پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

واحد علوم تحقیقات هرمزگان

گروه روان­شناسی

پایان­ نامه کارشناسی ارشد رشته روان­شناسی

گرایش عمومی

عنوان:

مطالعه تأثیر سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با در نظر داشتن تأثیر خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو

استاد راهنما:

دکتراقبال زارعی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول : طرح پژوهش

1-1- مقدمه 2

1-2- اظهار مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت. 8

1-4- اهداف پژوهش 9

1-5- سؤالات پژوهش: 10

1-6- فرضيه‏هاي پژوهش: 10

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات. 11

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

2-1- مقدمه 14

2-2- مبانی نظری سلامت عمومی 16

2-2-1-تعريف سلامت 17

2-2-2- تعريف سلامت (نرمال) از ديدگاه آماري 18

2-2-3- معايب تعريف آماري نرمال 18

2-2-4- تعريف سلامت از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت. 18

2-2-5- طيف سلامت و بيماري 19

2-2-6- ابعاد سلامتي 19

2-2-7- بهداشت عمومي 22

2-2-8- عوامل مؤثر بر سلامتي (تعيين كننده هاي سلامتي) 23

2-2-8-1- عوامل ژنتيكي و فردي 23

2-2-8-2- عوامل محيطي 24

2-2-8-3- شيوه هاي زندگي مردم 25

2-2-8-4- وسعت و كيفيت ارائه خدمات. 25

2-2-8-5- عوامل ديگر 25

2-3- مبانی نظری تاب آوری 26

2-3-1- تعاریف تاب آوری 26

2-3-2- ابعاد اساسی تاب آوری 30

2-3-4- ویژگی های افراد تاب آور 33

2-3-5- مبانی نظری تاب آوری 35

2-3-6- مبانی پژوهشی تاب آوری 39

2-4-مبانی نظری تعهد سازمانی 43

2-4-1- مفاهیم تعهد 44

2-4-2- انواع تعهد 45

2-4-3- تعاریف و مفاهیم تعهد سازمانی 46

2-4-4- دیدگاه‌های نظری تعهد سازمانی 47

2-4-4-1- مدل سه بعدی تعهد سازمانی آلن و مایر 47

2-4-4-2- مدل مایر و شورمن 49

2-4-4-3- مدل جاروس  و همکاران 49

2-4-5- فرآیند تعهد سازمانی 49

2-4-6- ابعاد تعهد سازمانی (دیدگاه دو بعدی) 50

2-4-7- سطوح تعهد سازمانی 50

2-4-8- عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی 51

2-4-8-1- عوامل شخصی 51

2-4-8-2- عوامل شغلی 52

2-4-8-3- عوامل سازمانی 52

2-4-8-4- عوامل فرا سازمانی (محیطی) 53

2-4-9- دیدگاه‌هایی در مورد کانون‌های تعهد سازمانی 53

2-4-9-1- دیدگاه ریچرز 53

2-4-9-2- دیدگاه بکر و بلینگس. 53

2-4-10- عوامل مؤثر برتعهد سازمانی 54

2-5-مبانی نظری خودکارآمدی 54

2-5-1- مفهوم خودكارآمدی 55

2-5-2- اهمیت وضرورت خودکارآمدی 57

2-5-3-مبانی روان شناختی خودکارآمدی 59

2-5-4- اثرات خودكارآمدی بر كاركردهای روان شناختی 60

2-5-4-1- اثر خودكارآمدی بر سطح انگیزش. 60

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-4-2- تأثیرخودكارآمدی بر عواطف. 64

2-5-5- مبانی جامعه شناختی خودکارآمدی 66

2-6-پیشینه پژوهش. 67

2-6-1- پژوهش های داخلی 67

2-6-2- پژوهش های خارجی 69

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش 72

3-2- جامعه  و نمونه آماری: 73

3-3- ابزار پژوهش: 73

3-3-1- پرشسنامه سلامت عمومی : 73

3-3-2- پرسشنامه تاب آوری : 74

3-3-3- پرسشنامه تعهد سازمانی : 74

3-3-4- پرسشنامه خودکارآمدی: 75

3-4- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها: 76

فصل چهارم : نتایج پژوهش

4-1- مقدمه 78

4-2- یافته های توصیفی 78

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

4-3-مطالعه مفروضه های تحلیل مسیر 79

4-4- یافته های مربوط به فرضیه ها 80

فصل پنجم : نتیجه گیری

 

5-1- مقدمه 87

5-2- بحث و نتیجه گیری 87

5-3- محدودیت های پژوهش 89

5-4- پیشنهادات پژوهش. 89

5-4-1- پیشنهادات کاربردی 89

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی 90

منابع 91

 

چکیده
پژوهش حاضربا هدف مطالعه تأثیر سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با در نظر داشتن کنترل کنندگی خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو انجام گرفته می باشد .این پژوهش با در نظر داشتن هدف از نوع تحقیقات کاربردی بوده می باشد که به روش توصیفی – همبستگی از نوع پیش بینی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه کارکنان کرمان خودرو بود. نمونه پژوهش با بهره گیری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شده به طوری که تعداد نمونه 220 نفر می باشد که از این میان ، تعداد 110 نفر کارگر و 110 نفر از بین کارمندان کرمان خودرو انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که سلامت عمومی و تاب آوری 25 درصد از تعهد سازمانی را با در نظر داشتن کنترل کنندگی خودکارآمدی تبیین می نمایند. همچنین نتایج نشان داد که تمامی مسیرهای مدل پیشنهادی به غیر از تعهد سازمانی- سلامت عمومی معنادار می باشد

 

مقدمه
مطالعه و بررسي تاریخچه توسعه و تحول جوامع صنعتي نشان مي دهد که نیروي انساني ماهر و  پرورش یافته در فرآیند تحول جامعه سنتي به جامعه صنعتي تأثیر انکار ناپذ یری داشته می باشد.تأمین نیازهاي افراد وایجاد انگیزه و تعهد براي بالا بردن کیفیت کاري آنان از مهم ترین اهداف سازمان ها می باشد. تعهد کارکنان به عنوان يکی از مهم ترین عوامل براي موفقیت و پیشبرد اهداف سازمان بوده می باشد (شیخ و همکاران، 1384).

تعهد سازماني از دهه ی هفتاد توجه قابل ملاحظه اي از مطالعات سازماني را به خود جلب کرده می باشد. درعلوم رفتاري، درمورد تعهد سازماني که یکی از انواع تعهد می باشد ، پژوهش ها و تعریف هاي زیادی شده می باشد (اسپکتور[1]، 2006).

از طرفی ، رويكرد روان شناسي مثبت گرا، با در نظر داشتن استعدادها و توانمندي هاي بشر (به جاي پرداختن به نابهنجاري ها و اختلال ها) در سال هاي اخير مورد توجه روان شناسان قرار گرفته می باشد. اين رويكرد، هدف نهايي خود را شناسايي سازه ها و شيوه هايي مي داند كه بهزيستي وسلامت بشر را به دنبال دارند . از اين رو عواملي كه سبب سازگاري هر چه بيشتر آدمي با نيازها و تهديد هاي زندگي گردند، بنيادي ترين سازه هاي مورد پژوهش اين رويكرد مي باشند (والر[2] ، 2001).

از میان عوامل تأثیرگذار بر سلامت عمومی، سازه ای که طی ده سال گذشته توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده می باشد ، تاب آوری[3] می باشد ( فرایبرگ [4]و همکاران ،2005 ). تاب آوری به عنوان مقاومت موفقیت آمیزو چالش برانگیز تعریف می گردد، و افراد تاب آور افرادی هستند که علی رغم روبرو شدن با استرس های مزمن و تنیدگی ها ، از آثار نامطلوب آنها می کاهند و سلامت عمومی خود را حفظ می کنند (آگابی[5] و همکاران ،2005 ). کونور[6] (2006) تاب آوری را به عنوان روشی برای اندازه گیری توانایی فرد در مقابله با عوامل استرس زا و عواملی که سلامت عمومی فرد را تهدید می کنند ، تعریف کرده می باشد .افراد تاب آور دارای رفتارهای خود شکنانه نیستند ، از نظر عاطفی آرام هستند و توانایی مقابله با شرایط ناگوار را دارند( لتزرینگ[7] وهمکاران ، 2005).

همچنین ، مطالعات متعدد طيف گسترده اي از عوامل تعديل كننده را شناسايي كرده می باشد گروهي از محققان نشان دادند که خودارزيابي هاي مثبت كه مشابه مفهوم خودكارآمدي[8] باندورا [9] می باشد و به معني اطمينان افراد به تواناييشان در نشان دادن رفتارهايي خاص، مديريت هيجان ها، رويارويي با موقعيت هاي دشوار زندگي و به دست آوردن حمايت هاي اجتماعي می باشد يكي ازعوامل تعديل كننده محسوب مي گردد(چان[10] و همکاران ، 2009).

خودكارآمدي، جزء اصلي نظريه شناختي- اجتماعي[11] مي باشد كه به باورها يا قضاوت هاي فرد در خصوص توانايي هاي خود در انجام وظايف و مسئوليت ها تصریح دارد . به عقيده داشتن دانش،         مهارت ها و دستاوردهاي قبلي، پيش بيني كننده هاي مناسبي براي عملكرد آينده افراد نيستند، بلكه باور بشر درمورد توانايي هاي خود درانجام آنها بر چگونگي عملكرد او مؤثر می باشد . در واقع، خودكارآمدي به احساس شايستگي در كنترل داشتن برمحيط خود تأكيد دارد( باندورا ، 1996).

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 111

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان