پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات بروجرد

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی (M. A. )

گرایش بالینی

عنوان :

مقایسه تحریف های شناختی وطرحواره های هیجانی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم

استاد راهنما :

دکتر کورش گودرزی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………… 1

 

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2.اظهار مساله………………………………………………………………………………………………………… 5

1-3.اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………… 9

1-4.هدف های پژوهش……………………………………………………………………………………………. 11

1-4-1.هدف کلی پژوهش…………………………………………………………………………………….. 11

1-4-2.اهداف جزیی پژوهش…………………………………………………………………………………. 11

1-5.سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 11

1-6.فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………… 11

1-7.اصطلاحات وتعاریف عملیاتی………………………………………………………………………………. 12

1-7-1.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 12

1-7-2.تحریف شناختی………………………………………………………………………………………… 12

1-7-3.طرحواره هیجانی……………………………………………………………………………………….. 13

1-8.اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………. 13

 

فصل دوم:گستره نظری موضوع وسوابق پژوهش

بخش اول:ادبیات وگستره نظری………………………………………………………………………………….. 15

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2.ادبیات وگستره نظری میگرن………………………………………………………………………………… 15

2-2-1.تاریخچه………………………………………………………………………………………………….. 15

2-2-2.تعریف میگرن…………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3.علل میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4.انواع میگرن………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-4-1.میگرن با پیش درآمد ………………………………………………………………………….. 18

2-2-4-2.میگرن بدون پیش درآمد………………………………………………………………………. 19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-2-4-3.انواع دیگر میگرن ……………………………………………………………………………… 19

2-2-5.پاتوژنز……………………………………………………………………………………………………. 21

2-2-6.تشخیص بیماری……………………………………………………………………………………….. 22

2-2-7.تشخیص های افتراقی میگرن………………………………………………………………………… 23

2-2-8.فرضیه های مرتبط با میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-1.فرضیه عروقی میگرن………………………………………………………………………….. 24

2-2-8-2.فرضیه عصبی میگرن…………………………………………………………………………… 25

2-2-9.سیستم عروقی تری ژمینال در میگرن………………………………………………………………. 25

2-2-10.هیدروکسی تریپتامین در میگرن……………………………………………………………………. 26

2-2-11.دوپامین در میگرن……………………………………………………………………………………. 26

2-2-12.دستگاه عصبی سمپاتیک در میگرن……………………………………………………………….. 27

2-2-13.یافته های بالینی……………………………………………………………………………………….. 27

2-2-14.میگرن همراه با اورا (میگرن کلاسیک…………………………………………………………….. 28

2-2-15.میگرن قاعده ای (بازیلار……………………………………………………………………………. 28

2-2-16.درمان میگرن…………………………………………………………………………………………… 29

2-2-17.درمان پیشگیرانه میگرن……………………………………………………………………………… 32

2-2-18.جامعه و فرهنگ………………………………………………………………………………………. 33

2-2-19.جنبه‌های محیطی……………………………………………………………………………………… 34

2-2-20.سبک زندگی…………………………………………………………………………………………… 34

2-2-21.خصوصیات روانشناختی میگرن…………………………………………………………………… 34

2-3. ادبیات و گستره ي نظري تحریف های شناختی………………………………………………………… 35

2-3-1.تعریف شناخت‌…………………………………………………………………………………………. 35

2-3-2.روانشناسی شناختی……………………………………………………………………………………. 35

2-3-3.افکار خودآیند…………………………………………………………………………………………… 36

2-3-4.موضع فلسفی کلی در زمینه شناخت………………………………………………………………. 36

2-3-5.مدلABC الیس…………………………………………………………………………………………. 37

2-3-6.تناوب­گرایی تعبیری……………………………………………………………………………………. 37

2-3-7.مدل شتاختی بک……………………………………………………………………………………….. 38

2-3-8.مدل بک از دو بخش تشکیل شده می باشد…………………………………………………………… 38

2-3-9.نظریه آسیب شناسی روانی رفتار در مانی عقلانی-هیجانی……………………………………. 40

2-3-10.رایج ترین عقاید غیر منطقی……………………………………………………………………….. 41

2-3-11.ده خطای شناختی از نظر آلبرت الیس……………………………………………………………. 44

2-4.ادبیات و گستره ي نظري طرحواره های هیجانی………………………………………………………… 53

2-4-1.تعریف هیجان ومولفه های آن………………………………………………………………………. 53

2-4-2.هیجان و نظریه های هیجان………………………………………………………………………….. 53

2-4-3.اجزای هیجان……………………………………………………………………………………………. 54

2-4-4.تاریخچه هیجان…………………………………………………………………………………………. 54

2-4-5.نظریه‌های هیجان  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-1.نظریه جیمز – لانگه……………………………………………………………………………. 55

2-4-5-2.نظریه ارزیابانه…………………………………………………………………………………… 55

2-4-5-3.نظریه رفتارگرایی……………………………………………………………………………….. 55

2-4-5-4.نظریه بازخوراند چهره…………………………………………………………………………. 55

2-4-6.وظایف هیجان‌ها  ……………………………………………………………………………………… 55

2-4-7.فیزیولوژی هیجان‌ها……………………………………………………………………………………. 56

2-4-8.جنبه های مختلف هیجان در روانشناسی………………………………………………………….. 56

2-4-9.ماهیت هیجان……………………………………………………………………………………………. 56

2-4-10.واکنش های فیزیولوژیک هیجان…………………………………………………………………… 58

2-4-11.ابزارهای مطالعه ی هیجان………………………………………………………………………….. 58

2-4-12.انواع واکنش های هیجانی…………………………………………………………………………… 59

2-4-13.عملکرد ذهن در هیجان…………………………………………………………………………….. 62

2-4-14.اساس عصبی هیجان…………………………………………………………………………………. 64

2-4-15.نظریه های مربوط به هیجان………………………………………………………………………… 65

2-4-16.نتیجه هیجان……………………………………………………………………………………………. 67

2-4-17.هیجان و سلامت……………………………………………………………………………………… 69

2-4-18.مغز هیجانی……………………………………………………………………………………………. 71

2-4-19.به کار بردن درست هیجان ها …………………………………………………………………….. 73

2-4-20تعریف هیجان خواهی………………………………………………………………………………… 73

2-4-21.نظریه هیجان خواهی ماروین زاکرمن…………………………………………………………….. 74

2-4-22.ویژگی های افراد هیجان خواه…………………………………………………………………….. 75

2-4-23.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….. 78

2-4-24. مفهوم طرحواره………………………………………………………………………………………. 79

2-4-25.طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………………….. 79

2-4-26. درمان هیجان محور لسلی گرینبرگ……………………………………………………………… 80

2-4-27.مدل طرحواره درمانی هیجانی لیهی………………………………………………………………. 81

2-4-28.دستیابی به هیجان ها…………………………………………………………………………………. 83

2-4-29.شناسایی طرحواره های هیجانی……………………………………………………………………. 84

2-4-30.تعریف طرحواره های هیجانی ……………………………………………………………………. 84

2-4-31.انواع طرحواره های هیجانی………………………………………………………………………… 85

2-5.بخش دوم:سوابق پژوهشی…………………………………………………………………………………… 91

2-5-1.سوابق پژوهشی خارج از ایران………………………………………………………………………. 91

2-5-2.سوابق پژوهشی داخل ایران………………………………………………………………………….. 92

2-6.اختصار فصل……………………………………………………………………………………………………. 96

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 98

3-2.خصوصیات طرح پژوهش……………………………………………………………………………………. 98

3-3.جامعه آماری مورد مطالعه……………………………………………………………………………………. 99

3-4.روش نمونه گیری وحجم نمونه…………………………………………………………………………….. 99

3-5.ابزارهای اندازه گیری………………………………………………………………………………………….. 99

3-5-1.پرسشنامه تحریف های شناختی…………………………………………………………………….. 99

3-5-2..مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی………………………………………………………………… 102

3-6.فرایند اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………. 105

3-7.روش پردازش و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………….. 106

3-8.اختصار فصل …………………………………………………………………………………………………… 107

 

فصل چهارم:ارایه نتایج کمی،پردازش وتحلیل داده ها

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 109

4-2) ازمون فرضیه اول پژوهش………………………………………………………………………………….. 109

4-3.آزمون فرضیه دوم پژوهش…………………………………………………………………………………… 129

4-4.اختصار فصل چهارم…………………………………………………………………………………………… 144

 

فصل پنجم:بحث ،تحلیل،نتیجه گیری

5-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………………………….. 146

5-2.مطالعه یافته های پژوهش وارتباط آنها با نتایج مطالعات قبلی………………………………………. 146

5-3.جمع بندی ونتیجه گیری از یافته های پژوهش………………………………………………………….. 148

5-4.محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 149

5-5.پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………… 150

5-5-1.پیشنهادهای پژوهشی………………………………………………………………………………….. 150

5-5-2.پیشنهادهای اجرایی……………………………………………………………………………………. 150

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-6.اختصار فصل……………………………………………………………………………………………….. 151

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………….. 152

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………… 158

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 176

فهرست جدول ها

جدول 3-1؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوط به آنها درپرسشنامه تحریف شناختی……………………… 100

جدول 3-2؛ میانگین وانحراف استاندارد شاخص های مربوط به ازمون تحریف شناختی…………….. 101

جدول3-3؛ نمره میانگین وانحراف استاندارد تحریف های شناختی درجنسیت………………………… 102

جدول3-4؛ ضریب پایایی………………………………………………………………………………………….. 102

جدول3-5؛ زیرمقیاس ها وسوالات مربوطه در پرسشنامه طرحواره های هیجانی………………………. 103

جدول 4-1؛ ماتریکس کواریانس برای فرضیه اول……………………………………………………………. 110

جدول 4-2؛آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه…………………………………………………….. 110

جدول 4-3؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين بی­اعتمادسازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم……….. 111

جدول 4-4؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم درک در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………. 113

جدول 4-5؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس گناه در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………… 114

جدول 4-6؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين ساده انگاری هیجان در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم.. 115

جدول 4-7؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين فاقد ارزشیابی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………. 117

جدول 4-8؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين فقدان کنترل در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…………. 118

جدول 4-9؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين کرختی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………….. 119

جدول 4-10؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين بسیار منطقی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………. 121

جدول 4-11؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين تداوم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………….. 122

جدول 4-12؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين هوشیاری ضعیف در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…. 123

جدول 4-13؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم پذیرش احساسات در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم……………………………………………………………………………………………………………………. 125

جدول 4-14؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين نشخوارفکری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……… 126

جدول 4-15؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين اظهارگری در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………….. 127

جدول 4-16؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس شرم در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……… 129

جدول4-17؛ماتریکس کواریانس فرضیه دوم………………………………………………………………….. 130

جدول 4-18؛ آزمون معنی داری تحلیل واریانس چندراهه………………………………………………….. 130

جدول 4-19؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين تحریف همه یاهیچ در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم. 131

جدول 4-20؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين تعمیم مبالغه امیز در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم….. 133

جدول 4-21؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين فیلترذهنی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم………….. 134

جدول 4-22؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين بی توجهی به امر مثبت در بین شرکت­کننده­های مبتلا و

سالم…………………………………………………………………………………………………………………….. 135

جدول 4-23؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين نتیجه گیری شتابزده در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم 137

جدول 4-24؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين درشت بینی و ریزبینی در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم 138

جدول 4-25؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين استدلال احساسی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم…. 139

جدول 4-26؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين بایستی بهتر در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……………. 141

جدول 4-27؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين برچسب زدن در بین شرکت­کننده­های مبتلا وسالم………. 142

جدول 4-28؛ تفاوت بين­گروهي ميانگين شخصی سازی در بین شرکت­کننده­های مبتلا و سالم……. 143

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1: تفاوت بين­گروهي ميانگين بی­اعتمادسازی………………………………………………………. 111

نمودار4-2: تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم درک…………………………………………………………….. 112

نمودار4-3: تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس گناه…………………………………………………………. 114

نمودار4-4: تفاوت بين­گروهي ميانگين ساده انگاری هیجان………………………………………………… 115

نمودار4-5: تفاوت بين­گروهي ميانگين فاقد ارزشیابی……………………………………………………….. 116

نمودار4-6: تفاوت بين­گروهي ميانگين فقدان کنترل………………………………………………………….. 118

نمودار4-7: تفاوت بين­گروهي ميانگين کرختی………………………………………………………………… 119

نمودار4-8: تفاوت بين­گروهي ميانگين بسیار منطقی…………………………………………………………. 120

نمودار4-9: تفاوت بين­گروهي ميانگين تداوم………………………………………………………………….. 122

نمودار4-10: تفاوت بين­گروهي ميانگين هوشیاری ضعیف………………………………………………….. 123

نمودار4-11: تفاوت بين­گروهي ميانگين عدم پذیرش احساسات………………………………………….. 124

نمودار4-12: تفاوت بين­گروهي ميانگين نشخوارفکری………………………………………………………. 126

نمودار4-13: تفاوت بين­گروهي ميانگين اظهارگری…………………………………………………………… 127

نمودار4-14: تفاوت بين­گروهي ميانگين احساس شرم………………………………………………………. 128

نمودار4-15: تفاوت بين­گروهي ميانگين تحریف همه یاهیچ……………………………………………….. 131

نمودار4-16: تفاوت بين­گروهي ميانگين تعمیم مبالغه امیز…………………………………………………… 132

نمودار4-17: تفاوت بين­گروهي ميانگين فیلترذهنی…………………………………………………………… 134

نمودار4-18: تفاوت بين­گروهي ميانگين بی توجهی به امر مثبت………………………………………….. 135

نمودار4-19: تفاوت بين­گروهي ميانگين نتیجه گیری شتابزده………………………………………………. 136

نمودار4-20: تفاوت بين­گروهي ميانگين درشت بینی و ریزبینی…………………………………………… 138

نمودار4-21: تفاوت بين­گروهي ميانگين استدلال احساسی…………………………………………………. 139

نمودار4-22: تفاوت بين­گروهي ميانگين بایستی بهتر…………………………………………………………….. 140

نمودار4-23: تفاوت بين­گروهي ميانگين برچسب زدن………………………………………………………. 142

نمودار4-24: تفاوت بين­گروهي ميانگين شخصی سازی…………………………………………………….. 143

 

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بود.برای انجام آن از روش پژوهشی علی مقایسه ای (پس رویدادی) بهره گیری گردید.جامعه آماری کلیه افراد مبتلا به میگرن تحت درمان در کلینیک های اعصاب و روان شهر خرم آباد وهمراهان آن ها بودند که با بهره گیری از روش نمونه گیری دردسترس تعداد50نفر از افراد مبتلا به میگرن از کلینیک صدیق شهرستان خرم آباد و50 نفر سالم از بین همراهان آنها انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه،”طرحواره های هیجانی لیهی” و”تحریف های شناختی”، و برای پردازش داده ها از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی و آماراستنباطی مانند، مانوا، میانگین، انحراف استاندارد بهره گیری گردید.یافته ها بیانگر آن بود که بیشتر زیرمقیاس های طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی مانند،بی اعتمادسازی،احساس گناه،ساده انگاری هیجان،فاقد ارزشیابی،فقدان کنترل،عدم پذیرش احساسات،نشخوار فکری، اظهارگری، احساس­شرم، تحریف همه یا هیچ، تعمیم مبالغه آمیز، فیلتر ذهنی، درشت بینی-ریزبینی،استدلال احساسی، بایستی-بهتر، با میگرن در ارتباط هستند .اما در چندین مورد ازجمله،عدم درک،کرختی،بسیار منطقی، تداوم، هوشیاری ضعیف، بی توجهی به امرمثبت، نتیجه گیری شتابزده، برچسب زدن، شخصی سازی ارتباط معنی داری پیدا نمود نشد.
1-1. مقدمه

بشر از مدت ها پيش با سردرد آشنا بوده و روش هاي مختلف درمان آن را مي شناخته می باشد. در يك كتيبه سنگي باستاني كه مربوط به پنج هزار سال پيش می باشد مطلبي با عنوان”بيمار مبتلا به سردرد” ديده ميشود. دو هزار و پانصد سال پيش، مردم چين با درمان سردرد آشنا بودند. پزشكان چيني براي درمان سردرد، طب سوزني و داغ كردن را توصيه كرده اند. در آثاربقراط(377-450 ق م) كه حدود ۲۴۰۰ سال پيش نوشته شده، به مطالبي در مورد بيماران مبتلا به سردرد بر مي خوريم. سقراط(399-450 ق.م)،فیلسوف یونانی و شاگردش افلاطون(348-428 ق.م) به ارتباط بين كشش يا تحريك ماهيچه اي و سردرد پي بردند.

پيشرفت بعدي در مطالعه سردرد، نتيجه كار پزشكان سرزمين هاي خلافت اسلامي، ايرانيان و دانشمندان مسلمان به ويژه ابونصر فارابي(950-870)،ابوریحان بیرونی(1048-973) وابوعلی سینا(1037-980) می باشد. ابوعلي سينا در دايره المعارف معروف خود “قانون” به توضیح چندين سردرد مانند ميگرن پرداخته می باشد(قهفرخی،1391).

هم چنین امروزه سردردها ، یکی از هدف های تحقیقات پزشکی به شمار می طریقه . تخمین زده می گردد که شش نفر از صد نفر به میگرن ها،که نوعی از سردردهای مزمن محسوب می شوند، مبتلا هستند و معمولا” خانم ها بیشتر به میگرن مبتلا می شوند .

سردرد یکی از شایع ترین معضلات روزمره بشر می باشد به گونه ای که در بسیاری از مواقع افراد را وا می دارد تا در اسرع وقت به پزشک مراجعه کنند .کمتر کسی می باشد که سردرد راتجربه نکرده باشد،90 درصد افراد حداقل یک بار درسال دچار سردرد می شوند(هاریسون[1]،1390).

علل سر درد بي شمار و معمولا” خوش خيم هستند و سالانه در سراسر جهان حداقل ٤٠ درصد افرادرا به راحتي براي يك مرتبه هم كه شده گرفتار مي نمايد.این شيوع براي جمعيت شهري يا روستايي تفاوت چنداني را نشان نمي دهد(هونکاسالو وکاپریو[2]،1995؛راسکی[3]،هیداچی[4]،رولند[5]،2000).

میگرن بیشترین نوع سر درد در همه جوامع بشری مانند ایران می باشد، بطوری که 15-12 درصد مردم جهان از آن رنج می برند و یکی از شایع ترین علل مراجعه بیماران به مطب های تخصصی اعصاب را تشکیل می دهند.

میگرن سردردی می باشد دوره ای با زمینه ارثی و خانوادگی که از هنگام کودکی نوجوانی و یا اوایل میانسالی آغاز می گردد.میزان درد از خفیف تا شدید بوده ممکن می باشد با یکی یا همه نشانه هایی مانند گریز از روشنایی و صدا احساس ضربان در سر تهوع و استفراغ همراه باشد.این نوع درد با فعالیت تشدید می گردد و با افزایش سن دفعات پیدایش و شدت آن کاهش می یابد.

میگرن هزینه‌های پزشکی زیادی را به خود اختصاص داده درحالیکه این هزینه‌ها سود چندانی نداشته‌اند. براورد شده می باشد که میگرن یکی از پرهزینه ترین اختلالات عصب شناختی در جامعه اروپا می باشد که سالانه بیش از ۲۷ میلیارد پوند هزینه داشته می باشد)استونر واندری[6]،2008).

علل مختلفی را برای میگرن عنوان کرده اند.ازجمله زمینه های خانوادگی مانند تاثیرات ژنتیکی و مسایل فیزیولوژیکی مانند؛ تنگی عروق،وعوامل محیطی و مسایل روانی مانند استرس ها واضطراب و افسردگی که هرکدام از آنها میتواند تاثیرات فراوانی بر شروع،سیر وپیشرفت بیماری داشته باشند.

بررسي های زيادي نشان می دهند که فشار روانی ،نگرانی ارزیابی و واکنش دربرابرتغییرات کوچک از عوامل مهم سردرد میگرن هستند(سواری،1391).

اضطراب ،افسردگی،کمال گرایی،جاه طلبی، نظم ودقت افراطی در فعالیت های روزمره وحساسیت افراطی به نحوه امور زندگی، ازجمله ویژگی های افراد میگرنی می باشد (کاپلان وسادوک[7]،1391).

از سویی دیگر هیجان ها و نحوه تفکر وشناخت فرد بر ایجاد استرس ها واضطراب و… تاثیر گذاشته وآنها نیز به نوبه خود در ایجاد تنش های میگرنی تأثیر موثری را ایجاد می کنند.از این رو هیجان ها به عنوان یکی از زیربناهای نحوه تعامل ما با زندگی روزمره ودر ادامه زمینه ساز بیماری های افسردگی و اضطراب اقدام می کنند. به همین دلیل می توان هیجان را به دامنه ي وسیعی از پاسخ­ها اطلاق نمود. براي مثال، ناراحت شدن از دست استاد، کلافگی ناشی از ترافیک، لذت بردن از قدم زدن در پارك، ترس از یک نمره بد، احساس گناه به خاطر اقدام نکردن به گفته هاي والدین و… را میتوان به عنوان هیجان درنظر گرفت. این هیجانات در چندین بعد، ابعادي زیرا شدت، مدت و جهت، قابل مطالعه هستند(گراس وتامسون[8]،2007).

حال باتوجه به اهمیت هیجان ها وتاثیر آنها بر معضلات روانی، رابرت لیهی اقدام به ساختن مدل طرحواره ای خود نمود.

لیهی برمبناي مفهوم پردازش هیجانی و با الهام گرفتن از مدل فراشناختی هیجانات، مدل طرحوارههاي هیجانی خود را در سال2002ارائه کرده می باشد. مدل طرحواره های هیجانی بیانگر این مهم می باشد که ممکن می باشد افراد در چگونگی مفهوم پردازي هیجاناتشان با یکدیگر متفاوت باشند و یا به تعبیری بهتر، افراد طرحوارههاي متفاوتی در موردهیجاناتشان دارند وباتوجه به طرحواره های موجود به روشهای متفاوت با دنیای بیرون تعامل می کنند وبه طبع آن رفتارهای متفاوتی ظاهر می گردد.

ازسوی دیگر خطاهای شناختی[9] یعنی تفکر به شیوه جزمی و توام با افکار غلط و غیر عقلانی که نتیجه آن اضطراب و افسردگی و مشکل در روابط بین فردی می باشد نیز باعث تغییر در احساسات فرد شده وباعث ایجاد زمینه های تنشی می گردد.این خطاها توسط آلبرت الیس شناسایی شدند که در آن علل معضلات روانی را وجود نوعی از این خطاها می دانند.خطاهایی که باعث ایجاد انحراف در فکر فرد شده وبر زندگی روزمزه او تاثیر می گذارد(الیس[10]،به نقل ازلیهی[11]،1390).

حال با در نظر داشتن ارتباط بین متغیر های بالا،واینکه هیجان ها وتحریف های شناختی بربیماری میگرن تاثیر می گذارند پژوهشگردر این پژوهش درصدد برآمد تابه مطالعه مقایسه ای طرحواره های هیجانی وتحریف های شناختی در افراد مبتلا به میگرن با افراد سالم بپردازد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 195

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان