پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی ( MA)

گرایش بالینی

عنوان:

تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان

استاد راهنما

دکترمجتبی صداقتی فرد

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                        1

بيان مسئله                                                                                                     2

اهميت و ضرورت انجام پژوهش                                                                         6

اهداف پژوهش                                                                                              7

فرضيه هاي پژوهش                                                                                        7

تعاريف اصطلاحات

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش  

مبانی نظری                                                                                                 10

بخش اول : تعارض زناشويي                                                                                      10

تعاریف تعارض زناشويي                                                                                 10

حل مسئله زناشویی                                                                                        17

نظريات سبب شناسي تعارض زناشويي                                                                 19

رويکرد روان پويايي (روان تحليلي)                                                                     19

رويکرد رفتاري- شناختي                                                                                 20

نظريه مبادله اجتماعي                                                                                      22

نظريه ارتباطي                                                                                              23

انواع تعارضات خانوادگی                                                                                 25

تعارضات زناشویی                                                                                        25

تعارضات والدین با فرزندان                                                                              25

تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط زناشویی                                                            25

تاثیر تعارضات خانوادگی بر روابط والدین با فرزندان                                                 26

اهمیت آموزش مهارت های ارتباطی                                                                     26

 

بخش دوم: سلامت روان                                                                                  29

تعریف سلامت روان                                                                                                30

جایگاه سلامت روان در جامعه                                                                           31

ويژگي هاي سلامت روان                                                                                 33

دیدگاههای مربوط به سلامت روان                                                                      33

دیدگاه مزلو                                                                                                 33

دیدگاه روانی – اجتماعی و زیستی –روانی                                                             34

دیدگاه اریک اریکسون                                                                                    34

دیدگاه اریک برن                                                                                          35

دیدگاه اریک فروم                                                                                         37

دیدگاه لورنز                                                                                                38

دیدگاه اسکینر                                                                                              39

رویکرد روانکاوی                                                                                         39

دیدگاه یونگ                                                                                               40

دیدگاه موری                                                                                               41

دیدگاه انسانگرایانه                                                                                         42

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

بخش سوم: طرحواره درمانی                                                                              43

مفا هیم طرحواره                                                                                           43

منشأ طرح‌واره‌ها                                                                                            45

طرحواره درمانی یانگ                                                                                     46

حیطه‌های طرحواره‌ها                                                                                      47

حیطه‌ی یک: بریدگی و طرد                                                                              47

رها شدگی ـ بی‌ثباتی                                                                                                48

محرومیت هیجانی                                                                                         48

بی‌اعتمادی ـ بد رفتاری                                                                                   48

نقص ـ شرم                                                                                                          48

انزوای اجتماعی ـ بیگانگی                                                                                49

حیطه دو: خودگردانی و عملکرد مختل                                                                  49

وابستگی ـ بی‌کفایتی                                                                                                49

آسیب‌پذیری نسبت به صدمه یا بیماری                                                                  49

گرفتار ـ خودتحول نایافته                                                                                49

شکست                                                                                                     50

حیطه‌ی سه: حد و مرزهای مختل                                                                        50

استحقاق ـ بزرگ منشی                                                                                   50

خودکنترلی بی‌کفایت ـ خود قانون‌مندی ناکارآمد                                                       50

حیطه‌ی چهار: هدایت شدن توسط دیگران                                                              50

اطاعت                                                                                                      51

ایثار                                                                                                         51

پذیرش جویی ـ جلب توجه                                                                              51

حیطه‌پنج: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری                                                        51

منفی گرایی ـ بدبینی                                                                                                52

بازداری هیجانی                                                                                            52

معیارهای سرسختانه/ عیب‌جوبی افراطی                                                                 52

تنبیه                                                                                                         52

سبکهای طرحواره                                                                                          52

انواع سبکهای طرحواره ای                                                                                53

کنش های طرحواره                                                                                        53

طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه                                                                               54

بخش چهارم: پیشینه پژوهش                                                                             55

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

روش پژوهش                                                                                             62

جامعه آماری                                                                                               62

نمونه آماری و حجم نمونه                                                                                62

فرایند جلسات                                                                                             63

ابزار جمع آوری داده ها                                                                                  69

تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                    71

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل یافته ها

تحلیل توصیفی                                                                                             73

تحلیل استنباطی                                                                                            76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری                                                                                       81

محدودیت های پژوهش                                                                                  84

پیشنهادهای پژوهش                                                                                       85

منابع فارسی                                                                                                86

منابع لاتین                                                                                                 89

ضمایم                                                                                                      93

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل انجام گردیده می باشد.در اين پژوهش از روش شبه آزمایشی ( پیش آزمون ، پس آزمون با گروه کنترل) بهره گیری شده می باشد .جامعة آماري اين تحقيق، کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه گرمسار مي‌باشند، كه در سال 93-1392 مشغول به تحصيل بوده اند.روش نمونه‌گيري در اين پژوهش از نوع تصادفي بود. بدين صورت كه در اين پژوهش 100 نفرازدانشجویان متاهل به گونه تصادفي انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض زناشویی و سلامت روان به عنوان پیش آزمون رویانها اجرا گردید. سپس 30 نفراز کسانیکه کمترین نمره را به دست اورده اند بصورت تصادفی در دو گروه 15نفره ازمایش وکنترل جایگزین شدند.گروه آزمايش، آموزش طرحواره درمانی را در 8 جلسه دريافت كرد درحاليكه گروه كنترل هيچگونه آموزشي دريافت نکرده می باشد. سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته گردید تا نتايج دو گروه با هم مقايسه گردد. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسشنامه تعارض زناشویی (MCQ) و سلامت روان گلدبرگ بوده می باشد. در پژوهش حاضر براي آزمون فرضيه‌ها از آزمون تحليل كوواريانس بهره گیری گردید. که یافته ها نشان داد آموزش طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل موثر بوده می باشد. همچنین نتایج نشان داد که با 95 درصد اطمینان میتوان گفت طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل موثر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مقدمه

با در نظر داشتن مساله پژوهشگر با اهتمام نسبت به کاهش معضلات تعارضات زناشویی که از مسولیتهای اساسی حوزه مشاوره و روانشناسی در هر جامعه ای می باشد به تدوین پژوهش حاضر به مقصود ارایه پیشنهادات کاربردی برای مشاوران حوزه خانواده درمانی نموده می باشد و لذا پزوهش حاضر به پنج فصل مجزا تقسیم شده می باشد. در فصل اول به کلیات پژوهش که شامل اظهار مساله ،اهمیت و ضرورت پژوهش ،اهداف وفرضیه ها وتعاریف واژگان می باشد پرداخته شده می باشد. در فصل دوم به مبانی و چارچوب نظری و پیشنه تحقیقاتی تصریح شده و درفصل سوم به روش وجامعه آماری ، نمونه گیری و حجم نمونه وابزار پژوهش پرداخته شده می باشد. درادامه در فصل چهارم به تحلیل توصیفی و استنباطی و درفصل پنجم محقق نتیجه گیری و ارایه محدودیت ها و پیشنهادات پرداخته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 314

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان