- یادگیری تسهیلی.. 33

2-4-10 – مراحل 30 گانه آموزش… 35

2-4-11- راهبردهای یادگیری.. 38

2- 4- 12- وضعیت آموزش راهبرد. 38

2-4-13- روشهای تدریس راهبردها 39

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-14- تدریس به مقصود انتقال. 40

2-5- افت تحصیلی.. 44

2-5-1- تعریف افت تحصیلی.. 44

2-5-2- بیایید تا مدرسه را برای دانش آموزان جذاب کنیم. 55

2-6- تحقیقات پیشین مربوط به تعطیلات… 67

2-7- تحقیقات پیشین مربوط به اوقات فراغت… 69

2-8- جمع بندی.. 71

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 73

3-2- روش پژوهش.. 73

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-3- جامعۀ و نمونه آماری.. 73

3-4- ابزار گرد آوری اطلاعات… 74

3-5- روایی و پایایی.. 74

3-6- روش اجرا 74

3-7- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 75

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 76

4-2-  ویژگی های توصیفی نمونه آماری.. 76

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 81

5-2 – بحث و نتیجه گیری.. 83

5-3-پیشنهادات کاربردی.. 87

5-4- پیشنهادهای پژوهشی.. 87

5-5- محدودیت ها 88

     منابع فارسی

    منابع انگلیسی

       پیوست

 

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                    صفحه

جدول4-1: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس افراد شرکت کننده 76

جدول4-2: مقایسه میانگین وزنی پاسخ ها با میانگین فرضی 3 به مقصود مطالعه تاثیر تعطیلات به روی عملکرد تحصیلی.. 77

جدول4-3: مقایسه میانگین وزنی پاسخ ها با میانگین فرضی 3 به مقصود مطالعه تاثیر تعطیلات به روی عملکرد رفتاری دانش آموزان. 78

جدول 4-4 : تفاوت بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد اموزشی دانش آموزان. 79

جدول 5-4 : تفاوت بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد رفتاری  دانش آموزان. 80

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضربررسی تأثیر آسیبهای تعطیلات بر عملکرد آموزشی و عملکرد رفتاری دانش آموزان از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان شهر مرودشت بود.. جامعه آماری پژوهش حاضر عبارت بود از تمامی مدیران، دبیران و دانش آموزان  مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهرستان مرودشت در سال تحصیلی 89-88 شامل60 نفر مدیر ، 500 نفر دبیر و 8000  دانش آموز که از بین آنها نمونه ای به تعداد 18 مدیر،150 دبیر و200 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه  سنجش عملکرد رفتاری و آموزشی بود .برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بهره گیری گردید که در سطح آمار  توصیفی (‌ محاسبه ی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون تي­تست و ضریب همبستگی پیرسون بهره گیری گردید نتایج پژوهش نشان داد.

.- از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد تحصیلی(آموزشی) دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد تحصیلی نسبتا زیاد بود. همچنین از نظر دانش آموزان، معلمان و مدیران، تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان تاثیر منفی داشت و میزان تاثیر منفی تعطیلات بر عملکرد رفتاری دانش آموزان نسبتا زیاد بود. همچنین بین نظرات دانش آموزان ، دبیران و مدیران نسبت به تاثیر تعطیلات بر عملکرد آموزشی و رفتاری دانش آموزان تفاوت معناداری وجود نداشت.

 

کلید واژه ها: تعطیلات، عملکرد آموزشی ، عملکرد رفتاری

 

1-1- مقدمه

به موجب آمارهاي رسمي موجود ايران در داشتن تعطيلات رسمي اولين كشور جهان به شمار مي آيد و اين امر موجب خسارت بسياري از جهات مادي و معنوي به كشور مي گردد.كه كاهش توليدات صنعتي و افت تحصيلي مانند اين خسارت به شمار مي آيد(مجمع، 1387).

محور زمان در برنامه ريزي هاي ملي (كوتاه مدت، ميان مدت، بلند مدت) از اهميت فوق العاده برخوردار می باشد كه چه بسا مهم ترين برنامه ها به علت از دست دادن زمان با ناكامي مواجه شده اند.

امام علي (ع) مي فرمايند: زمان مانند ابر مي گذرد.(نهج البلاغه، نشر اسوه 1375) يقيناً ايشان مي خواستند نهايت بهره گیری از زمان را براي ما يادآوري كنند.

بايد بر زمان مديريت كرد از اتلاف عمر كاست جلوي ضايعات و تضييع عمر را گرفت وقت ها را ارزان از دست نداد به زمان و ثانيه و ساعت و لحظه هاي عمر و نوجواني و جواني فرزندان اين بوم و خاك بها داد و از آن بهره برد.به وقت و زمان هم بصورت خرد و هم بصورت كلان نگريست بايد براي آن برنامه ريزي كرد از آن بهره برداري نمود.صرفه جويي در وقت تنظيم صحيح اوقات و برنامه ريزي براي بهره گیری مطلوب و بهينه از عمر و زمان نقطه كليدي در موفقيت يك جامعه دارد(همان منبع).

بويژه بايد فرصت هاي دوران حساس نوجواني و جواني را كه بازدهي آموزشي، تجربه آموزي و بارورشدن استعدادها بسيار زياد می باشد مغتنم و ارزشمند دانست و سهل انگاري و غفلت موجب از دست دادن بهترين فرصت ها و دوره هاي عمر در حيات ملي يك جامعه يك انقلاب و يك كشور می باشد.در معارف اسلامي مسئوليت در برابر عمر بسيار سنگين و سهم به حساب آمده بر بهره گیری مطلوب از دوران جواني و فرصت هاي طولاني زندگي تأكيد شده می باشد اسلام ما را از خطر از دست دادن فرصت ها و جواني بر حذر داشته می باشد.

بايد با برنامه ريزي صحيح آموزش و افزايش آگاهي هاي عموم و بسيج همه قشرها زمينه را براي بهره گیری بهينه از فرصت ها فراهم نمود. زماني كه مي گذرد و زماني كه درست بهره گیری مي گردد (زندگي) مي باشد (مجمع، 1378).

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 101

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان