پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي

پايان نامه کارشناسي ارشد رشته روانشناسي

گرایش باليني

عنوان:

مقايسه ­ي مؤلفه­ هاي ذهن ­آگاهي و صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار

استاد راهنما:

جناب دکتر فرهاد خرمايي

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات

1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-2-بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………….4

1-3-اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………….6

1-4-ضرورت و اهميت پژوهش………………………………………………………………………………..6

1-5-تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها………………………………………………………………..8

1-5-1-افسردگي……………………………………………………………………………………………………..8

1-5-1-1-تعريف مفهومي……………………………………………………………………………………….8

1-5-1-2-تعريف عملياتي……………………………………………………………………………………….8

1-5-2-اضطراب……………………………………………………………………………………………………….8

1-5-2-1-تعريف مفهومي……………………………………………………………………………………….8

1-5-2-2-تعريف عملياتي……………………………………………………………………………………….9

1-5-3-مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي………………………………………………………………………………….9

1-5-3-1-تعريف مفهومي……………………………………………………………………………………….9

1-5-3-2-تعريف عملياتي…………………………………………………………………………………….10

1-5-4-مؤلفه­هاي صبر…………………………………………………………………………………………..10

1-5-4-1-تعريف مفهومي……………………………………………………………………………………..10

1-5-4-2-تعريف عملياتي…………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: چهارچوب نظري و پيشينه پژوهش

2-1-مباني نظري…………………………………………………………………………………………………..13

2-1-1-افسردگي……………………………………………………………………………………………………13

2-1-2-اضطراب منتشر…………………………………………………………………………………………14

2-1-3-تفاوتهاي بين افسردگي و اضطراب…………………………………………………………..15

2-1-4-ذهن­آگاهي…………………………………………………………………………………………………16

2-1-4-1-ريشه­هاي تاريخي ذهن­آگاهي………………………………………………………………16

2-1-4-2-انتقال ذهن­آگاهي به روانشناسي………………………………………………………….18

2-1-4-3-ذهن­آگاهي در روانشناسي باليني:موج سوم رفتاردرماني…………………….21

2-1-4-3-1-موج اول رفتاردرماني……………………………………………………………………….21

2-1-4-3-2-موج دوم رفتاردرماني……………………………………………………………………….22

2-1-4-3-3-موج سوم رفتاردرماني……………………………………………………………………..23

2-1-4-3-3-1-مداخلات مبتني بر آموزش ذهن­آگاهي……………………………………..24

2-1-4-3-3-2-مداخلاتي که ذهن­آگاهي مؤلفه کليدي آنهاست………………………..26

2-1-4-4-تعاريف ذهن­آگاهي……………………………………………………………………………….29

2-1-4-5-مفهوم­سازي ذهن­آگاهي در روانشناسي باليني…………………………………….31

2-1-4-6-ارتباط ذهن­آگاهي با مراقبه……………………………………………………………………36

2-1-4-7-سازه­هاي مرتبط با ذهن­آگاهي…………………………………………………………….38

2-1-4-7-1-شيوه­هاي پردازشگري ذهني……………………………………………………………38

2-1-4-7-2-اشکال هشياري رفلکسي………………………………………………………………….40

2-1-4-8-ارتباط بين ذهن­آگاهي، شناخت ضمني و عیان………………………………….43

2-1-5-مباني نظري صبر………………………………………………………………………………………46

2-1-5-1-مفهوم صبر……………………………………………………………………………………………46

2-1-5-2-انواع صبر………………………………………………………………………………………………49

2-1-5-3-ارتباط صبر با مفاهيم مشابه………………………………………………………………….50

2-1-5-4-صبر در عرفان اسلامي………………………………………………………………………….51

2-1-5-5-مفهوم صبر در قرآن……………………………………………………………………………..53

2-1-5-6-زمينه­هاي صبر در قرآن……………………………………………………………………….55

2-1-5-7-صبر و ساير مفاهيم در قرآن………………………………………………………………..59

2-1-5-8-نشانگان صبر…………………………………………………………………………………………60

2-1-5-9-پيامدهاي صبر………………………………………………………………………………………63

2-1-5-10-صبر در روانشناسي…………………………………………………………………………….65

2-1-5-11-کارکردهاي صبر…………………………………………………………………………………66

2-1-5-12-پايه­هاي روانشناختي صبر………………………………………………………………….69

2-2-پيشينه پژوهش……………………………………………………………………………………………..75

2-2-1-ذهن­آگاهي………………………………………………………………………………………………..75

2-2-2-صبر……………………………………………………………………………………………………………78

2-3-سؤالات پژوهش……………………………………………………………………………………………..79

فصل سوم: روش و ابزارهاي پژوهش

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….81

3-2-جامعه آماري، نمونه و روش نمونه­گيري……………………………………………………….81

3-2-1-داده­هاي توصيفي نمونه…………………………………………………………………………….82

3-3-ابزارهاي پژوهش……………………………………………………………………………………………84

3-3-1-آزمون افسردگي بک…………………………………………………………………………………84

3-3-2-آزمون اضطراب پنهان و عیان اشپيلبرگر………………………………………………..84

3-3-3-پرسشنامه صبر………………………………………………………………………………………….85

3-3-3-1-روايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………..85

3-3-3-2-پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………..86

3-3-4-پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهي……………………………………………………………..87

3-3-4-1-روايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………..87

3-3-4-2-پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………..91

3-4-روش اجرا……………………………………………………………………………………………………….92

3-5-روش آماري……………………………………………………………………………………………………92

فصل چهارم: يافته­ها

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….94

4-2-يافته­هاي توصيفي………………………………………………………………………………………….95

4-2-1-يافته­هاي توصيفي مربوط به مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي…………………………………95

4-2-2-يافته­هاي توصيفي مربوط به مؤلفه­هاي صبر……………………………………………96

4-3-آمار استنباطي……………………………………………………………………………………………….97

4-3-1-يافته­هاي مربوط به سؤال اول…………………………………………………………………..97

4-3-2-يافته­هاي مربوط به سؤال دوم……………………………………………………………….102

فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………….108

5-2-بحث و نتيجه­گيري در مورد سؤال اول پژوهش…………………………………………108

5-3-بحث و نتيجه­گيري در مورد سؤال دوم پژوهش………………………………………..112

5-4-محدوديت­ها………………………………………………………………………………………………..114

5-5-پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………..114

فهرست منابع

منابع فارسي…………………………………………………………………………………………………………116

منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………..121

پيوست­ها

پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهي…………………………………………………………………………135

پرسشنامه صبر……………………………………………………………………………………………………..137

پرسشنامه افسردگي بک………………………………………………………………………………………139

پرسشنامه اضطراب عیان و پنهان اشپيلبرگر…………………………………………………….144

چکيده به زبان انگليسی……………………………………………………………………………………….14

فهرست جدول­ها

جدول(3-1)توزيع گروه نمونه بر حسب سن…………………………………………………………82

جدول(3-2)توزيع گروه نمونه برحسب متغير جنسيت…………………………………………83

جدول(3-3)توزيع گروه نمونه برحسب متغير تحصيلات………………………………………83

جدول(3-4)ضرايب پايايي مؤلفه­هاي صبر…………………………………………………………….86

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول(3-5)نتايج تحليل عوامل پرسشنامه پنج مؤلفه ذهن­آگاهي به روش مؤلفه­هاي اصلي با چرخش واريماکس……………………………………………………………………………89

جدول(3-6)ضرايب پايايي مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي………………………………………………….91

جدول(4-1)ميانگين و انحراف معيار پنج مؤلفه ذهن­آگاهي در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار……………………………………………………………………………………………………95

جدول(4-2)ميانگين و انحراف معيار مؤلفه­هاي صبر در افراد افسرده، مضطرب و بهنجار……………………………………………………………………………………………………………………..96

جدول(4-3)نتايج آزمونMANOVA مربوط به مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي……………97

جدول(4-4)نتايج مربوط به آزمون تحليل واريانس تفاوت مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي بين گروه­هاي افسرده، مضطرب و بهنجار………………………………………………………………98

جدول(4-5)نتايج آزمون تعقيبي توکي مربوط به مؤلفه نظاره…………………………98

جدول(4-6)نتايج آزمون تعقيبي توکي مربوط به مؤلفه توصيف………………………….99

جدول(4-7)نتايج آزمون تعقيبي توکي مربوط به مؤلفه اقدام توأم آگاهي………..100

جدول(4-8)نتايج آزمون تعقيبي توکي مربوط به مؤلفه عدم قضاوت………………..100

جدول(4-9)نتايج آزمون تعقيبي توکي مربوط به مؤلفه عدم واکنش………………..101

جدول(4-10)نتايج آزمونMANOVA مربوط به مؤلفه­هاي صبر…………………….102

جدول(4-11)نتايج آزمون تحليل واريانس تفاوت مؤلفه­هاي صبر بين گروه­هاي افسرده، مضطرب و بهنجار…………………………………………………………………………………..103

جدول(4-12)نتايج آزمون توکي مربوط به مؤلفه شکيبايي……………………………….103

جدول(4-13)نتايج آزمون توکي مربوط به مؤلفه رضايت…………………………………..104

جدول(4-14)نتايج آزمون توکي مربوط به مؤلفه استقامت………………………………..104

جدول(4-15)نتايج آزمون توکي مربوط به مؤلفه درنگ…………………………………….105

جدول(4-16)نتايج آزمون توکي مربوط به مؤلفه متعالي شدن………………………….106

 

فهرست نمودارها

نمودار(2-1)پايه­هاي روانشناختي صبر…………………………………………………………….74

چکيده

اهداف پژوهش حاضر ، مقايسه مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر در بيماران مبتلا به افسردگي اساسي، اضطراب منتشر و افراد بهنجار بود. طرح اين پژوهش از نوع علي-مقايسه اي بود. جامعه آماري اين پژوهش عبارت بود از کليه بيماران افسرده و مضطربي که از خرداد تا شهريور 1390 به مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکي مشهد مراجعه مي کردند. نمونه مورد مطالعه شامل 30 بيمار مبتلا به اختلال افسردگي اساسي، 30 بيمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر و 30 فرد بهنجار بود. براي نمونه گيري از روش نمونه گيري در دسترس بهره گیری گردید. ابزارهاي مورد بهره گیری در اين پژوهش عبارت بودند از : پرسشنامه افسردگي بک، پرسشنامه اضطراب اشپيلبرگر، پرسشنامه پنج مولفه ذهن آگاهي و پرسشنامه صبر. داده ها با بهره گیری از تحليل واريانس چندمتغيره و آزمون تعقيبي توکي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج نشان مي دهند که ميان افراد افسرده، مضطرب و بهنجار از نظر مؤلفه هاي ذهن آگاهي و صبر ، تفاوت معناداري هست

مقدمه

اضطراب[1] و افسردگي[2] از رايج ترين پديده هاي هيجاني هستند که بشر از آنها رنج مي­برد (لطفي افشار، قاسم زاده، عشايري و گيلاني،1377). آن چیز که بشر را در درک و برخورد بهتر با اين پديده ها با معضلات بيشتري روبرو ميسازد، همبودي اين پديده هاست. همبودي اضطراب و افسردگي در موقعيت هاي باليني به ترديدهاي بحث برانگيزي منجر شده می باشد(تارسيا، پاور و ساناويو[3]،2003). در بيست و پنج سال گذشته پژوهش هاي مختلف از روش هاي مختلفي بهره گیری کرده­اند تا تعيين کنند که اضطراب و افسردگي چه تفاوتهاي زيربنايي با يکديگر دارند. از طرفي با در نظر داشتن شيوع بالاي اين دو اختلال در جامعه و تاثير منفي آنها بر سلامت روان و کيفيت زندگي افراد جامعه، شناخت عوامل موثر بر شکل­گيري اين اختلالات، امري ضروري تلقي مي گردد.

يکي از مفاهيمي که اخيرا توجه زيادي را به خود جلب کرده و به نظر مي­رسد که تأثیر مهمي در اختلالات ياد شده دارد، ذهن­آگاهي[4] می باشد. ذهن­آگاهي به زبان ساده به معناي آگاه بودن از افکار، اعمال، هيجانات و احساسات می باشد و شکل خاصي از توجه محسوب مي­گردد؛ به عبارت ديگر، ذهن­آگاهي به معناي توجه کردن به شيوه­اي خاص می باشد؛ يعني توجه و تمرکزي که داراي اين ويژگي­ها باشد: بودن درحال حاضر، هدفمند و بدون قضاوت. اين نوع توجه موجب افزايش آگاهي، شفافيت و وضوح و پذيرش واقعيت حال حاضر مي گردد. ذهن­آگاهي به آن معناست که شخص، آگاهي خود را از گذشته و آينده به حال حاضر معطوف کند. زماني که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد، واقعيت را با تمام جنبه­هاي دروني و بيروني­اش مي­بيند و درمي­يابد که ذهن به دليل قضاوت و تعبير و تفسيرهايي که انجام مي­دهد دائما درحال نشخوار و گفتگوي دروني می باشد.

گرچه ذهن­آگاهي از تعليمات قديمي شرقي نشأت گرفته می باشد، ولي امروزه در غرب جايگاه ويژه­اي دارد. پژوهش هاي انجام شده، نشان دهنده­ي اين نکته هستند که ذهن­آگاهي قوياَ در اختلالات افسردگي و اضطراب تاثيرگذار می باشد و از اين رو لازم و ضروري به نظر مي رسد که تأثیر مؤلفه­هاي ذهن­آگاهي در اين اختلالات مورد بررسي قرار گيرد و تفاوتهاي اين مؤلفه­ها در افراد مضطرب، افسرده و بهنجار معين گردد.

از طرفي ما در جامعه اي زندگي مي­کنيم که دين، تأثیر مهم و غيرقابل­انکاري در زندگي افراد آن ايفا مي­نمايد و مفاهيم ديني، پيوند گسترده و همه جانبه­اي با زندگي مردم دارد. يکي از مفاهيمي که در دين مطرح شده و مورد تأکيد قرار گرفته، مفهوم صبر می باشد. بشر امروز در دنيايي به سر مي­برد که از رويدادهاي استرس­زاي گوناگون اجتماعي، محيطي، شغلي، خانوادگي و . . . رنج مي­برد؛ اين در حالي می باشد که رفاه حاصل از پيشرفت فناوري، افزايش روحيه­ي راحت­طلبي و کاهش ظرفيت تحمل را در او موجب شده می باشد. در چنين شرايطي، برخورداري از ويژگي صبر، توان دروني بشر را ارتقاء مي­بخشد؛ زيرا خويشتن داري مستلزم مديريت و مهار احساسات می باشد و افراد خويشتن­دار از ثبات هيجاني بيشتري برخوردار خواهند بود. اين امر، کارايي آنان را در حيطه­هاي گوناگون زندگي افزايش مي­دهد (نوري،1387). در دين، فرد صبور، فردي می باشد اهل گذشت که در هنگام مصايب و معضلات خداوند را به ياد مي­آورد، در کارها مقاومت بيشتري دارد، هنگام بيماري خويشتن­داري خود را از دست نمي­دهد و در برابر نيازهاي فيزيولوژيک، خودکنترلي بيشتري نشان مي­دهد.

با در نظر داشتن تعاريفي که در متون ديني براي مفهوم صبر مطرح شده، جالب به نظر مي­رسد که مؤلفه­هاي اين مفهوم را در افراد مضطرب و افسرده مورد مقايسه قرار دهيم و تفاوت آن با افراد بهنجار را بررسي نماييم.
***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 186

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان