پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه اصفهان

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

گروه روانشناسي

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي

گرایش باليني

عنوان:

اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان

استاد راهنما:

دکتر فريبا يزدخواستي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

-1- مقدمه…………………………………….. 1

1-2- بيان مسئله……………………………….. 3

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش……………………….. 9

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4- اهداف پژوهش………………………………. 11

1-5- فرضيات پژوهش……………………………… 12

1-6- متغيرهاي پژوهش……………………………. 12

1-7- تعريف اصطلاحات و مفاهيم…………………….. 13

1-7-1 تعاريف نظري (مفهومي)……………………… 13

1-7-2 تعاريف عملياتي…………………………… 16

 

فصل دوم: پيشينه پژوهش

2-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-2 هيجانات مثبت………………………………. 19

2-2-1 تاريخچه ي هيجانات مثبت……………………. 19

2-2-2 هيجان شادي………………………………. 21

2-2-2-1 ريشه هاي تحولي…………………………. 21

2-2-2-2 جنبه هاي ژنتيکي………………………… 22

2-2-2-3 جنبه هاي فيزيولوژيک…………………….. 22

2-2-2-4 جنبه هاي شناختي………………………………………………………………………………………… 23

2-2-2-5 جنبه هاي اجتماعي……………………….. 23

2-2-2-6 جنبه هاي اقتصادي……………………….. 24

2-2-2-7 جنبه هاي هيجاني………………………… 25

2-2-3 هيجان لذت……………………………….. 25

2-2-3-1 ريشه هاي تحولي…………………………. 25

2-2-3-2 جنبه هاي فيزيولوژيک…………………….. 26

2-2-3-3 جنبه هاي غريزي…………………………. 26

2-2-3-4 جنبه هاي شناختي………………………… 26

2-2-3-5 جنبه هاي اجتماعي……………………….. 27

2-3 سلامت روان…………………………………. 28

2-3-1 تاريخچه ي سلامت روان………………………. 28

2-3-2 مولفه هاي سلامت روان………………………. 29

2-3-3 تأثير استرس و مهارت هاي مقابله اي بر سلامت روان. 32

2-3-4 تأثير روابط بين فردي بر سلامت روان………….. 33

2-3-5 مداخلات مبتني بر سلامت روان…………………. 34

2-4 مذهب و معنويت……………………………… 35

2-4-1 تاريخچه ي روانشناسي مذهب و معنويت………….. 35

2-4-2 وجوه تشابه و افتراق مذهب و معنويت………….. 36

2-4-3 شکل هاي سالم و ناسالم مذهب و معنويت………… 37

2-4-4 تأثير مذهب و معنويت بر سلامت روان…………… 38

2-4-4-1معنادهي و مقابله با استرس………………… 38

2-4-4-2 روابط بين فردي…………………………. 39

2-4-5 تأثير مذهب و معنويت بر هيجانات مثبت………… 39

2-4-6 يکپارچه سازي مذهب و معنويت در مداخلات سلامت روان     40

2-5 روان نمايشگري……………………………… 41

2-5-1 تاريخچه ي روان نمايشگري…………………… 41

2-5-2 ارکان روان نمايشگري………………………. 43

2-5-2-1 کارگردان………………………………. 43

2-5-2-2 شخص اول……………………………….. 44

2-5-2-3 ياور …………………………………. 44

2-5-2-4- حضار…………………………………. 44

2-5-3 صحنه ي اجراي روان نمايشگري………………… 44

2-5-4 مراحل روان نمايشگري………………………. 45

2-5-4-1 گرم کردن………………………………. 45

2-5-4-2 اجرا………………………………….. 45

2-5-4-3 مشارکت……………………………….. 47

2-5-5 عطش اجرا………………………………… 47

2-5-6 خودجوشي و خلاقيت………………………….. 48

2-5-7 کاردبردهاي روان نمايشگري………………….. 49

2-5-8 انواع شکل هاي اجراي جلسات روان نمايشگري…….. 49

2-5-9 تکنيک هاي روان نمايشگري…………………… 50

2-5-9-1 تکنيک هاي مرحله ي گرم کردن………………. 50

2-5-9-2 تکنيک هاي مرحله ي اجرا………………….. 51

2-5-10 ظرفيت روان نمايشگري براي يکپارچه سازي با تجارب معنوي   52

2-6 پيشينه ي پژوهشي……………………………. 53

2-6-1 پژوهش هاي انجام شده در خارج از کشور………… 53

2-6-1-1 ارتباط بين متغيرهاي مذهب/معنويت، شادي، لذت و سلامت روان 53

2-6-1-2 اثربخشي مداخلات روانشناختي يکپارچه شده با مذهب و معنويت 55

2-6-1-3 اثربخشي مداخلات مبتني بر روان نمايشگري…….. 56

2-6-2 پژوهش هاي انجام شده در داخل کشور…………… 57

2-6-2-1 ارتباط بين متغيرهاي مذهب/معنويت، شادي، لذت و سلامت روان 57

2-6-2-2 اثربخشي مداخلات روانشناختي يکپارچه شده با مذهب و معنويت 58

2-6-2-3 اثربخشي مداخلات مبتني بر روان نمايشگري…….. 58

2-7 اختصار و جمع بندي……………………………. 59

2-7-1 اختصار ي پيشينه ي خارجي…………………….. 59

2-7-2 اختصار ي پيشينه ي داخلي…………………….. 60

2-7-3 جمع بندي………………………………… 61

فصل سوم: روش پژوهش

3-1 مقدمه…………………………………….. 62

3-2 طرح کلي پژوهش……………………………… 62

3-3 متغيرهاي پژوهش…………………………….. 63

3-4 جامعه ي آماري……………………………… 64

3-5 حجم نمونه و روش نمونه گيري………………….. 64

3-6 ابزارهاي پژوهش…………………………….. 64

3-6-1 پرسشنامه ي توجه سنج مذهب………………….. 65

3-6-2 پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد (OHQ)………….. 65

3-6-3 مقياس لذت اسنيت- هميلتون (SHAPS)…………… 66

3-6-4 پرسشنامه ي سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ-28) ……. 67

3-7 شيوه ي اجراي پژوهش…………………………. 67

3-8 برنامه ي مداخله……………………………. 68

3-9 روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش…………….. 70

 

فصل چهارم: نتايج پژوهش

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-1 مقدمه…………………………………….. 71

4-2- بررسي توصيفي داده­ها……………………….. 71

4-3 بررسي استنباطي داده­ها………………………. 77

4-3-1 تعيين متغيرهاي همگام……………………… 78

4-3-2 پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات…………….. 78

4-3-3 پيش فرض هاي تساوي کواريانس ها و تساوي واريانس­ها 79

4-3-4 بررسي فرضيه­هاي پژوهش……………………… 80

4-3-4-1 فرضيه ي 1……………………………… 80

4-3-4-2 فرضيه ي 2……………………………… 83

4-3-4-3 فرضيه ي 3……………………………… 84

4-3-4-4 فرضيه ي 4……………………………… 84

4-3-4-5 فرضيه ي 5……………………………… 85

4-3-4-6 فرضيه ي 6……………………………… 85

4-3-4-7 فرضيه ي 7……………………………… 86

4-3-4-8 فرضيه ي 8……………………………… 86

4-3-4-9 فرضيه ي 9……………………………… 86

4-3-4-10 فرضيه ي 10……………………………. 86

 

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه…………………………………….. 90

5-2 بحث در مورد يافته­هاي پژوهش …………………. 90

5-3 جمع بندي و نتيجه گيري………………………. 96

5-4 محدوديت هاي پژوهش………………………….. 96

5-5 پيشنهادها…………………………………. 97

5-5-1 پيشنهادهاي پژوهشي………………………… 97

5-5-2 پيشنهادهاي کاربردي……………………….. 97

پيوست­ها………………………………………. 99

پيوست­1: توضیح جلسات مداخله ي روان نمايشگري با محتواي معنوي  99

پيوست­2: پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد………………. 120

پيوست­3: مقياس لذت اسنيت-هميلتون…………………. 122

پيوست­4: پرسشنامه ي سلامت عمومي 28 سوالي…………… 125

پيوست­5: پرسشنامه ي توجه سنج مذهب………………… 128

منابع و مآخذ………………………………….. 130
فهرست شكل‌ها

شکل 1-1: مدل ساختاري مفروض ارتباط ي بين توجه مذهبي، شادي،‌ لذت و سلامت روان ……………………………………………… 9

شکل 4-1: مقايسه ي ميانگين نمرات شادي دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و

پيگيري……………………………………….. 74

شکل 4-2: مقايسه ي ميانگين نمرات لذت دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون، پس آزمون و

پيگيري……………………………………….. 75

شکل 4-3: مقايسه ي ميانگين نمرات سلامت روان دو گروه آزمايش و کنترل در مراحل پيش آزمون،

پس آزمون و پيگيري………………………………. 77

شکل 4-4: مدل ساختاري مفروض ارتباط ي بين توجه مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان……………………………………………… 87

شکل 4-5: مدل ساختاري اصلاح شده ي ارتباط ي بين توجه مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان………………………………………….. 88

فهرست جدول ها
جدول 2-1: مولفه هاي13گانه ي سلامت روان، براساس طبقه بندي ارائه شده توسط کيس (2007)………………………………………. 31

جدول 3-1: سيماي کلي طرح پژوهش………………….. 63

جدول 3-2: اختصار ي موضوعات و تکنيک هاي به کاررفته در هريک از جلسات روان نمايشگري…………………………………….. 70

جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات نمونه ي اوليه ي پژوهش، به تفکيک جنسيت و وضعيت

تأهل……………………………………….. 72

جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري شادي، در دو گروه

آزمايش و کنترل……………………………….. 73

جدول 4-3: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري لذت، در دو گروه

آزمايش و کنترل……………………………….. 74

جدول 4-4: ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيش آزمون، پس آزمون و پيگيري سلامت روان، در دو

گروه آزمايش و کنترل………………… 76

جدول 4-5: نتايج ضريب همبستگي دو رشته اي نقطه اي، بين متغيرهاي جمعيت شناختي با توجه

مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان…………………… 78

جدول 4-6: نتايج آزمون شاپيرو- ويلک در مورد پيش فرض نرمال بودن توزيع نمرات شادي، لذت و

سلامت روان، در دو گروه آزمايش و کنترل……………. 79

جدول 4-7: نتايج آزمون باکس در مورد پيش فرض تساوي کواريانس ها در مراحل پس آزمون و

پيگيري………………………………………. 79

جدول4-8: نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس ها در مراحل پس آزمون و پيگيري……………………………….. 80

جدول4-9: نتايج آزمون لامبداي ويلکس نمرات پس آزمون شادي، لذت و سلامت روان با کنترل نمرات

پيش آزمون شادي، لذت و سلامت روان………………… 81

جدول 4-10: نتايج آزمون لامبداي ويلکس نمرات پيگيري شادي، لذت و سلامت روان با کنترل نمرات

پيش آزمون شادي، لذت و سلامت روان……………….. 82

جدول 4-11: نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره به تفکيک هريک از متغيرهاي شادي،‌ لذت و سلامت

روان، در مرحله ي پس آزمون……………………… 82

جدول 4-12: نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره به تفکيک هريک از متغيرهاي شادي،‌ لذت و سلامت

روان، در مرحله ي پيگيري………………………. 83

جدول 4-13: اوزان رگرسيوني استاندارد مسيرهاي مفروض بين متغيرهاي توجه مذهبي،‌شادي، لذت و

سلامت روان…………………………………… 85

جدول 4-14: نتايج تحليل مسير براي بررسي برازش مدل مفروض پژوهش در شاخص هاي برازش……………………………………….. 86

جدول 4-15: نتايج تحليل مسير براي بررسي برازش مدل اصلاح شده ي پژوهش در شاخص هاي

برازش……………………………………….. 88

جدول 4-16: نتايج مقايسه ي مدل ساختاري مفروض و مدل ساختاري اصلاح شده ي پژوهش……………………………………………. 89

جدول 4-17: نتايج تحليل ميانجي براي بررسي تأثیر ميانجي گرانه ي لذت در ارتباط ي بين توجه مذهبي و شادي………………….. 90

جدول 4-18: نتايج تحليل ميانجي براي بررسي تأثیر ميانجي گرانه ي لذت در ارتباط ي بين توجه مذهبي و سلامت روان……………… 90

 

چکيده

هدف پژوهش حاضر، بررسي اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي بر ميزان شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان بود. همچنين در اين پژوهش، روابط بين متغيرهاي توجه مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان دانشجويان دانشگاه اصفهان، در قالب يک مدل ساختاري مورد بررسي قرار گرفت. نمونه ي اين پژوهش، شامل 175 نفر از دانشجويان دانشگاه اصفهان بود که که به روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي، انتخاب شدند و به پرسشنامه ي توجه سنج مذهب، پرسشنامه ي شادکامي آکسفورد (OHQ)، مقياس خوشکامي اسنيت- هميلتون (SHAPS) و پرسشنامه ي سلامت عمومي 28 سوالي (GHQ-28) پاسخ دادند. سپس از ميان آن ها 30 نفر جهت شرکت در طرح آزمايشي پژوهش، انتخاب گرديدند و در دو گروه آزمايش (15 نفر) و کنترل (15نفر) گمارش شدند. هر دو گروه در مراحل پس آزمون و پيگيري، مجدداً به پرسشنامه هاي پژوهش، به غیر از پرسشنامه ي توجه سنج مذهب، پاسخ دادند. براي گروه آزمايش، ده جلسه ي گروهي روان نمايشگري با محتواي معنوي، اجرا گردید اما گروه کنترل در معرض هيچ مداخله اي قرار نگرفت. براي تحليل داده هاي اين پژوهش، از تحليل کواريانس چندمتغيره، تحليل مسير و تحليل ميانجي بهره گیری گردید. نتايج تحليل کواريانس چندمتغيره، نشان داد که با کنترل نمرات پيش آزمون، ميزان شادي، لذت و سلامت روان گروه آزمايش در مقايسه با گروه کنترل، در مرحله ي پس آزمون، افزايش معناداري داشته می باشد              (05/0 P<). اين نتايج، پس از پيگيري يک ماهه نيز تأييد گردید (05/0 P<). همچنين نتايج تحليل مسير نشان داد که مدل ساختاري ارتباط ي بين توجه مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان، براساس شاخص هاي مختلف برازش، تأييد مي گردد. براساس اين مدل، توجه مذهبي با لذت، لذت با شادي و سلامت روان، و شادي با سلامت روان، ارتباط ي مستقيم دارد (05/0 P<). براساس نتايج تحليل ميانجي، ارتباط ي غيرمستقيم بين توجه مذهبي با شادي از طريق لذت، و توجه مذهبي با سلامت روان از طريق لذت، تأييد گردید (05/0 P<). براساس نتايج اين پژوهش، در جمعيت دانشجويان دانشگاه اصفهان، بين توجه مذهبي با شادي، لذت و سلامت روان، روابط مستقيم و غيرمستقيم معناداري هست و روان نمايشگري با محتواي معنوي مي تواند به عنوان يک مداخله ي مؤثر در جهت ارتقاء شادي، لذت و سلامت روان در اين جمعيت، مورد بهره گیری قرار گيرد.

1-1 مقدمه

از ابتداي شکل گيري علم روانشناسي در قرن نوزدهم تا آخرين دهه هاي قرن بيستم، اکثر قريب به اتفاق رويکردهاي روانشناسي مطرح شده، مفهوم سلامت روان[1] را به عنوان يک مفهوم مستقل، مورد بررسي قرار ندادند. در خلال اين دوران، اين موضوع تقريباً مورد اتفاق نظر بود که سلامت روان، مفهومي جداي از بيماري رواني نيست. به عبارت ديگر، هرفردي که فاقد نشانگان اختلالات روانشناختي بود، داراي سلامت روان، تلقي مي گردید. از اينرو تمرکز عمده ي نظريه پردازي ها و پژوهش هاي روانشناختي، بر اختلالات رواني و افراد داراي اختلال رواني، متمرکز گردید (کيس[2]، 2007). پژوهش هاي حيطه ي هيجانات نيز از اين جهت گيري، مستثنا نبودند و اکثر مطالعات در زمينه ي هيجانات، بر هيجانات منفي متمرکز بودند (امونز[3]، 2005). اين وضعيت تا اواخر قرن بيستم بر مطالعات و پژوهش هاي روانشناسي، حاکم بود تا اينکه در اواخر قرن نوزدهم، نظريه پردازان و پژوهشگران جنبش نوظهوري که امروزه روانشناسي مثبت[4] ناميده مي گردد، تمرکز اصلي خود را بر در نظر داشتن هيجانات مثبت و عوامل مؤثر بر اين هيجانات گذاشتند (سليگمن[5]، 2002). اين رويکرد، روانشناسي قرن بيستم را به دليل تمرکز بيش از حد بر مقوله ي آسيب شناسي رواني و غفلت از مباني سلامت روان، به چالش کشيد (سليگمن؛ ترجمه ي کلانتري، طبائيان، آقايي و سجاديان، 1390) و تأکيد نمود که روانشناسي علاوه بر در نظر داشتن مقوله ي درمان مسائل روانشناختي همچون هيجانات منفي ناکارآمد، بايد به ارتقاء مولفه هاي مختلف سلامت روان، مانند هيجانات مثبت نيز توجه داشته باشد (کار[6]، 2005). اين تغيير توجه در جريان علم روانشناسي، منجر به اين گردید که هيجانات مثبتي همچون شادي[7] و لذت[8]، که در طول قرن بيستم تاحد زيادي مورد غفلت پژوهش هاي علمي قرار گرفته بودند، مرکز توجه نظريه پردازان و پژوهشگران مختلف، قرار بگيرند (سليگمن، 2002).

در ميان هيجانات مثبت، تاکنون شايد هيچ مقوله اي به اندازه ي دو هيجان شادي و لذت، مورد بررسي نظريه پردازان و پژوهشگران قرار نگرفته باشد (کسبير و داينر[9]، 2008). شادي و لذت، به عنوان مهمترين هيجانات مثبت بشر قلمداد مي شوند (‌آرگايل؛ ترجمه ي گوهري انارکي، نشاط دوست،‌ پالاهنگ و بهرامي، 1383). اين دو هيجان، همپوشي ها و قرابت هاي زيادي با يکديگر دارند، به طوري که حتي در مواردي، توسط بعضي از نظريه پردازان، به عنوان مفاهيمي مترادف در نظر گرفته مي شوند (خداپناهي، 1388) و يا اينکه لذت، به عنوان مولفه اي از شادي در نظر گرفته مي گردد (دوک ورث، استين[10] و سليگمن، 2005). براي اکثر افراد، هيجان شادي، همواره در ارتباط با هيجان لذت، تداعي مي گردد، به طوريکه درک بيشتر مردم از تجربه ي شادي، بيشتر به تجاربي که توأم با هيجان لذت باشد، مربوط مي گردد. در واقع مثل اینکهً اينطور به نظر مي رسد که اين دو هيجان، قابل تفکيک از يکديگر نيستند و تجربه ي هريک با تجربه ي ديگري همراه می باشد. با اين حال، آن چیز که که امروزه مورد تأکيد و توافق نظريه پردازان هيجانات مثبت می باشد، اين می باشد که هيجانات شادي و لذت، مفاهيمي مستقل اما کاملاً مرتبط با يکديگر محسوب مي شوند (فرانکلين[11]، 2010).

نظريه پردازان هيجانات مثبت، در ارتباط با عوامل مرتبط با شادي و لذت، تأکيد بارزي بر مولفه هاي شناختي دارند (ايشي، شيماک و داينر[12]، 2001؛ کار، 2005). اين موضوع بويژه در رويکردهاي شناختي- رفتاري به خوبي مورد بررسي و تأييد قرار گرفته می باشد که شناخت هاي افراد با هيجانات آن ها ارتباط تنگاتنگي دارد، به طوري که با تغيير مناسب و سازنده در شناخت ها مي توان تغييراتي مطلوب و سازنده در هيجانات ايجاد نمود (کري؛ ترجمه ی سيدمحمدی، 1389). براساس مطالعاتي که در زمينه ي جنبه هاي شناختي هيجانات مثبت، صورت گرفته می باشد، به نظر مي رسد باورهاي مذهبي و معنوي مي توانند به عنوان عوامل شناختي مهم و تأثير گذاري در ارتباط با تجربه ي هيجانات مثبتي همچون شادي و لذت، ايفاي تأثیر کنند (امونز، 2005). بنابراين در نظر داشتن اين مولفه ها در مداخله به مقصود ارتقاء هيجانات مثبت، مي تواند حائز اهميت باشد.

پکپارچه سازي[13] عقايد مذهبي و معنوي مراجعين در جريان رويکردهاي معتبر مشاوره و روان درماني، موضوعي می باشد که به گونه جدي در سال هاي اخير، مورد توجه قرار گرفته می باشد، اما با در نظر داشتن پژوهش هاي علمي متعددي که در همين دوره ي زماني کوتاه، انجام شده و از اثربخشي اين مداخلات، خبر مي دهند، امروزه کاربرد و اثربخشي چنين مداخلاتي، مورد توافق و پذيرش می باشد. با اين حال، اين جريان علمي و پژوهشي، هنوز در ابتداي مسير خود قرار دارد و بررسي اثربخشي يکپارچه سازي عقايد مذهبي و معنوي مراجعين در جريان درمان، هنوز در مورد بسياري از رويکردهاي مشاوره و روان درماني انجام نگرفته می باشد (پارگامنت[14]، 2007). رويکرد روان نمايشگري[15] نيز مانند رويکردهايي محسوب مي گردد که به نظر مي رسد ظرفيت بالقوه ي مناسبي جهت بهره گيري از عقايد معنوي و مذهبي مراجعين را دارد (مارينيو[16]، 1994). لذا اين پژوهش برآن می باشد تا ضمن بررسي روابط بين متغيرهاي توجه مذهبي، شادي، لذت و سلامت روان در قالب يک مدل ساختاري، اثربخشي روان نمايشگري با محتواي معنوي را بر سه متغير شادي، ‌لذت و سلامت روان، مورد بررسي قرار دهد.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 184

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان