پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

گروه مديريت دولتي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشـد (M.A)

گرايش منابع انساني

عنوان:

تاثیر شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان لرستان)

استاد راهنمـا:

دكتر محمدعلی غضنفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کليات پژوهش

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-2- بيان مسئله پژوهش……………………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8

1-4- فرضيه هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………… 8

1-5- قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 8

1-5-1- قلمرو موضوعي………………………………………………………………………………………………. 8

1-5-2- قلمرو مکاني………………………………………………………………………………………………….. 8

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-5-3- قلمرو زماني………………………………………………………………………………………………….. 9

1-6- کاربرد نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………….. 9

1-7- کليد واژه ها……………………………………………………………………………………………………… 9

اختصار فصل اول……………………………………………………………………………………………………..

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2- مفهوم مديريت منابع انساني………………………………………………………………………………. 12

2-3- شیوه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني……………………………………………………………….. 14

2-3-1- خدمات………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-2- ايمني…………………………………………………………………………………………………………. 20

2-3-3- بهداشت………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-4- مزايا………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-4- عملکرد كاركنان………………………………………………………………………………………………. 31

2-4-1- نوآوري……………………………………………………………………………………………………… 33

2-4- 2- اثربخشي…………………………………………………………………………………………………… 35

2-4-3-كارايي……………………………………………………………………………………………………….. 36

2-4-4- كیفیت…………………………………………………………………………………………………….. 36

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-4-5-بهره وري……………………………………………………………………………………………………. 37

2-4-6-كیفیت زندگي كاري………………………………………………………………………………………. 39

2-4-7-قابلیت سوددهي و بودجه بندي…………………………………………………………………….. 41

5-2- پيشينه پژوهش……………………………………………………………………………………………. 42

2-5-1- پيشينه پژوهش هاي داخلي…………………………………………………………………………. 42

2-5-2- پيشينه تحقيقات خارجي…………………………………………………………………………… 45

اختصار فصل دوم……………………………………………………………………………………………….. 47

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 48

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………… 49

3-3- جامعه آماري………………………………………………………………………………………………. 49

3-4- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه……………………………………………………………………… 49

3-5- روشهاي جمع‌آوري داده ها……………………………………………………………………………… 49

3-5-1- اجزاي پرسشنامه……………………………………………………………………………………… 50

3-5-2- روايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 51

3-5-3- تعيين پايايي پرسشنامه……………………………………………………………………………… 51

3-6- متغيرها و الگوي پيشنهادي پژوهش…………………………………………………………………. 52

3-7- روش تجزيه و تحليل اطلاعات………………………………………………………………………. 52

3-7-1- آزمون نرماليتي کلموگروف اسميرنف…………………………………………………………….. 53

3-7-2- آزمون t تک نمونه اي…………………………………………………………………………………. 53

3-7-3- آزمون t دو نمونه اي مستقل……………………………………………………………………….. 53

3-7-4- آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه…………………………………………………………….. 53

3-7-5- آزمون رگرسیون………………………………………………………………………………………. 53

اختصار فصل سوم…………………………………………………………………………………………… 54

فصل چهارم: تحليل يافته ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 55

4-2- يافته هاي توصيفي…………………………………………………………………………………….. 56

4-2-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه………………………………………………………. 56

4-2-2- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات نمونه………………………………………………. 57

4-2-3- توزيع فراواني متغير نوع استخدام نمونه………………………………………………….. 58

4-2-4- توزيع فراواني متغير سن در نمونه……………………………………………………………. 59

4-2-4- توزيع فراواني متغير سابقه در نمونه…………………………………………………………. 60

4-3- يافته هاي توصیفي پژوهش…………………………………………………………………….. 61

4-4-يافته هاي استنباطي پژوهش……………………………………………………………………. 64

4-4-1- آزمون کولموگروف – اسميرنف……………………………………………………………… 64

4-4- 2- آزمون فرضیات پژوهش……………………………………………………………………….. 64

4-5- يافته هاي جانبي پژوهش…………………………………………………………………………. 66

4-5-1- آزمون t تک نمونه اي………………………………………………………………………….. 67

4-5-2- آزمون مقايسه ميانگين دو جامعه مستقل………………………………………………… 68

4-5-2-1-تجزيه و تحلیل میانگین عامل ها براساس جنسیت………………………………… 69

4-5-2-2-تجزيه و تحلیل میانگین عامل ها براساس نوع استخدام………………………… 70

4-4-3- آزمون مقايسه ميانگين چند جامعه………………………………………………………. 71

4-4-3- 1- مقايسه ميانگين عامل ها با در نظر داشتن سطح تحصيلات…………………………. 71

4-4-3-2- مقايسه ميانگين عامل ها با در نظر داشتن سن…………………………………………… 73

4-4-3-3- مقايسه ميانگين عامل ها با در نظر داشتن سابقه……………………………………….. 74

اختصار فصل چهارم …………………………………………………………………………………… 76

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………… 77

5-2- اختصار پژوهش…………………………………………………………………………………… 78

5-3- نتايج پژوهش……………………………………………………………………………………. 79

5-3-1- فرضيه اصلي اول…………………………………………………………………………….. 79

5-3-2- فرضيه فرعي اول…………………………………………………………………………….. 79

5-3-3- فرضيه فرعي دوم…………………………………………………………………………….. 80

5-3-4- فرضيه فرعي سوم……………………………………………………………………………. 80

5-3-5- فرضيه فرعي چهارم…………………………………………………………………………… 80

5-4- پيشنهادهاي پژوهش………………………………………………………………………………. 81

5-4-1-پیشنهادهاي مبتني بر يافته هاي پژوهش…………………………………………………. 81

5-5- محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………. 82

5-6- پيشنهادها براي پژوهشگران آتي…………………………………………………………… 82

پيوست 1: خروجي نرم افزار…………………………………………………………………………. 84

پيوست 2: پرسشنامه………………………………………………………………………………… 102

منابع ……………………………………………………………………………………………………….. 105

چکیده:

هدف اين پژوهش تعيين تأثير شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان بود. جامعه آماری این پژوهش را سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان تشکيل مي دهند، که تعداد آنها 259 نفر مي باشد. با در نظر داشتن اينکه جامعه مورد مطالعه محدود مي­باشد، به همين دليل از جدول مورگان براي تعيين حجم نمونه بهره گیری گردید. انتخاب نمونه­ها به روش تصادفي طبقه ای بوده می باشد. ابزار گردآوري داده­ها در اين پژوهش پرسشنامه بوده می باشد. در کل تعداد 165 عدد پرسشنامه توزيع گرديد، که از اين تعداد 160 پرسشنامه برگشت داده گردید و 159 پرسشنامه قابل قبول بود که مبناي انجام پژوهش قرار گرفت. در اين پژوهش براي بررسي روايي پرسشنامه از روايي صوري بهره گیری گردید. همچنين به مقصود تعيين پايايي آزمون از روش آلفاي کرونباخ بهره گیری گردید كه مقدار آن براي هر دو پرسشنامه بالاتر از 75/0 بدست آمد. همچنين جهت تجزيه و تحليل داده­ و آزمون فرضيه ها از نرم‌افزارهاي SPSS 20 بهره گیری گرديد. نتايج پژوهش نشان داد که شیوه های حفظ و نگهداری منابع انسانی بطور کلی بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان موثر بوده می باشد. همچنین هر یک از شیوه ها بطور مجزا بر عملکرد کارکنان سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان موثر بوده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در اين فصل کوشش شده می باشد تا توضیح مختصر وکوتاهي از كليات اين پژوهش ارائه گردد. آغاز توضیح وبيان مسئله پژوهشي مطرح شده، سپس اهميت وضرورت پژوهش تبيين شده می باشد. در ادامه اهداف پژوهش ارائه شده می باشد. در بخش بعدي فرضيه­هاي پژوهش، قلمرو پژوهش، و در ادامه روش پژوهش توضيح داده شده می باشد و در پايان هم کاربردهاي پژوهش ذکر گرديده و واژه هاي پژوهش تعريف شده می باشد.

2-1- اظهار مسئله پژوهش

تحولات فرهنگي اقتصادي اجتماعي سياسي و تکنولوژيکي که در جوامع امروزي به سرعت در حال وقوع می باشد تغييرات سازماني عمده‌اي را در ابعاد نيروي انساني از قبيل سطح انتظار، سطح رفاه، فشارهاي اجتماعي و رواني افراد، حمايت‌هاي قانوني، بازار کار و تغيير ماهيت مشاغل به وجود آورده می باشد. که پيامد اين تغييرات دشوارتر شدن مديريت نيروي انساني می باشد. به طوري که امروزه نه تنها با مسائل نيروي انساني نمي‌توان برخوردي واکنشي داشت بلکه مديريت منابع انساني ناگزير به طراحي و پيش‌بيني لازم براي تمامي زمينه‌هاي مربوط برنامه‌هاي علمي و عقلاني از پيش می باشد( رحمان‌پور و احمدي ، 1370). موفقيت هر سازماني در بکارگيري مناسب ابزار، تجهيزات، پول، مواد خام و منابع انساني آن سازمان مي‌باشد و اين امر در صورتي امکان‌‌پذير می باشد که اين سازمان‌ها بتوانند مهارت‌ها، توانائي‌ها و خصوصيات فردي و جمعي کارمندان خود را در راستاي اهداف سازمان به کار گيرند. از اين رو گفته مي‌گردد سازمان ترتيب منظم افراد براي دستيابي به اهداف مشخص می باشد. نيروي انساني يکي از ورودي‌هاي سيستم سازماني مي‌باشد. هرچه سازمان بتواند نيروي شايسته‌تري جذب کرده و بتواند از آن نگهداري و بهره گیری موثرتري نمايد در رسيدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبايش پيشتر می باشد. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بيشتر و سهم بازار و … اختصار نمي‌گردد، بلکه همه اين موارد معلول يک عامل مهم‌تر يعني نيروي انساني شايسته می باشد و اين نکته‌اي می باشد که سازمان‌ها به آن پي برده‌اند و در جذب اين نيروها رقابت مي‌کنند و سعي مي‌کنند آنها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. بنابراين نظام مطلوب نگهداري منابع انساني باعث مي‌گردد در درازمدت گردش نيروي انساني کم شده و به بهره‌وري سازمان اضافه گردد و سلامت اداري افزايش يابد. چه بسا در سازماني با بهترين شيوه‌هاي استخدامي شايسته‌ترين افراد برگزيده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌هاي مختلف ارزيابي و آموزش (نظام بهسازي) موجبات افزايش بينش، مهارت و دانش اين کارکنان فراهم شده باشد ليکن چنانچه در طول خدمت از آنها به نحو خوب و مطلوب نگهداري نشود يا در سازمان‌هاي ديگر جاذبه‌هاي بيشتر و بهتري فراهم باشد، باعث مي‌گردد آن افراد به‌ويژه افراد خبره به راحتي سازمان مزبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند ويا اينکه در مجموعه سازمان سلامت اداري را به مخاطره بياندازند، در نتيجه زحمات، کوشش‌ها و هزينه‌هاي مربوط به استخدام، تربيت و تجهيز نيروي انساني و سرمايه‌گذاري روي افراد به هدر مي‌رود. لذا به اين خاطر می باشد که فرآيند حفظ و نگهداري منابع انساني اهميت خاصي در حفظ و ارتقاي سلامت اداري و ماندگاري کارکنان پيدا مي‌کند. (سعادت، 1375). با در نظر داشتن اهمیت این موضوع در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان و کاهش انگیزه و بهره وری کارکنان این سازمان شناخت شیوه های موثر حفظ و نگهداری کارکنان و پیامهدهای آن از اهمیت زیادی برای این سازمان برخوردار می باشد. نگهداري نيروي انساني شامل ابعاد پيچيده احساسي غريزي و ذاتي، فرهنگي اجتماعي و اقتصادي که بيانگر ابعاد مادي و معنوي بشر می باشد در اينجا مورد توجه بوده که مي‌توان آنها را به دو قسمت تقسيم نمود: بخش اول مواردي که بيشتر در ارتباط با حفظ و تقويت جسم کارکنان می باشد مانند برقراري بهداشت و ايمني در محل کار اجراي برنامه‌هاي ورزشي و تندرستي و بعضي ديگر از خدمات پرسنلي در بر مي گيرد و بخش دوم شامل مواردي می باشد که تقويت‌کننده روحيه و علاقمندي کارکنان به کار و محيط کار مي‌باشد مانند ايجاد امنيت شغلي تامين زندگي در زمان حال دوران پيري و ازکارافتادگي رضايت شغلي و موارد مشابه ديگر. ابعاد حفظ و نگهداري از منابع انساني از ديدگاه (کاظمي، 1372). «نظام نگهداري منابع انساني» و چهار مولفه مهم آن يعني «ايمني»، «بهداشت»، «مزايا» و «خدمات» و ماندگاري و تاثير عوامل نامبرده بر ماندگاري کارکنان را بررسي شده می باشد. البته بديهي می باشد که يکسري عوامل ديگر همچون: حقوق و دستمزد و … بر روي ماندگاري کارکنان در سازمان تاثير دارند، از آنجاييکه تحقيقاتي در زمينه تاثير اين عوامل بر ماندگاري کارکنان صورت گرفته، لذا از ذکر اين عوامل بصورت تفصيلي خودداري نموده و فقط به آنها تصریح خواهيم نمود و تاکيد اين تحقيق بر تاثير چهار عامل ياد شده بر ماندگاري کارکنان خواهد بود. همچنین ابعاد عملکرد کارکنان در تحقيقات صورت گرفته توسط ( سليمي ، 1389) عبارت می باشد از: نوآوری، اثربخشی، بهره وری، کارایی، کیفیت زندگی کاری، قابليت سودهي و بودجه بندي، کیفیت می باشد. در این پژوهش بدلیل خدماتی بودن سازمان و عدم لزوم قابليت سودهي و بودجه بندي این عامل حذف شده می باشد.

با در نظر داشتن مطالب کر شده سوال اصلي تحقيق بدين صورت بيان مي گردد: آيا شيو ه هاي حفظ و نگهداري از منابع انساني بر عملکرد کارکنان تاثير دارد؟

3-1- ضرورت و اهمیت پژوهش

با در نظر داشتن اهمیت منابع انسانی در سازمانی و حفظ و نگهداشت آنها به عنوان یک دارایی ارزشمند سازمانی شناخت بهترین شیوه های مدیریت آنها از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. با مرور ادبیات نظری پژوهش پژوهش تجربی و جامعی در این زمینه انجام نشده می باشد. همچنین با در نظر داشتن نیاز سازمان صنعت و معدن لرستان با در نظر داشتن کاهش عملکرد کارکنان این پژوهش از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد.

4-1- اهداف پژوهش

هدف اصلي:

شناسائي ميزان تاثير شيو ه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان

اهداف فرعي:

شناسائي تاثير بعد ايمني در حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان  

شناسائي تاثير بعد بهداشت   در حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان  

شناسائي تاثير بعد مزايا در حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان  

شناسائي تاثير بعد خدمات در حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان

5-1- فرضیه های پژوهش

فرضيه اصلي :

شيو هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان تاثير دارد

فرضيات فرعي:

بعد ايمني در شيو ه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان تاثير دارد.

بعد بهداشت در شيو ه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان تاثير دارد.

بعد مزايا در شيو ه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان تاثير دارد.

بعد خدمات در شيو ه هاي حفظ و نگهداري منابع انساني بر عملکرد کارکنان تاثير دارد.

6-1- قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو موضوعي پژوهش

اين تحقيق در حوزه مديريت منابع انساني در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان شهر خرم آباد انجام خواهد گرفت.

1-6-2- قلمرو مکاني پژوهش

تحقيق مورد نظر بر روي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان لرستان   صورت خواهد گرفت.

1-6-3- قلمرو زماني پژوهش

پژوهش حاضر درسال 1393 انجام شده می باشد. گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه­ در پاييز 1393 انجام يافته می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 123

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان