پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه شیراز

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

گرایش بالینی

عنوان:

پیش‌بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان

استاد راهنما:

دکتر نوراله محمدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فهرست مطالب:

– فصل اول: مقدمه. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بيان مسأله. 4

1-3- اهداف پژوهش.. 6

1-3-1- هدف کلی.. 6

1-3-2- اهداف جزئي.. 6

1-4- ضرورت و اهميت تحقيق.. 6

1-5- سؤالات پژوهش.. 9

1-6- فرضیه های  پژوهش.. 10

1-7- تعاريف متغيرها 10

1-7-1- تعاريف نظري متغيرها 10

1-7-2- تعاريف عملياتي متغيرها 10

2- فصل دوم: پیشینه پژوهش… 12

2-1- مباني نظري پژوهش.. 13

2-1-1- مقدمه. 13

2-1-2- افسردگی.. 13

2-1-2-1- افسردگي چيست.. 13

2-1-2-2- اصطلاح افسردگي.. 13

2-1-2-3- ملاكهاي تشخيصي حملةافسردگي اساسي DSMIV. 14

2-1-2-4- نشانه هاي افسردگي.. 16

2-1-2-5- طبقه بندي.. 20

2-1-2-6- شيوع. 20

2-1-2-7- نظريه هاي افسردگي.. 22

2-1-2-7-1- عوامل بيولوژيك 22

2-1-2-7-2- نظريه هاي روانكاوي.. 24

2-1-2-7-3- رويكرد شناختي بك.. 26

2-1-2-7-4- نظرية درمان عقلاني ـ عاطفي (اليس) 29

2-1-2-7-5- نظريه هاي يادگيري.. 29

2-1-2-7-6- رويكرد پردازش اطلاعات.. 31

2-1-2-7-7- نظرية اسناد. 31

2-1-2-8-7- تفاوت افسردگی کودکان وبزرگسالان. 32

2-1-3- فراشناخت.. 34

2-1-3-1- تعریف فراشناخت.. 35

2-1-3-2- مدل فراشناختی اختلالات روانشناختی.. 36

2-1-3-3- متغیرهای فراشناخت از دیدگاه ولز. 38

2-1-3-4- نظریه بروئر. 44

2-1-4- افکار ناکارآمد. 46

2-2- پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران و جهان. 52

2-2-1- پیشینه پژوهش ها در داخل کشور 52

2-2-2- پیشینه پژوهش ها در خارج کشور 57

2-3- جمع بندی.. 62

3- فصل سوم: روش پژوهش… 68

3-1- مقدمه. 69

3-2- نوع پژوهش.. 69

3-2- قلمرو پژوهش.. 69

3-4- جامعه آماري.. 69

3-5- نمونه و روش نمونه­گيري.. 69

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها  و روایی و پایایی آنها 70

3-6-1- مقیاس توجه های ناکارآمد. 70

3-6-2- مقیاس فراشناخت کودکان. 70

3-6-3- مقیاس خودسنجی افسردگی.. 71

3-7- روش جمع آوری دادها 72

3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها 72

4- فصل چهارم: نتایج. 74

4-1- مقدمه. 75

4-2- داده‌هاي جمعيت شناختي.. 75

4-3- تحلیل روانسنجی پرسشنامه فراشناخت در نوجوانان. 80

4-3-1- مطالعه روایی پرسشنامه فرا شناخت.. 81

4-3-2- مطالعه اعتبار پرسشنامه فرا شناخت.. 86

4-4- مطالعه اعتبار و روایی پرسشنامه ناکارآمد در نوجوانان. 87

4-5- پیش بینی افسردگی براساس عوامل فراشناخت.. 91

4-6- پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت.. 93

5- فصل پنجم: بحث و نتيجه­گيري.. 95

5-1- مقدمه. 96

5-2- یافته ها 96

5-4- محدودیت­های پژوهش.. 98

5-5- پیشنهاد ها 99

فهرست منابع. 100

پيوست­ها

چکيده به زبان انگليسي..

 

فهرست جدول­ها

جدول­4-1: جنسیت آزمودنی ها 76

جدول­4-2: شغل پدر  آزمودنی ها 77

جدول­4-3: شغل مادر آزمودنی ها 78

جدول­4-4: تحصیلات پدر  آزمودنی ها ر 79

جدول­4-5: تحصیلات مادر   آزمودنی ها 80

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول­4-6: جدول واریانس تشریح شده 82

جدول­4-7: ماتریس ساختار عاملی چرخیده 84

جدول­4-8: پایایی پرسشنامه فراشناخت.. 86

جدول­4-9: پایایی پرسشنامه فراشناخت به ازای حذف هر یک از سوالات.. 89

جدول­4-10: پایایی هر یک از عامل های  فراشناخت.. 87

جدول­4-11: جدول واریانس تشریح شده 87

جدول­4-12: ماتریس ساختار عاملی چرخیده 89

جدول­4-13: پایایی پرسشنامه فکار ناکار آمد. 90

جدول­4-14: پایایی پرسشنامه افکار ناکار آمد  به ازای حذف هر یک از سوالات.. 90

جدول4-15: بررسي ارتباط  افسردگی با باورهای فراشناختی و افکارناکارآمد     92

جدول4-16: پیش بینی  افسردگی بر اساس عوامل فراشناخت   93

جدول­4-17: پیش بینی  افسردگی بر اساس افکارناکارآمد و فراشناخت   94

 

فهرست نمودار­ها

نمودار4-1: جنسیت آزمودنی ها 76

نمودار 4-2: شغل پدر آزمودنی ها 77

نمودار 4-3: شغل مادر آزمودنی ها 78

نمودار 4-4: تحصیلات پدر  آزمودنی ها 79

نمودار 4-5: تحصیلات مادر   آزمودنی ها 80

 

چکیده

هدف پژوهش حاضر، پیش بینی افسردگی براساس افکار ناکارآمد و فراشناخت در نوجوانان بود. 600 نفر ) 150 پسر پایه دوم، 150 پسر پایه سوم، 150 دختر پایه دوم و 150 دختر پایه سوم(از دانش آموزان دوره راهنمایی شهر محمودآباد که در سال تحصیلی 90-89 تحصیل می کردند،به روش خوشه ای تصادفی به عنوان نمونه  انتخاب شدند.گردآوری داده ها،به کمک پرسشنامه های توجه ناکار آمد ،فراشناخت کودکان  و خودسنجی افسردگی انجام گردید.داده های آماری با بهره گیری از تحلیل عوامل و ضریب آلفای کرونباخ برای مطالعه ساختار و اعتبار پرسشنامه ،ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت در موردسنجش اعتبار و روایی  پرسشنامه فراشناخت نتایج نشان داد پرسشنامه فرا شناخت از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 69/0 محاسبه گردید که نشان دهنده این می باشد که میزان پایایی پرسشنامه در حد متوسط می باشد.

در مورد اعتبار و روایی  پرسشنامه افکار ناکارآمد  نتایج نشان داد پرسشنامه افکار ناکارآمد  از روایی برخوردار و  ثبات درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ 0/74 محاسبه گردید که نشان دهنده این می باشد که میزان پایایی پرسشنامه در حد بالایی می باشد . نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد عوامل فراشناختی ،پیش بینی کننده افسردگی می باشند .در زمینه پیش بینی افسردگی توسط فراشناخت و افکار ناکارآمد نتایج نشان داد افکار ناکارامد و فراشناخت توانایی پیش بینی افسردگی در فرد را دارند .

مقدمه

افسردگی[1] شایع ترین بیماری قرن حاضر می باشد (لاور[2]، 2002؛ به نقل از ملاباقری،1383). در حال حاضر افسردگی جدی ترین بیماری قرن تلقی شده و به گزارش دانشگاه هاروارد تا سال 2020 در رتبه اول یا دوم بیماری های شایع قرار می گیرد (آندریا[3]، 2002). افسردگی افت فراگیر خلق می باشد که همراه با احساس غمگینی و عدم توانایی تجربه لذت می باشد (اتکینسون، 1380).

اگرچه از زمان های گذشته غمگینی و یأس در کودکان و نوجوانان پدیده های شناخته شده ای به شمار می رفت، امروزه روشن شده می باشد که اختلال پایدار خلق در کودکان با هر سنی و در هر شرایطی ممکن می باشد بروز کند (کاپلان و سادوک[4]، 1376). امروزه در مقایسه با گذشته، افسردگی در بین نوجوانان شایع تر شده می باشد و قربانیان خود را زمانی که بسیار جوان هستند مبتلا می کند. متأسفانه گرایش به وقوع اولین افسردگی در سنین پایین تر افزایش یافته و درصد بالای نوجوانان مبتلا به افسردگی شدید نگران کننده می باشد (روزنهان و سلیگمن، 1384). میزان شیوع در طی سالیان زندگی در نوجوانان از 15 تا 20 درصد ارزیابی شده که با میزان آن در جمعیت های بزرگسال قابل مقایسه می باشد و این فرض را مطرح می کند که افسردگی در بزرگسالان غالباً در نوجوانی شروع می گردد (بیرماهر[5] و همکاران، 1995؛ به نقل از منیرپور،1384).

در سبب شناسی افسردگی دیدگاه های مختلفی مطرح شده می باشد. آرون بک[6] (1987، به نقل از دیویسون[7] و همکاران، 2004) یک الگوی شناختی از افسردگی ارائه داده می باشد. بر طبق نظر بک، افراد افسرده به این دلیل افسرده اند که نسبت به خود، جهان و آینده نظر بدبینانه ای دارند، دارای روان بنه ها و باورهای منفی اند که به وسیله رویدادهای منفی زندگی فعال می شوند و همچنین سوگیری های شناختی دارند. روان بنه های منفی همراه با سوگیری یا تحریف های شناختی آن چیز که را که وی سه گانه منفی نامیده می باشد حفظ می کنند که در نهایت به افسردگی منجر می گردد. به بیانی دیگر بک مؤلفه آسیب پذیری را به عنوان توجه ناکارآمد[8] (اعتقاد و باور غیر منطقی) مفهوم سازی نمود (وایسمن[9]، 1989؛ به نقل از ابراهیمی،1386). این افکار منفی شامل نیاز به کمال در دستیابی به هدف و تأیید دایمی به وسیله دیگران، فرد را در بزرگ ترین عامل خطر برای افسردگی تحت شرایط خاص قرار می دهد. به نظر می رسد که از طریق تعامل با حوادث استرس زای زندگی، افکار ناکارآمد می توانند ماشه چکان وقوع نشانه های جسمانی، عاطفی و انگیزشی افسردگی شوند (بک و همکاران، 1976؛ به نقل از لیو[10]).

مدل های شناختی در مورد مکانیسم هایی که باورها از طریق آنها بر کنترل پردازش شناختی تأثیر می گذارند، توضیحی نمی دهد. شماری از نظریه های اخیر محدودیت های رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر محتوا را برجسته ساخته اند و برای مفهوم سازی شناخت در نابهنجاری روان شناختی چارچوبی پیشنهاد کرده اند که بر سطح معنا و فراشناخت[11] تأکید می کند (حاجی زاده، 1388).

فراشناخت عبارت می باشد از هر نوع دانش یا فرایند شناختی که در آن ارزیابی، نظارت یا کنترل شناختی وجود داشته باشد (فلاول[12]، 1979؛ موسس بیرد[13]، 2006؛ به نقل از بیابانگرد،1381).

نظریه کنش اجرایی خود نظم بخش[14] ولز و متیوز[15] اولین نظریه ای می باشد که تأثیر فراشناخت را در سبب شناسی و تداوم اختلالات روانی مفهوم سازی کرده می باشد (ولزو متیوز، 1996؛ به نقل از عاشوری و همکاران).

ولز و متیوز در مدل فراشناختی به فرمول بندی پردازش شناخت درونی، قوانین و مکانیسم هایی که موجب می گردد تا بیماران به تعبیر و تفسیر باورهای ناسازگار بپردازند، توجه می کنند. در این الگوعلاوه بر در نظر داشتن محتوای فکر به چگونگی فکر کردن افراد نیز توجه می گردد. آنان اختلال هیجانی را به فراشناخت و شکل تفکر در آسیب پذیری هیجانی مرتبط می سازند (تیلور[16]، 2001؛ به نقل از بهرامی،1387).

براساس نظریه کنش اجرایی خودنظم بخش اختلالات روان شناختی وقتی تداوم می یابند که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر درجاماندگی (نگرانی/نشخوار ذهنی)، پایش تهدید، اجتناب و سرکوبی فکر، اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجه می سازد و دسترسی به اطلاعات منفی در مورد خود را افزایش می دهد (ولز، 2000؛ به نقل از عاشوری و همکاران).در مجموع و براساس متون موجود چنین استنباط می گردد که فراشناخت یک عامل کلی در آسیب پذیری نسبت به اختلالات روانی به شمار می رود (عاشوری، 1388).

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان