پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد روان­شناسی ((M.A))

گرایش بالینی

عنوان:

مقایسه سبکهای هویت و سیستمهای فعال سازی بازداری رفتاری و سبکهای مقابله ای در معتادان و افراد بهنجار

استاد راهنما:

دکتر ناصر صبحی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده : 1

فصل اول کلیات پژوهش… 2

1-1مقدمه : 3

1-2  اظهار مسئله: 5

1-3  اهمیت و ضرورت پژوهش.. 9

1-4 اهداف تحقيق: 11

1-4-1 هدف کلی پژوهش.. 11

1-4-2اهداف ویژه پژوهش.. 11

1-4-3 اهدف کاربردی پژوهش.. 11

1-5  فرضیه ها 12

1-6 تعریف متغییر ها 12

1-6-1هویت: 12

1-6-2سبک های هویت: 13

1-6-3 سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: 16

1-6-4 سبک های مقابله ای: 17

1-6-5 راهبردهای مقابله با استرس… 17

1-6-6سومصرف مواد. 18

1-7 تعاریف عملیاتی: 18

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-7-1سبک های هویت: 18

1-7-2سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: 18

1-7-3سبک های مقابله ای.. 18

فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش.. 19

مقدمه. 20

2-1اعتياد. 20

2-1-1تاریخچه مواد. 21

2-1-2طبقه بندي مواد. 22

2-1-3 وابستگي.. 25

2-1- 3-1 ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد. 26

2-1-4 سوء مصرف مواد. 27

2-1-4-1ملاك های تشخيصي براي سوء مصرف مواد به توضیح زير مي باشد: 27

2-1-5 قطع مصرف يا ترك مواد. 28

2-1-5-1 ملاک های DSM_IV_TRبرای ترک مواد: 28

2-1-6همه گير شناسي.. 29

2-2مصرف مواد در ایران. 30

2-3 عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد. 30

2-3-1علل فردی.. 30

2-3-2 عوامل محیطی و اجتماعی.. 32

2-3-3 معضلات هیجانی.. 34

2-3-4عوامل ژنتیکی و زیستی.. 36

2-3-5 سیستم پاداش مغزی.. 37

2-4 تاثیر تعاملی مولفه های متعدد با اعتیاد. 39

2-5مبنای نظری وابستگی به مواد. 40

2-5-1نظریات روان پویشی.. 40

2-5-2نظریات روان تحلیلی.. 40

2-5-3 روانشناختی خود. 41

2-5-4 نظریات رفتاری – شناختی.. 42

2-5-4-1نظریات شناختی.. 43

2-5-5 نظریه های یادگیری.. 43

2-5-5-1 نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی.. 43

2-5-5-2نظریه یادگیری اجتماعی.. 44

2-5-6دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی.. 44

2 -5-6-1مدل بوم شناسی اجتماعی.. 44

2-5-6-2الگوی تحقیر خود. 45

2-5-6-3یادگیری اجتماعی چند مرحله ای.. 45

2-5-7نظریه تعامل خانواده. 46

2-5-8نظریه های یکپارچه نگر. 46

2-5-8-1نظریه رفتار مشکل.. 46

2-5-8-2نظریه گروه همسالان: 47

2-5-8-3 الگوی آسیب پذیری.. 47

2-5-8-4نظریه تفسیر انتخاب عقلایی.. 47

2-5-9نظریه های زیستی – روانی.. 48

2-5-9-1 نظریه  وابستگی جسمانی اعتیاد. 48

2-5-9-2 نظریه مشوق مثبت اعتیاد. 48

2-5-10نظریه های اجتماعی – فرهنگی.. 49

2-5-10-1نظریه بی هنجاری.. 49

2-5-10-2نظریه انزوا طلبی مرتون. 49

2-5-10-3نظریه برچسب زنی.. 49

2-5-11نظریات فیزیولوژیک…. 50

2-5-12نظریه ی سیستم انگیزشی.. 50

2-6 اهداف درمان وابستگی به مواد. 51

2-6-1رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد. 52

2-6-2 درمان اعتیاد. 52

2-6-2-1درمان دارویی.. 53

2-6-2-2درمان های غیر دارویی.. 54

2-7 سبک های مقابله اي.. 58

2-7-1تعريف سبک های و مهارتهاي مقابله اي.. 58

2-7-2 مهارتهای مقابله ای : 58

2-7-3 انواع سبک های مقابله. 60

2-7-4انواع مقابله‌ي كارآمد. 61

2-7-4-1مقابله‌ي متمركز بر مسأله. 61

2-7-4-2مقابله‌ي متمركز بر هيجان. 62

2-7-5مقابله‌ي ناكارآمد و غير مفيد. 63

2-7-6عوامل موثر بر انتخاب راهبردهاي مقابله‌ای.. 65

2-7-6-1عوامل مربوط به منبع مقابله‌. 65

2-7-6-2عوامل مربوط به ارزيابي‌هاي موقعيتي.. 66

2-7-7 اهميت آموزش مهارت‌هاي سبک های مقابله‌اي.. 67

2-7-8عملکرد اصلي مهارت هاي مقابله اي.. 68

2-8 سیستم های مغزی ـ رفتاری.. 68

2-8-1 نظریه شخصیتی گری.. 69

2-8-2سیستم فعال سازی رفتاری (BAS). 70

2-8-3سیستم بازداری رفتاری (BIS). 71

2-8-4 سیستم جنگ / گریز (FFS). 73

2-8-5 توصیف سیستمهای مغزی – رفتاری: 74

2-8-5-1 بعد رفتاری: 74

2-8-5-2سطح شناختی.. 75

2-8-5-3بعد عصب شناختی.. 75

2-9 آسیب شناسی روانی وویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد. 76

2-10سبکهای هویت… 76

2-10-1 نظریه های هویت… 78

2-10-2 انواع سبک های هویت… 80

2-10-3 تعهد :. 82

2-10-4 شکل گیری هویت در نوجوانی.. 82

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-10-4-1 مدل های شکل گیری هویت… 84

2-10-5 چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا 85

2-10-6 تغییر هویت در نوجوانی.. 91

2-10-6-1 مکانیسم های تغییر هویت… 92

2-10-7پیشینه پژوهش… 93

2-10-7-1پیشینه داخلی پژوهش… 93

2-10-7-2پیشینه خارجی پژوهش… 97

2-10-8جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش… 100

فصل سوم: روش پژوهش… 102

3-1روش پژوهش… 103

3-2جامعه آماري.. 103

3-3روش نمونه‏گيري و حجم نمونه: 103

3-4روش گردآوري داده‏ها: 104

3-5 ابزارگردآوری اطلاعات: 104

3-5-1 مقیاس سيستمهاي مغزي / رفتاري (BIS، BAS): 104

3-5-2 پرسشنامه ي سبك های مقابله با استرس: 105

3-5-3 پرسشنامه سبک های هویت:(ISI-6G) 106

3-6 روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 106

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش و تجزيه و تحليل دادهها 107

4-1 ويژگي هاي جمعيت شناختي.. 108

4-2 يافته هاي توصيفي.. 109

4-3 يافته هاي استنباطي.. 112

فصل پنجم: تفسیرونتیجه‌گیری و جمع‌بندی.. 120

5-1مقدمه. 121

5-2 بحث و نتیجه‌گیری: 121

5-3نتیجه گیری کلی.. 125

5-4محدوديت‌های پژوهش… 126

5-5پیشنهادات.. 126

5-6پیشنهاد کاربردی پژوهش… 127

منابع: 128

منابع فارسی.. 128

منابع انگلیسی.. 133

ضمائم. 129

 

فهرست جداول

شکل2-1 تعامل عومل موثر در شکل گیری وابستگی به مواد. 39

نمودار (2-1) نمودار سیستم بازداری رفتاری ايجاد اختلال. 73

جدول 2-1 پایگاههای هویت مارسیا بر اساس دو معیار تعهد وکاوش (به نقل از رومانو،2004) 86

جدول 4-1: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها براساس متغیرشغل.. 108

جدول 4-2: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تاهل.. 108

جدول 4-3: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تحصیلات.. 109

جدول 4-4: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر سن.. 109

جدول 4-5: ميانگين و انحراف معيار سيستم فعال سازي/ بازداري در گروه هاي مورد مطالعه  109

جدول 4-6: ميانگين و انحراف معيار سبك هاي مقابله اي در گروه هاي مورد مطالعه. 110

جدول 4-7: ميانگين و انحراف معيار سبك هاي هويت در گروه هاي مورد مطالعه. 111

جدول 4-8: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سبك هاي هويت… 112

جدول 4-9: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبك هاي هويت و تعهد. 112

جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبك هاي هويت و تعهد  113

جدول 4-11: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سيستم فعال سازي/بازداري.. 114

جدول 4-12: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سيستم فعال سازي/بازداري.. 114

جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (آنوا) بر روی سيستم فعال سازي/بازداري   115

جدول 4-14: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سبك هاي مقابله اي.. 116

جدول 4-15: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبك هاي مقابله اي.. 116

جدول 4-16: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبك هاي مقابله اي.. 117

جدول 4-17: نتایج آزمون لوین براي مولفه هاي سبك هاي مقابله اي.. 118

جدول 4-18: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره مولفه هاي سبك اجتنابي.. 118

جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه هاي سبك اجتنابي   119

جدول سوالات مقیاس های سبک هویت… 132

 

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام گردید.روش مورد بهره گیری ،علی- مقایسه ای وابزار پژوهش، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری پژوهش ،شامل 75 نفراز معتادان بستر ی در مراکز  اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل(آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز)  و تعداد 75 نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخاب گردید که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا بهره گیری گردید نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های هویت، سبک های مقابله­ای و سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار می­باشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبک­های ، هویت سردرگم و سبك مقابله اي هيجان مدار مانند متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، پس نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.

 

مقدمه :
اعتیاد[1] به مواد مخدر، بیماری روانی عودکننده و مزمنی می باشد که توام با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری می باشد و منجر به ویرانی شخصیت می­گردد. میلیون­ها بشر از این اختلال رنج می­برند که اغلب با دیگر بیماری­های روانی بروز و ظهور یافته و هزینه­های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را بر جامعه تحمیل می­کند.درسراسر جهان تعدادمصرف کنندگان مواد 190میلیون نفر می رسند ،آمار رسمی ،تعداد معتادان کشور را 1-2میلیون نفر با میانگین سنی 18سال ذکر می کند این درحالی می باشد که 11میلیون نفر از جمعیت کشوربا مشکل اعتیاد خود واطرافیان مواجه هستند(شفیعی،رهگذر،2004،ضیا الدین وزارع زاده وحشمتی ،1385 به نقل از حمیدکاظمی ،سپیده مرتضوی،1393 )

چندین دهه پژوهش و پژوهش به اثبات رسانیده می باشد که مصرف مواد مخدر، کارکرد طبیعی قشر پاداش‌دهی مغز را مورد آسیب قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث انحراف در عملکرد سیستم پاداش‌دهی مغز می گردد.چنین انحرافاتی در بافت‌های مغزی، انتقال­دهنده­های عصبی و سطوح ناحیه‌ای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر می­گردد که هم در نمونه­ی حیوانی و هم در بشر به اثبات رسیده می باشد.

علاوه بر آن، این که چرا در بعضی افراد معتاد اختلالات روانی گسترش می­یابند واضح نیست. طریقه رو به افزايش مصرف مواد در بين نوجوانان بسيار نگران كننده می باشد، زيرا اكثر  نوجوانان كه مصرف مواد را در سالهاي اوليه نوجواني آغاز مي كنند به مصرف اين مواد درسالهاي آينده ادامه مي دهند كه ميزان مصرف و مشكلات مرتبط با آن نيز افزايش  مي يابد ( محمد خاني، 1385).

نوجواني غالبا بعنوان يك دوره مهم روانشناختي توصيف شده می باشد. در طول نوجواني افراد، نوعا با دامنه گسترده اي از رفتارها و الگوهاي سبك زندگي روبرو ميشوند(پور چناری وگلزاری1387). اين فرايند بعنوان بخشي از فرايند طبيعي جدايي از والدين، رشد حس خودمختاري و استقلال و ايجاد هويت [2]شخصي براي عملكرد سودمند در دوران بزرگسالي رخ ميدهد. فشارها و استرس هاي دوران نوجواني خطراتي مانند سيگاركشيدن ومصرف مشروبات را افزايش مي دهند.(بوتوین[3] وبوتوین به نقل از  لوینسون[4]،رویز[5]،میلمن[6]،لانگرود[7]،1997).

هر چند که همه نوجوانان این مراحل رشد را به نسبت یکسان وبطور موفقیت آمیز طی نمی کنند .بعضی از نوجوانان به هویت یکپارچه دست می یابند ،در حالی که بعضی از نوجوانان در وضعیت هویتی سردرگمی می مانند . همچنين نوجوانان ممكن  می باشد به مصرف مواد مشغول شوند زيرا مواد براي آنها معنايي از ايجاد مسئوليت مشترك با گروه مرجع خاص، طغيان در برابر اقتدار والدين يا ايجاد هويت فردي شان فراهم مي كند

بر اساس مطالعات انجام شده 4درصد از افراد زیر 15سال و4/24درصد در سنین 19-15سالگی ودر کل3/56درصد در سن زیر 24سالگی مصرف مواد مخدر را شروع کرده اند (معاونت امور فرهنگی وپیشگیری سازمان بهزیستی ،1378)مطالعه دیگر میزان شیوع سوءمصرف مواد[8] در دانش آموزان ایران را 7/5درصد گزارش کرده می باشد (موسوی 1379،به نقل از اللهوردی پور وهمکاران 1384).   یکی از عواملی که در پژوهش های متعددی موثر بودن آن مورد تایید قرار گرفته، سبک های مقابله ای[9] می باشد.واین یکی از متغییر های موثر بر سلامت روانی در دوره نوجوانی می باشد که نوجوانان برای رویاروی با فشار های روانی محیط خود بکار می گیرد که البته مقابله در نوجوانان به شیوههای مختلف مفهوم پردازی واندازه گیری  شده می باشد .

امروزه تنیدگی و استرس به بخش مهم و اجتناب ناپذیری در زندگی آدمی تبدیل شده می باشد. مطالعه ها در زمینه تنیدگی بر این نکته تاکید دارند که آن چیز که سلامت رفتار را با خطر روبرو می سازد خود تنیدگی نیست بلکه شیوه ارزیابی فرد از تنیدگی و روش های مقابله و مدیریت تنیدگی می باشد

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 161

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان